Begäran om ändrat kösystem för södra skärgårdens parkeringsbehov

Den 11 juli 2016 skickade SSIS in en hemställan till Göteborgs Stads Parkeringsbolag gällande begäran om ändrat kösystem mm för södra skärgårdens parkeringsbehov. Skrivelsen gick även med kopia till Göteborgs Stads Kommunstyrelse.

Se skrivelsen i sin helhet på nedanstående länk.

Begäran om ändrat kösystem för södra skärgårdens parkeringsbehov

 

SSIS månadsmöte juli

På SSIS möte i juli diskuterade man bland annat följande:

 • riktlinjer för verksamheten
 • informations- och kommunikationskanaler
 • parkeringsfrågan gällande uppsägningar mm
 • besöksberedskapen för turism
 • skolan i skärgården

Man rapporterade även från:

 • möte med representanter från Långedrag och Saltholmen
 • möte med Göteborgs Stad och pågående TPUSS-utredning (Trafik- och parkeringsutredningsfrågan Södra Skärgården)
 • Styrsö i samverkans möte med skärgårdsutvecklare Annica Berg

På mötet togs beslut om att från SSIS sida göra en skrivelse till Göteborgs Stads Parkeringsbolag angående uppsägningarna.

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet på nedanstående länk.

SSIS mötesanteckningar juli 2016

Uppstart av Parkeringsbolagets arbetsgrupp

Parkeringsbolagets styrelse har gett i uppdrag att starta en referensgrupp tillsammans med representanter för dem som är berörda av parkeringsfrågorna på Saltholmen och i Långedrag.

Gruppen är nu tillsatt och har representanter från Asperö, Brännö, Styrsö, Köpstadsö, Donsö, Vrångö, Saltholmen, Långedrag, SSIS, Älvsborgs Egnahemsförening, samt tjänstemän från Parkeringsbolaget.

Arbetsgruppen hade sitt första möte i måndagen den 16 juni 2016.
Här kan du läsa minnesanteckningarna från mötet!

Konstituerande möte för bildande av ett forum för södra skärgården i samverkan (SSIS)

I juni 2016 hölls ett historiskt möte för södra skärgårdens framtida utveckling – ett konstituerande möte för bildandet av ett forum för södra skärgården i samverkan – SSIS.

SSIS består nu av två företrädare för var och en av de ovan nämnda öarna, således 12 personer. De är utsedda från respektive ö, utifrån dialog mellan företrädare för föreningar, företag, samfund, etc. för att skapa så bred förankring som möjligt på respektive ö. Sammantaget utgör SSIS därmed det mest representativa företrädarskapet som för närvarande finns för Göteborgs södra skärgård.

På nedanstående länk kan du läsa anteckningarna från bildandet:

SSIS konstituerande möte juni 2016

 

Vår uppgift

Vid ett konstituerande möte bildades ”Södra Skärgården I Samverkan” (SSIS) den 14 juni 2016. SSIS uppgift är i huvudsak att tillvarata och driva gemensamma frågor för de befolkningsmässigt största öarna i Göteborgs södra skärgård (Donsö, Styrsö, Brännö, Asperö, Vrångö och Köpstadsö).

SSIS består av två företrädare för var och en av de ovan nämnda öarna, således 12 personer. De är utsedda från respektive ö, utifrån dialog mellan företrädare för föreningar, företag, samfund, etc. för att skapa så bred förankring som möjligt på respektive ö. Sammantaget utgör SSIS därmed det mest representativa företrädarskapet som för närvarande finns för Göteborgs södra skärgård.

SSIS uppgift är att driva frågor av gemensamt intresse för södra skärgårdens öar i syfte att bidra till en levande och livskraftig skärgård till gagn för såväl Göteborgs stad som södra skärgården. SSIS är ett fristående och partipolitiskt obundet organ. SSIS är ett forum, en plattform för gemensamma skärgårdsfrågor.

Södra skärgårdens befolkningsutveckling 1984-2015

Södra skärgårdens befolkning ökade sammantaget med 775 personer under åren 1985-2001 – i genomsnitt med 48,4 personer (1,3%) per år. Göteborgs stad som helhet växte samtidigt med totalt 45.800  invånare, motsvarande 2 900 personer (0,7%) per år. Därefter, under perioden 2002-2015 har skärgårdens befolkningstillväxt praktiskt taget helt avstannat.

