SSIS Yttrande på ”Kommunfullmäktiges uppdrag och kommunstyrelsens återremiss om att utreda parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag”.

Södra Skärgården i samverkan, SSIS, konstaterar att det tjänsteutlåtande som nu tagits fram av stadsledningskontoret är klart bättre än de tidigare utredningarna TPUSS och TPULS, med vidhängande tjänsteutlåtanden från stadsledningskontoret. Men vi vill ändå bidra med några synpunkter och konstruktiva inspel till beslutsprocessen. SSIS fokuserar i detta yttrande bara på stadsledningskontorets förslag till beslut. Brödtexten i övrigt kommenterar vi gärna om så önskas.

Vi föreslår först reviderade förslag till beslut enligt nedan till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Mycket överensstämmer med stadsledningskontorets förslag. Våra förslag till ändringar är understrukna. Samläs gärna våra förslag till beslut med stadsledningskontorets förslag. Därefter motiverar vi i kursiv stil våra ändringsförslag till varje beslutspunkt.

Våra förslag är i huvudsak inriktade på en tydligare prioritering utifrån vilka grupper som har störst behov av närhet till skärgårdsterminalen samt hur man kan nå en högre grad av samnyttjande och klokt nyttjande av befintliga parkerings- och båtuppläggningsytor på Saltholmen/Långedrag och Hinsholmen.

I bifogat yttrande finner du följande;

 • SSIS förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
 • SSIS förslag till beslut i kommunstyrelsen
 • SSIS kommentar till stadsledningskontorets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Läs SSIS yttrande i sin helhet här!

Kommunfullmäktiges uppdrag och kommunstyrelsens återremiss om att utreda parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag

I morgon den 22 maj ska tjänsteutlåtandet kring parkeringssituationen på Saltholmen Långedrag upp i Kommunstyrelsen.

Status: Ärendet blev bordlagt på mötet den 22 maj.

Läs handlingen i sin helhet här!

Yttrande inskickat till Kommunstyrelsen

Idag skickade SSIS in ett yttrande till kommunalråden i Göteborgs Stad gällande ärendet kring kommunfullmäktiges uppdrag om att utreda parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag som ska behandlas på Kommunstyrelsens sammanträde den 24 januari 2018.

Här kan du läsa yttrandet som SSIS lämnat till kommunstyrelsen i ärendet.

Till ärendet inkomna yrkanden M L KD SD Wannholt

Nu hoppas vi att kommunstyrelsen beaktar våra inspel för en hållbar och livskraftig skärgård!

Om man bara vill!

SSIS, Södra skärgården i samverkan, har länge försökt få Göteborgs Stad att inse att bristen på parkeringsmöjligheter på Saltholmen för boende och verksamma i södra skärgården kan lösas enkelt, billigt och snabbt – OM MAN BARA VILL!

Det behövs inga jätteinvesteringar för garageanläggningar varken i berg eller på mark. Det finns redan tillräckligt med befintliga parkeringsytor på Saltholmen och Aspholmen för att kunna tillgodose skärgårdens behov.

Bilden ovan visar en fortsatt öken på Tallatagatans parkeringsområde. Nästan ingen väljer under vintersäsong, september – april, att parkera här. Samtidigt är parkeringsrutorna på Yttre Saltholmen, alldeles intill skärgårdsbåtarnas angöringsbrygga, ockuperade av vinterupplagda småbåtar. Varför kan inte de läggas upp på Talattagatan så att boende och verksamma i södra skärgården kan ges rimliga möjlighet att kunna bo, leva och verka i skärgården?

Om Göteborgs Stad erbjuder Grefab och småbåtsägarna på Saltholmen/Aspholmen fullgoda alternativ för båtuppläggning i Långedrag och Hinsholmen, så är har de säkert inga större motsättningar mot det och då är saken löst. Åtminstone under överskådlig tid.

Samtidigt måste, om Göteborgs Stad vill ha en levande och livskraftig skärgård som också ska fungera som turistmagnet för Staden, långsiktigt fler angöringsplatser för skärgårdsbåtarna planeras utmed ömse sidor i hamninloppet till centrala staden etableras. Det skulle avlasta trycket på Saltholmen/Långedrag och samtidigt förbättra för turist- och besöksnäringen. Skärgårdstrafiken till Stenpiren är en bra början, men den måste utökas med fler turer och fler angöringsplatser.

SSIS hävdar bestämt att bristen på parkeringsmöjligheter för södra skärgården boende och verksamma kan lösas enkelt, snabbt och billigt om Göteborgs Stad bara vill.

Stadens högsta beslutande organ Kommunfullmäktige gav 2016-05-12 kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan och återkomma med förslag om hur parkeringssituationen ska kunna ”förbättras och utökas” på Saltholmen/Långedrag.

Dessutom angavs som en förutsättning för utredningen ”att staden fortsatt ska erbjuda boende och företag i södra skärgården möjlighet att hyra en egen parkeringsplats på Saltholmen/Långedrag”.

Stadsledningskontoret (SLK), som är kommunstyrelsens utredande tjänstemannaorganisation, här nu lyckats med det fullständigt unika, nämligen att gå emot uppdragsgivaren direktiv utan att kunna åberopa några sakligt grundade skäl.

SLK:s förslag, som tas upp för beslut i kommunstyrelsen den 24 januari, innebär nämligen att man föreslår en neddragning med 300 (!!!) parkeringsplatser på Saltholmen, samtidigt som man föreslår att alla förhyrda parkeringsplatser ska tas bort och ersättas med s k områdestillstånd. Båda förslagen står alltså direkt i motsättning till det uppdrag man har betalt för att följa. Dessutom utan att sakliga skäl kan åberopas.

