Höstbloggen 2023

Idag blåser det. Rejält! Trots att det är lördag så är det inte många ute och promenerar, cyklar eller kör på vägarna. Även om det alltid blåser som tusan på hösten så får man en känsla av hur det kan bli när vädret slutar vara normalt för det mesta. När klimatförändringen gått så långt att det mesta som har varit “normalt” istället tillhör de lyckliga dagar då det inte regnar för mycket eller är för varmt, eller för kallt, eller att man blåser bort på vägarna. Skärgården ligger ju lite i fronten på förändringarna, den framtida ökande havsnivån eller allmän torka där våra naturliga vattenreservoarer är ytterst små, kan tas som exempel.

De flesta av oss som bor i Skärgården lär inte uppleva dessa stora förändringar. Vi, de flesta, är lite till åren och tillför ju själva en riskfylld utveckling, nämligen den sneda åldersfördelningen som präglar hela Göteborgs skärgård. Och som är bakgrunden till vårt stora motstånd mot väntade försämringar i vår kollektivtrafik, som ju kommer att sända signaler till de unga barnfamiljer som inte vill bo inne i staden att till Skärgården ska man inte flytta – det är för besvärligt att pendla och dyrt att leva. Och inte kan man parkera sin bil heller!

Barnfamiljer välkomna

Tack och lov ser vi ju att det trots detta kommit en del nya barnfamiljer på sistone och de är så välkomna. Men vi ser samtidigt att de flesta av de nya bostäderna som byggts, t ex på Styrsö, köps upp av sommarboende. Och det tillför ju inte fler åretrunt-pendlare som kan tvinga fram en bättre kollektivtrafik och en balanserad befolkningsutveckling. Och vi ser inte heller något särskilt intresse från stadens sida att vara med och ändra på någonting.

Vad håller ni på med?

Vi SSIS fortsätter våra något framtvingade möten med politiska partierna. Inte så att vi har mötts av någon fientlig ställning till vad vi för fram, de flesta av våra folkvalda vill väl, enligt egen utsago i alla fall. Men intresset har hittills i deras politiska liv inte varit särskilt aktivt vad gäller att stötta de förslag som finns, eller har funnits. Det finns också en tendens att göra partipolitik av frågorna, inte en genuin vilja att finna gemensamma sätt att påverka utvecklingen positivt. I omröstningen om den förslagna strategiska planen för Skärgården skulle komma igång nu, efter att ha presenterats i en förstudie i början på året, var talande. Vips grupperade man sig i röd/grön (nej-grupp) och blå grupp (ja-grupp). Och med hjälp av ett parti som bara ville rösta på sitt eget förslag, att Skärgården ska få en strategi så ska alla ytterområden ha en sådan, så föll alltså förslaget, inget strategiskt tänkande skall få göras! Och vi alla som tittar på undrar hur det kunde vara en kontroversiell partipolitisk fråga om man skulle arbeta fram en strategi för att styra framtiden för Skärgården. Vi har specifika problem här. Kan man inte diskutera dem inom staden på ett samlat och sansat sätt? Nej, säger alltså allt för många av våra folkvalda. Säger de nej bara för att de andra säger ja?

Vi ger inte upp!

Så vi fortsätter med våra besök hos politikerna. Någon gång ska de förstå och låta oss alla komma samman för att försöka lösa våra problem: kollektivtrafiken, frakttrafiken, skolorna, vården, mm. Och våra snåriga detaljplaner från 1950-talet som nu nytolkats och leder till att vi inte får bygga om våra hus! Och vårt behov av stöd till investeringar för att utveckla besöksnäringen som ju har så stor potential här! Vill inte politikerna diskutera dessa saker, ja, då får vi väl försöka hitta egna lösningar och tvinga igenom dem. Vi ska inte ge upp vår strid för en mer hållbar utveckling i Skärgården. Trots att vi har både klimatförändringar, lågkonjunktur, en värld i krig, mm, mot oss, förutom stadens ledning!