I dag bor knappt 4 600 personer i södra skärgården. Ökningen sedan ett drygt årtionde har stannat vid 65 personer totalt, motsvarande 4,6 personer (0,1%) per år. Detta samtidigt som Göteborgs stad haft en rekordartad befolkningstillväxt, från 475 000 invånare 2002 till 548 200 invånare 2015, en tillväxt med 73 300 personer, i genomsnitt 5 200 personer (1,1%) per år. Södra skärgårdens tillväxttakt når alltså under det senaste dryga årtiondet inte ens upp till en tiondel av Göteborgssnittet!

Jan Kaaling, Styrsö, fd samhällsanalytiker vid Göteborgs Stad Stadsledningskontoret har skrivit samman ett faktablad kring befolkningsutvecklingen i Södra Skärgården under åren 1984-2015.

Här kan du läsa mer!

Uppstart av SSIS

I maj 2016 hölls ett uppstartsmöte inför bildandet av ett forum för en god  utveckling av södra skärgårdens framtid. Syftet med mötet var ett förberedande samtal utan formell beslutsrätt inför ett eventuellt kommande konstituerande möte för bildandet av ett gemensamt intresseorgan för hela södra skärgården.

På nedanstående länk kan du läsa anteckningarna från mötet.

SSIS uppstartsmöte maj 2016

Juridiskt PM kring ett eventuellt beslut om borttagande av fasta parkeringsplatser vid Saltholmen

Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolags (”Parkeringsbolaget”) styrelse har föreslagits besluta bl.a. om att förändra upplåtelseformen för parkeringsplatser från förhyrd till tillstånd på områdena Saltholmen Inre Hamnen, Saltholmen Yttre Hamnen, Kallbadhuset, Saltholmsgatan och Rattgatan. Styrelsen beslutade den 15 januari 2016 att återremittera frågan för fortsatt utredning.

Advokaterna Emilie Steen och Ida Dahlborg på Wistrand har för skärgårdens räkning på uppdrag av företagare på Donsö i början av 2016 gjort en utredning kring de juridiska förutsättningarna för Parkeringsbolaget att besluta enligt förslaget.

Den sammanfattande bedömningen är följande:

Enligt plan- och bygglagen har kommunen en skyldighet att se till att kravet på lämpligt utrymme för parkering uppfylls. I dagsläget uppfylls inte denna skyldighet fullt ut för Södra Skärgården generellt.

Redan 1991 gav kommunfullmäktige byggnadsnämnden i uppdrag att planlägga området vid Saltholmen, bl.a. för att ta ett helhetsgrepp på parkeringssituationen för åretruntboende och dem som arbetar i Södra Skärgården. Kommunfullmäktiges beslut har inte upphävts/ändrats. Något samlat grepp om området har fortfarande inte tagits.

Det är inte möjligt att överklaga ett beslut från ett kommunalt bolag.

Enligt Parkeringsbolagets bolagsordning ska Parkeringsbolaget inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande avseende beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Vi bedömer att den nu aktuella frågan om att förändra upplåtelseformen för parkeringsplatser sannolikt är ett beslut av sådan principiell beskaffenhet och/eller större vikt, dels med anledning av den betydelse frågan har för förutsättningarna att bibehålla och utveckla levande och fungerande samhällen i den Södra skärgården, dels på grund av att effekten av förslaget avviker markant från kommunens parkeringspolicy och övriga riktlinjer. Även det faktum att kommunfullmäktige beslutat att planlägga området vid Saltholmen i syfte att ta ett helhetsgrepp på parkeringssituationen, och att det beslutet varken genomförts eller upphävts, innebär enligt vår uppfattning att det nu aktuella förslaget om Parkeringsbolagets åtgärder är en sådan fråga som ska behandlas av kommunfullmäktige.

Om Parkeringsbolaget beslutar enligt förslaget utan att frågan först behandlats av kommunfullmäktige går styrelsen, enligt vår bedömning, alltså utanför sin befogenhet.

Ett beslut från kommunfullmäktige i frågan kan överklagas genom kommunalbesvär.

Föreslaget beslut är inte förenligt med gällande översiktsplan med fördjupningar, studien Planeringsförutsättningar för Södra Skärgården, Parkeringspolicy för Göteborgs stad och vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov.

