Parkering på Saltholmen/Långedrag – bakgrund, principer och konkreta förslag

SSIS har nu tagit fram ett PM som redovisar den bakgrund, de synpunkter och förslag som vi på olika sätt har fört fram till de av kommunens politiska partier som har visat intresse för frågan. SSIS har tillsammans med företrädare för Älvsborgs Egnahemsförening tagit initiativ till möten med ledande företrädare för kristdemokraterna, socialdemokraterna, moderaterna, miljöpartiet, liberalerna samt Martin Wannholt (partipolitiskt obunden ledamot i kommunstyrelsen). Samtliga möten har varit både positiva och konstruktiva. Vi har inte haft möjlighet att än så länge träffa vänsterpartiet, vägvalet, sverigedemokraterna eller feministiskt initiativ.

SSIS har nyligen inbjudits av såväl moderaterna som socialdemokraterna för fördjupade samtal. Socialdemokraterna mötte oss på Saltholmen för att på plats ta del av parkeringsfrågans omfattning och komplexitet. De efterfrågade därefter ett skriftligt underlag med synpunkter och förslag till lösningar. Denna PM omfattar den information och de synpunkter som SSIS har lämnat till olika politiska företrädare.

Här kan du läsa vårt PM!

Skrivelse till Kommunstyrelsen från Ö-dialogen

Till kommunstyrelsens ledamöter

Med anledning av tjänsteutlåtandet ”Redovisning av kommunfullmäktigs uppdrag om att utreda parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag”, vill vi framföra följande:

Förslaget till beslut under punkt ett strider mot fullmäktiges uppdrag från maj 2016, i avseende att bereda boende och verksamma möjlighet till en egen p-plats på Saltholmen. I likhet med kommunfullmäktige motsätter vi oss bestämt att de förhyrda platserna omvandlas till tillståndsplatser. Det skulle ytterligare komplicera den ansträngda situationen för boende och verksamma. Företrädare för öborna har i en så kallad parkeringsgrupp redan belyst denna problematik i dialog med Göteborgs Stad Parkering AB, och vi är därför förvånade att den lyfts upp som ett förslag till beslut.

Vi motsätter oss också en ökad prisdifferentiering. Priserna för en p-plats på Saltholmen är redan idag alldeles för höga i jämförelse med andra liknande områden i staden, sett till avstånd från centrum. Ytterligare prishöjningar skulle innebära smärtgränsen för många. Vi har svårt att förstå vad som föranleder förslagen, då öborna redan idag har betydligt färre bilar per invånare jämfört med Göteborgssnittet. Däremot ställer vi oss bakom att samtliga platser på Saltholmen reserveras för boende och verksamma i skärgården, vilket är ett positivt förslag.

I texten framkommer flera felaktiga siffror om antalet tillgängliga p-platser varför vi nedan skickar med uppgifter som dels belyser ovan nämnda bilinnehav och dels tillgång på möjliga platser.

Med vänliga hälsningar,
Ledamöterna i Ö-dialogen

genom ordförande Marianne Bergman och Jan Kaaling, Styrsö.

Närvarande
Marianne Bergman KD, ordförande
Eva Sunden M
Henrik Munck MP
Anette Bernhardsson S
Niklas Hall Sekreterare
John Granqvist Styrsö
Jan Kaaling Styrsö
Karin Sandström Asperö
Thomas Larsson Asperö
Ingemar Taube Asperö
Leif Sjöberg Vrångö
Patrik Gustavsson Köpstadsö
Håkan Broberg Donsö
Benny Fhager Donsö

 

SSIS månadsmöte september 2017

På SSIS möte i september togs bland annat följande upp:

 • Parkeringsfrågan Saltholmen/Långedrag, TPULS samt synpunkter på Thyréns rapport
 • Toaletter i skärgården för besökare
 • Diskussion om hur vi tar frågan om framtidsplaneringen vidare
 • Inbjudan av företrädare från Bohusläns skärgårdsråd

SSIS månadsmöte april 2017

På SSIS möte i april togs bland annat följande upp:

 • Bohusläns skärgårdsråd
 • Strategisk planering av skärgården och hur ska de lokala inflytandet säkerställas när stadsdelsorganen marginaliseras och sannolikt helt försvinner i närtid.
 • Parkeringsfrågan Saltholmen/Långedrag

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet här!

Info om Parkeringsbolagets styrelsebeslut 10 februari

I dag fattade Parkeringsbolaget några beslut som ska förbättra parkeringssituationen på Saltholmen, för dig som bor i Södra skärgården. Besluten ska genomföras snarast för att vara klara till sommarsäsongen.

 • Besöksparkeringen på Kallbadhuset, 35 platser, omvandlas till parkering bara för dig som har p-tillstånd på Saltholmen året om.
 • Slingan blir parkering bara för besökare året om.
 • En lastplats på Saltholmen Inre hamnen skapas för att glass- och brödkiosken och alla andra. Att kunna lassa och lossa sina varor är en förutsättning för dem att bedriva sin verksamhet.
 • Dygnstaxa på Saltholmen tas bort och dygnstaxan i Långedrag höjs till 50 kr.
 • Fem platser på Yttre Hamnen storleksanpassas och upplåts som förhyrda plastertill personer som är folkbokförda i Södra skärgården och innehar tillstånd för rörelsehindrade.
 • Två platser på Slingan skapas för besöksparkering för personer med tillstånd för rörelsehindrade med maxtid 48 timmar.
 • En kö för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade införs.
 • Vi, tillsammans med trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret, ska titta på hur vi kan förbättra cykelparkeringsmöjligheterna på Saltholmen.

Här nedan har vi samlat några vanliga frågor och svar:
170203 Fråga-svar_handling Saltholmen.docx

Här kan du se hela handlingen till styrelsen.

(Källa Göteborgs Stads Parkeringsbolag, 2017)

SSiS månadsmöte januari 2017

På SSIS möte i januari togs bland annat följande upp:

 • Skol- och utbildningsfrågan i södra skärgården
 • Skärgården som turistdestination
 • Strategisk planering kring samverkan i Södra Skärgården
 • Parkeringsfrågan Saltholmen/Långedrag

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet på nedanstående länk.

Fortsätt läsa SSiS månadsmöte januari 2017

Parkeringsbolagets arbetsgrupp 15 december

Nu är anteckningarna från sjätte mötet med arbetsgruppen för parkeringar hos Göteborgs Stads Parkeringsbolag klara. Mötet hade fokus på lösningar på Saltholmen/Långedrag på kort sikt vad gäller

 • kösystemet
 • bommar
 • skyltar
 • bilpooler
 • lastzoner
 • parkeringstillstånd

Minnesanteckningarna är gjorda av Parkeringsbolaget. Läs minnesanteckningarna från mötet här!

SSIS månadsmöte oktober

På SSIS möte i oktober togs bland annat följande upp:

 • Rapport från Parkeringsbolagets arbetsgrupp 21 oktober
 • Inspel till Parkeringsbolagets nästa arbetsgruppsmöte 9 november där man kommer att diskutera lösningar för parkering på Saltholmen och Långedrag på kort sikt. SSIS ger förslag på relativt enkla åtgärder.
 • Parkeringsbolagets svar på SSIS skrivelser redovisas.
 • Initiativ till gemensam framställan med Älvsborgs Egnahemsförening till TPULS-utredningen.
 • Befolkningsutvecklingen i södra skärgården.
 • Önskemål om strategisk utvecklingsplan för södra skärgården.

Läs anteckningarna från mötet i sin helhet på nedanstående länk.

SSIS mötesanteckningar oktober 2016