Vän av ordning säger nog: Ö-dialogen, den kan vara till hjälp! En väldigt tandlös organisation som träffas fem gånger om året och inte har något som helst ”säg” i staden. Vi hade fått igenom ett förslag att Ö-dialogen skulle vara en aktiv part i strategiarbetet, för då hade vi fått fart både på stadens tjänstemän och oss själva. Det förslaget var inte ens en del av beslutsunderlaget för våra politiker vid aktuellt tillfälle. Den möjligheten till lokalt engagemang var kanske inte riktigt välkommet. Så då får vi väl göra det själva!


Vi hörs framöver!

Gustaf

Tankar om skärgårdstrafik

När nu VGR och Västtrafik gör ett omtag i framtida trafikering av Södra skärgården finns det anledning att fundera på jämställdheten med andra liknande områden. Södra skärgården har ju kommunens längsta restider och därtill de i särklass sämsta resmöjligheterna och den sämsta turtätheten jämfört med alla andra bostadsområden i kommunen.

Andra förorter har betydligt högre turtäthet än vi i Södra skärgården

Jämförelser med andra öar i landet utan fast landförbindelse
Öckerö/Hönö ligger ju nära till. Norra skärgården har drygt dubbelt så många invånare som Södra Skärgården vilket innebär ett större resbehov för deras del. Men inte till den milda grad som nu råder. Dagtid avgår en färja var 10:e minut mellan Lilla Varholmen och Öckerö/Hönö. Södra Skärgården har entimmestrafik i snitt såväl under hög- (6-9 och 15-18) som lågtrafiktid (9-15 och 18-24). Trafiken till Öckerö/Hönö är dessutom helt avgiftsbefriad både vad gäller person- och godstransporter.

Detsamma gäller statens trafikering mellan Gotland och Fårö. Fårö har ca 500 invånare, en dryg tiondel av Södra skärgårdens, alltså rimligen ett betydligt lägre resebehov. Trots det är de, även vintertid, välsignade med halvtimmestrafik under hela dagarna inkl kvällar och t o m 15-minutersintervall under sommaren dagtid.

Ett annat lämpligt jämförelseområde inom kommunen är Säve, eller Gråbo, som är perifert belägna småhusdominerade områden, Gemensamt för dem alla sådana är att de har minst dubbelt så högt bilinnehav som Södra skärgården. Trots att de har mycket bättre tillgång till kollektivtrafik med mycket, mycket tätare turer (oftast 10-minuterstrafik) än Södra skärgården.

Kommunens skyldighet
Stadsjuristerna har pekat på att bygglovbeviljade bostads- och verksamhetsfastigheter ska kunna ”användas för sitt avsedda ändamål”. I och med att Staden beviljar sådana bygglov så undertecknar man samtidigt ett bindande avtal, ett slags kontrakt, som medför både rättigheter och skyldigheter både för Staden och exploatören samt de boende och verksamhetsansvariga. Stadens ansvar innebär att den ska tillse att det finns en väl fungerande teknisk infrastruktur så som el och VA, men även en transportinfrastruktur som står i rimlig proportion till vad som gäller kommunen i övrigt. Att det brister i detta hänseende bevisas av det faktum med åldrande befolkning på öarna som vi lider av och som vi ofta påtalat. Unga familjer undviker parkeringsproblem och besvärliga resor.

Mellan 2015 och 2022 ökade antalet fritidshus i Södra skärgården (d v s sådana som helt saknar folkbokförda personer på sin adress) med 71 st, d v s 10 per år. Sannolikt i huvudsak äldre som dör och där deras hus övergår till fritidsbostäder för arvingar eller nya köpare för sommarvistelse.

Låt nu våra styrande i alla partier motverka att Södra skärgården avfolkas och se till att vi får jämlika offentliga transporter!

2023-10-06
Södra Skärgården i Samverkan