Jag kan inte påminna mig att jag under mina 40 år på SLK och stadsbyggnadskontoret någonsin hört talas om ett tjänstemannaförslag som så uppenbart obstruerar mot sin egen uppdragsgivare uppdrag, dessutom utan att sakligt grundade skäl kan åberopas!

Den ledningsgrupp inom SLK som lett arbetet med TPULS borde allvarligt överväga sitt framtida yrkesval. Om man som välavlönad tjänsteperson inte har integritet nog att följa demokratisk fattade beslut, bör man avsäga sig sitt uppdrag.

Om inte den insikten infinner sig så får väl vi kommunmedborgare försöka medverka till ett valresultat som ger möjlighet att städa upp även i tjänstepersonsorganisationerna. De bäddar själva genom sitt agerande för en sådan reaktion.

Jan Kaaling, Södra Skärgården i Samverkan

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om att utreda parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag

Stadsledningskontoret har skrivit ett tjänsteutlåtande kring uppdraget de fick av Kommunfullmäktige i maj 2016. Följande förslag till beslut ska upp till Kommunstyrelsen under december 2017, men blir förmodligen bordlagt till början på 2018.

Här är förslaget till beslut:

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

 1. Göteborgs Stads Parkering AB får i uppdrag att på Saltholmen/Långedrag: renodla olika parkeringsområden för olika användargrupper så att boende och verksamma inte konkurrerar om platser med besökande, omvandla samtliga besöksplatser på Saltholmen till platser för boende och verksamma i skärgården, omvandla förhyrda platser till tillståndsplatser, samt utreda möjligheterna att öka prisdifferentieringen mellan parkeringsplatser med olika kvaliteter.
 2. Trafiknämnden får i uppdrag att på Saltholmen/Långedrag: Utreda möjligheterna att införa styr- och ställcyklar vid Hinsholmen, Långedrag och Saltholmens terminal.
 3. Kommunfullmäktiges uppdrag 2016-05-12 § 8 att utreda hur parkeringssituationen kan förbättras och utökas på Saltholmen/Långedrag, förklaras fullgjort.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav 2016-05-12 § 8 kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur parkeringssituationen kan förbättras och utökas på Saltholmen/Långedrag. Som förutsättningar för uppdraget beslutade kommunfullmäktige att Saltholmen också fortsättningsvis ska vara angöringspunkt för skärgårdstrafiken och att staden fortsatt ska erbjuda de boende och företag i södra skärgården möjlighet att hyra en egen parkeringsplats på Saltholmen/Långedrag.

Stadsledningskontoret har utrett förutsättningar och olika sätt att förbättra och utöka antalet parkeringar på Saltholmen/Långedrag i samverkan med berörda förvaltningar, Parkeringsbolaget och Västtrafik. Utredningen visar att både terminalområde och parkeringsanläggningar på Saltholmen behöver byggas om, att ytterligare parkeringsplatser kräver att ett eller flera parkeringshus/garage anläggs och att det finns begränsningar för hur mycket parkering som kan trafikförsörjas på Saltholmen.

Stadsledningskontorets bedömning är att en stor investering som innebär krav på ny detaljplan på Saltholmen kommer att ta flera år att genomföra. Kontoret lämnar därför förslag på åtgärder som kan göras utan att en ny detaljplan tas fram.

Fortsätt läsa Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om att utreda parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag

SSIS månadsmöte oktober 2017

På SSIS möte i oktober togs bland annat följande upp:

 • Förstudie besökstoaletter i skärgården
 • Parkeringsplatser Saltholmen/Långedrag, TPULS nästa steg
 • Framtidsplanering och fortsatt dialog med Göteborgs Stad
 • Inbjudan av företrädare från Bohusläns skärgårdsråd, BSR

SSIS månadsmöte september 2017

På SSIS möte i september togs bland annat följande upp:

 • Parkeringsfrågan Saltholmen/Långedrag, TPULS samt synpunkter på Thyréns rapport
 • Toaletter i skärgården för besökare
 • Diskussion om hur vi tar frågan om framtidsplaneringen vidare
 • Inbjudan av företrädare från Bohusläns skärgårdsråd

Saltholmen Resecentrum – förstudie av nytt terminalomrmåde

Västtrafik har i samband med att Göteborgs stad påbörjar uppdraget med att studera hur trafik- och parkeringsfrågan kan lösas inom Saltholmen vill Västtrafik samtidigt studera hur terminalområdet kan utvecklas och erbjuda resenärerna en attraktiv och effektiv bytespunkt.

Syftet med förstudien av Saltholmen är att studera hur terminalområdet kan utformas för att skapa en effektiv och attraktiv kollektivtrafikknutpunkt. Syftet är också att samverka med Gbg stads uppdrag avseende trafik- och parkeringsfrågan på Saltholmen.

Uppdraget omfattar arbetet att ta fram underlag för hur Saltholmens terminalområde kan utformas både avse- ende trafikslag, placering av resecentrumbyggnad samt verkstadsbyggnad för båttrafiken.

Uppdraget omfattar även idéskisser för Resecentrums terminalbyggnad och Styrsöbolagets verksamheter. Västtrafiks Arkitekturmanual och Västtrafiks Miljöprogrogram har beaktats för att utforma ett välfungerande och miljömässigt hållbart terminalområde vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

Här kan du se förslaget:

Saltholmen Resecentrum Förstudie av nytt terminalområde Västtrafik

 

Beställare av uppdraget: Carolina Lundberg, Västtrafik

Medverkande från Sweco:

 • Arkitektur: KNUTPUNKT SALTHOLMEN Jonas Reutherborg, Sweco Architects Pekka Leppänen, Sweco Architects
 • Trafik: Rikard Lannemyr, Sweco Society
 • Visualisering: Stefan Brodd, Sweco Architects