Som motivering till föreslaget beslut hänvisar Parkeringsbolaget till likställighetsprincipen. Argumentationen går ut på att det rör sig om en strategi som genomförs i hela Göteborg och för att det ska vara lika för alla ska även parkeringarna kring Saltholmen omfattas av strategin. Enligt vår bedömning bryter dock kommunen redan idag mot likställighetsprincipen eftersom den parkeringssituation som råder i fråga om parkeringsmöjligheter för boende och de som arbetar i Södra Skärgården är betydligt sämre än vad som gäller för kommunens invånare i övrigt. Ett beslut enligt förslaget skulle, enligt vår bedömning, därtill ytterligare försämra situationen för fastighetsägare, boende och företag i skärgården och skulle därmed stå i strid med såväl likställighets- som proportionalitetsprincipen.

Genom befintliga fasta parkeringsplatser uppfyller kommunen delvis sin skyldighet att se till att kravet på lämpligt utrymme för parkering uppfylls då kommunens upplåtelse utgör en form av s.k. parkeringsköp.

En uppsägning av avtalen utan erbjudande av annan motsvarande fast parkering bedöms kunna utgöra ett skadeståndsgrundande brott mot egendomsskyddet i Europakonventionen och regeringsformen. Genom de beslut som kommunen tagit och den inställning som redovisats sedan lång tid tillbaka och genom gällande lagstiftning om parkering har skapats berättigade förväntningar hos de berörda att ordningen med fasta parkeringsplatser skulle bestå och utvecklas. Genom att istället besluta om uppsägning av dessa platser – som uppenbarligen är av stort värde för innehavaren och i många fall en förutsättning för att över huvud taget kunna bo eller arbeta i skärgården – vidtas en expropriativ åtgärd av det allmänna. Vid ett sådant ingrepp ska kompensation utges. Det föreslagna sättet, med möjlighet att få p-tillstånd, bedöms inte utgöra en skälig kompensation till dem vars arrendeavtal sägs upp.

Ett beslut enligt Parkeringsbolagets förslag bedöms utgöra myndighetsutövning. Tillhandahållandet av parkeringsplatserna vid Saltholmen är en följd av kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen. Ett beslut av aktuellt slag får därför inte fattas av annan än myndighet. Ett bolag får inte besluta i en fråga som avser myndighetsutövning om detta inte är särskilt föreskrivet i lag. Ett sådant beslut skulle strida mot såväl grundlagen som kommunallagen.

Sammanfattningsvis kan således konstateras:

 • att föreslaget beslut är en fråga av sådan principiell beskaffenhet och större vikt att den ska behandlas av kommunfullmäktige,
 • att föreslaget beslut står i strid med en mängd kommunala riktlinjer samt likställighets- och proportionalitetsprincipen samt
 • att föreslaget beslut utgör myndighetsutövning och därför inte får behandlas av Parkeringsbolaget,
 • att uppsägning av befintliga avtal för fasta parkeringsplatser utan erbjudande av annan motsvarande fast parkering bedöms medföra att kommunen kan bli skadeståndsskyldig.

Bifogat kan du läsa det PM som utredningen visar i sin helhet.

Parkeringsbolagets informationsmöte på Donsö

21 mars 2016 höll Parkeringsbolaget ett informationsmöte på Donsö om förslaget att gå från förhyrda parkeringsplatser till tillstånd på Saltholmen och i Långedrag. Dokumentationen från det mötet finns nu tillgängligt.

Mötet där cirka 350 personer från Södra skärgården och fastlandet deltog dokumenterades på tre olika sätt:

– ”Åsiktsväggen” där publiken kunde lämna synpunkter och frågor på post-it-lappar
– Blädderblocket, där vi sammanfattade det som publiken sa under kvällen
– Hela mötet filmades

De två förstnämnda har nu sammanfattats i ett dokument. Detta kommer också att skickas till Parkeringsbolagets styrelse.

En fråga som kom upp på mötet handlade om beläggningsmätningarna. Vi har nu uppdaterat dessa med en senare tidpunkt (midnatt). Se nedan.
Beläggningsmätningar Saltholmen-Långedrag mars-september 2015.pdf

Fortsätt läsa Parkeringsbolagets informationsmöte på Donsö