Tankar om skärgårdstrafik

När nu VGR och Västtrafik gör ett omtag i framtida trafikering av Södra skärgården finns det anledning att fundera på jämställdheten med andra liknande områden. Södra skärgården har ju kommunens längsta restider och därtill de i särklass sämsta resmöjligheterna och den sämsta turtätheten jämfört med alla andra bostadsområden i kommunen.

Andra förorter har betydligt högre turtäthet än vi i Södra skärgården

Jämförelser med andra öar i landet utan fast landförbindelse
Öckerö/Hönö ligger ju nära till. Norra skärgården har drygt dubbelt så många invånare som Södra Skärgården vilket innebär ett större resbehov för deras del. Men inte till den milda grad som nu råder. Dagtid avgår en färja var 10:e minut mellan Lilla Varholmen och Öckerö/Hönö. Södra Skärgården har entimmestrafik i snitt såväl under hög- (6-9 och 15-18) som lågtrafiktid (9-15 och 18-24). Trafiken till Öckerö/Hönö är dessutom helt avgiftsbefriad både vad gäller person- och godstransporter.

Detsamma gäller statens trafikering mellan Gotland och Fårö. Fårö har ca 500 invånare, en dryg tiondel av Södra skärgårdens, alltså rimligen ett betydligt lägre resebehov. Trots det är de, även vintertid, välsignade med halvtimmestrafik under hela dagarna inkl kvällar och t o m 15-minutersintervall under sommaren dagtid.

Ett annat lämpligt jämförelseområde inom kommunen är Säve, eller Gråbo, som är perifert belägna småhusdominerade områden, Gemensamt för dem alla sådana är att de har minst dubbelt så högt bilinnehav som Södra skärgården. Trots att de har mycket bättre tillgång till kollektivtrafik med mycket, mycket tätare turer (oftast 10-minuterstrafik) än Södra skärgården.

Kommunens skyldighet
Stadsjuristerna har pekat på att bygglovbeviljade bostads- och verksamhetsfastigheter ska kunna ”användas för sitt avsedda ändamål”. I och med att Staden beviljar sådana bygglov så undertecknar man samtidigt ett bindande avtal, ett slags kontrakt, som medför både rättigheter och skyldigheter både för Staden och exploatören samt de boende och verksamhetsansvariga. Stadens ansvar innebär att den ska tillse att det finns en väl fungerande teknisk infrastruktur så som el och VA, men även en transportinfrastruktur som står i rimlig proportion till vad som gäller kommunen i övrigt. Att det brister i detta hänseende bevisas av det faktum med åldrande befolkning på öarna som vi lider av och som vi ofta påtalat. Unga familjer undviker parkeringsproblem och besvärliga resor.

Mellan 2015 och 2022 ökade antalet fritidshus i Södra skärgården (d v s sådana som helt saknar folkbokförda personer på sin adress) med 71 st, d v s 10 per år. Sannolikt i huvudsak äldre som dör och där deras hus övergår till fritidsbostäder för arvingar eller nya köpare för sommarvistelse.

Låt nu våra styrande i alla partier motverka att Södra skärgården avfolkas och se till att vi får jämlika offentliga transporter!

2023-10-06
Södra Skärgården i Samverkan

Västtrafik backar!

Tack alla som stött SSIS’ kamp mot det oroande förslaget gällande skärgårdstrafiken. Nu meddelar Västtrafik att man gör ett omtag och skjuter dessutom fram eventuella omläggningar till januari 2028. Våra synpunkter och över 2.000 namnunderskrifter gjorde susen!

Läs om denna glädjande nyhet i Göteborgs-Posten

Red.

SSIS ledning har med anledning av beskedet skickat följande mejl till Bijan Zainali (S) som är ordförande i Västtrafik:

Hej Bijan,
Det var med stor tillfredsställelse som vi idag tog del av nyheten att Västtrafik nu ska göra ett omtag med upphandlingen av skärgårdstrafiken. Vi ser att ditt team har hamnat i samma slutsatser som vi om problemet med omstigning på Bratten, och det trafikkaos som det kan skapa, mm. – ett omtag som också leder till att fler turer når in till Saltholmen. Vi inser ju att vi kanske hade en del med denna kursändring att göra och tycker det är utmärkt att de dina har kommit fram till liknande resultat som vi! Allt för att trafiken ska bli bättre!

Vi tycker också att det är bra att ni ser till att det finns mer tid för att utveckla både turlistor och driftfrågor. Vi vill gärna, med vår gemensamma erfarenhet i bakhuvudet, fortsätta att hålla en så öppen dialog som det är möjligt med er om det fortsatta arbetet! Och naturligtvis skulle vi uppskatta om vi fick ta del av det nya “tänket” som det skrevs om i GP, till exempel i form av en preliminär turlista.

Bästa hälsningar från SSIS, Södra Skärgården i Samverkan
genom
Gustaf och Patrik