Om man bara vill!

SSIS, Södra skärgården i samverkan, har länge försökt få Göteborgs Stad att inse att bristen på parkeringsmöjligheter på Saltholmen för boende och verksamma i södra skärgården kan lösas enkelt, billigt och snabbt – OM MAN BARA VILL!

Det behövs inga jätteinvesteringar för garageanläggningar varken i berg eller på mark. Det finns redan tillräckligt med befintliga parkeringsytor på Saltholmen och Aspholmen för att kunna tillgodose skärgårdens behov.

Bilden ovan visar en fortsatt öken på Tallatagatans parkeringsområde. Nästan ingen väljer under vintersäsong, september – april, att parkera här. Samtidigt är parkeringsrutorna på Yttre Saltholmen, alldeles intill skärgårdsbåtarnas angöringsbrygga, ockuperade av vinterupplagda småbåtar. Varför kan inte de läggas upp på Talattagatan så att boende och verksamma i södra skärgården kan ges rimliga möjlighet att kunna bo, leva och verka i skärgården?

Om Göteborgs Stad erbjuder Grefab och småbåtsägarna på Saltholmen/Aspholmen fullgoda alternativ för båtuppläggning i Långedrag och Hinsholmen, så är har de säkert inga större motsättningar mot det och då är saken löst. Åtminstone under överskådlig tid.

Samtidigt måste, om Göteborgs Stad vill ha en levande och livskraftig skärgård som också ska fungera som turistmagnet för Staden, långsiktigt fler angöringsplatser för skärgårdsbåtarna planeras utmed ömse sidor i hamninloppet till centrala staden etableras. Det skulle avlasta trycket på Saltholmen/Långedrag och samtidigt förbättra för turist- och besöksnäringen. Skärgårdstrafiken till Stenpiren är en bra början, men den måste utökas med fler turer och fler angöringsplatser.

SSIS hävdar bestämt att bristen på parkeringsmöjligheter för södra skärgården boende och verksamma kan lösas enkelt, snabbt och billigt om Göteborgs Stad bara vill.

Stadens högsta beslutande organ Kommunfullmäktige gav 2016-05-12 kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan och återkomma med förslag om hur parkeringssituationen ska kunna ”förbättras och utökas” på Saltholmen/Långedrag.

Dessutom angavs som en förutsättning för utredningen ”att staden fortsatt ska erbjuda boende och företag i södra skärgården möjlighet att hyra en egen parkeringsplats på Saltholmen/Långedrag”.

Stadsledningskontoret (SLK), som är kommunstyrelsens utredande tjänstemannaorganisation, här nu lyckats med det fullständigt unika, nämligen att gå emot uppdragsgivaren direktiv utan att kunna åberopa några sakligt grundade skäl.

SLK:s förslag, som tas upp för beslut i kommunstyrelsen den 24 januari, innebär nämligen att man föreslår en neddragning med 300 (!!!) parkeringsplatser på Saltholmen, samtidigt som man föreslår att alla förhyrda parkeringsplatser ska tas bort och ersättas med s k områdestillstånd. Båda förslagen står alltså direkt i motsättning till det uppdrag man har betalt för att följa. Dessutom utan att sakliga skäl kan åberopas.

Jag kan inte påminna mig att jag under mina 40 år på SLK och stadsbyggnadskontoret någonsin hört talas om ett tjänstemannaförslag som så uppenbart obstruerar mot sin egen uppdragsgivare uppdrag, dessutom utan att sakligt grundade skäl kan åberopas!

Den ledningsgrupp inom SLK som lett arbetet med TPULS borde allvarligt överväga sitt framtida yrkesval. Om man som välavlönad tjänsteperson inte har integritet nog att följa demokratisk fattade beslut, bör man avsäga sig sitt uppdrag.

Om inte den insikten infinner sig så får väl vi kommunmedborgare försöka medverka till ett valresultat som ger möjlighet att städa upp även i tjänstepersonsorganisationerna. De bäddar själva genom sitt agerande för en sådan reaktion.

Jan Kaaling, Södra Skärgården i Samverkan

Skärgårdsborna rasar mot nya parkeringshöjningar

(Källa: Göteborg Direkt, 2017-12-07)

Samtidigt som boende i centrala Göteborg får en 2,5 procentig höjning för boendeparkering nästa år, höjs parkeringsavgiften på Saltholmen med 10 procent. ” Den yttersta konsekvensen blir raka motsatsen till en levande och livskraftig skärgård”, säger en boende på Styrsö.

Parkeringsilskan på Saltholmen fortsätter. Skärgårdsborna känner sig diskriminerade och det senaste som skapar irritation är höjningen av de fasta parkeringarna från 720 kronor till 800 från och med nästa år.

– Två hållplatser bort, i Påvelund, kostar boendeparkering 200 spänn. Det är orimligt att vi ska ha samma kostnad som city och en mycket högre höjning, säger Anna Palmers som bor på Köpstadsö.

Det är kommunala Parkeringsbolaget som hyr ut parkeringar på Saltholmen. Daniel Sandström, chef för Parkering Göteborg, har förståelse för reaktionen vid prishöjningarna men menar att de eftersträvar en enhetlighet för alla deras parkeringar i Göteborg och följer styrelsens fattade beslut.

– Vår styrelse har beslutat om en prisstrategi som gäller för hela Göteborg inklusive Saltholmen. Prisstrategin bygger på att priset för att hyra en parkering är kopplat till besökstaxan i området.

Varför är det då dyrare på Saltholmen?

– Besökstaxan för området är en del av styrelsens beslut och därav följer priset av en hyrd plats. I vissa delar av Göteborg finns boendeparkering som är kopplat till gammal bebyggelse innan behovet av parkeringsplatser fanns i större utsträckning. Den typen av boendeparkering finns inte på Saltholmen.

Skärgårdsborna känner sig straffbeskattade och menar att de i stället borde lyftas fram som det positiva exemplet i stadens trafikstrategi att minska bilismen. De är också oroliga över vad prishöjningarna kan leda till.

– Skärgården håller på att utvecklas till Göteborgs ålderdomshem dit väldigt få unga flyttar. Parkeringssituationen hör ihop med det. Den yttersta konsekvensen blir raka motsatsen till en levande och livskraftig skärgård. Det är märkligt att Göteborgs Stad aktivt driver på en sådan utveckling, säger Jan Kaaling som bor på Styrsö.

Gör gärna inlägg på Facebookgruppen ”Parkeringsplatser på Saltholmen”

SSIS vill dela med sig av ett utdrag ur en mail-konversation med P-bolaget:

”Och till sist: ja, vi läser dagligen Parkeringsplatser på Saltholmen som en del av vår omvärldsbevakning.”

Så gör gärna inlägg på Facebookgruppen Parkeringsplatser på Saltholmen. Det är ytterligare ett sätt att få fram information till P-bolaget meddelar Patrik Gustavsson.