Yrkande ang. inrättande av ett Skärgårdsråd under Kommunstyrelsen

Demokraterna har inkommit till Kommunstyrelsen med ett yrkande angående inrättande av ett skärgårdsråd under Kommunstyrelsen. SSIS föreslås som deltagande representanter. Ärendet ska upp på mötet den 30 januari 2019.

”Södra skärgården är en unik boendemiljö. Skärgården är basen för viktiga delar av Göteborgs näringsliv och området lockar också många besökare. Skärgårdens förutsättningar är annorlunda än på fastlandet vilket kräver att Göteborgs kommun hanterar området med särskild hänsyn.

Viktiga specifika frågor för Södra skärgården handlar bland annat om:

– Färjeförbindelser (inkl frakttrafik), anslutande kollektivtrafik och parkeringar
– Kommunala verksamheters anpassning till småskalighet
– Tillgång till akutsjukvård
– Näringslivets förutsättningar
– Samverkan med Försvarsmakten
– Hantering av turism

Flera av dessa frågor kräver omfattande samverkan mellan olika aktörer inom Göteborgs kommun och med andra aktörer. Inte sällan uppstår problem beroende på bristande kunskap om Södra skärgårdens förutsättningar.”

Välkommen S-vängning om Saltholmen

(Källa: Expressen, 2018-03-29)

Hur ska Socialdemokraterna kunna driva frågan om fler parkeringsplatser på Saltholmen i samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, undrar kristdemokraterna David Lega och Hampus Hagman.

Parkeringssituationen på Saltholmen är ett gammalt problem, som nu äntligen verkar närma sig en lösning. Bristen på p-platser är en bidragande orsak till att skärgården inte kunnat utvecklas på samma sätt som övriga Göteborg, vilket vi bland annat ser i statistik över befolkningssammansättningen. Därför är det mycket positivt att också Socialdemokraterna nu ser att antalet parkeringsplatser behöver bli fler. Vi röstade, vid sidan av de förslag alliansen hade, också för de förslag som Socialdemokraterna lade fram på veckans kommunstyrelsesammanträde för att utöka antalet parkeringsplatser.

Det har inte låtit likadant när frågan varit aktuell tidigare. När Parkeringsbolaget ville ta bort de fasta platserna vikta för boende i södra skärgården lyckades en knapp majoritet i kommunfullmäktige stoppa detta, trots att Socialdemokraterna stödde förslaget om att ta bort de fasta platserna. Därför är vi väldigt nöjda med att Socialdemokraterna nu verkar svänga.

För de som bor i skärgården saknas möjlighet till parkering på eller nära den egna fastigheten. Därför ligger parkeringarna i stället på Saltholmen och i Långedrag. För de som reser till eller från Södra skärgården är parkeringen en del av resan. Förutsägbarhet i detta moment är viktigt. De boende behöver veta att det finns en parkeringsplats och hur lång tid det tar att röra sig från p-platsen till båten, för att kunna planera resan. Då är fasta parkeringsplatser en förutsättning. Vi noterar att Socialdemokraterna inte ger svar på detta och undrar om de kommer att arbeta för att de fasta platserna ska vara kvar?

Det måste också påpekas att Socialdemokraterna står själva med sina förslag, utan sina rödgröna samarbetspartners. Miljöpartiet riktade i tisdags hård kritik mot S för de förslag de lagt fram. Även detta väcker frågor. Kommer S att kunna driva detta även framöver, i det fall göteborgarna skulle ge de rödgröna fortsatt förtroende? Miljöpartiet och Vänsterpartiet har snarare drivit linjen, hittills tillsammans med S, att antalet p-platser ska bli färre. P-talen har successivt tryckts ner i hela staden, och bristen på platser är ett problem långt utanför södra skärgården.

Skärgården ska vara levande för boende och verksamma året om. Vi vill ha kvar de fasta p-platserna och antalet platser behöver bli fler. Vi vill släppa fram de som vill bygga i skärgården, och vi vill förstärka det glesbygdsstöd som välfärden i skärgården har i dag så att verksamheterna ska fungera också i framtiden. Allt detta hänger ihop för att skärgården ska leva och utvecklas. Detta har länge varit, och är även i fortsättningen, vårt besked till skärgårdsborna.

David Lega (KD)
Oppositionsråd i Göteborg

Hampus Hagman (KD)
Riksdagskandidat och ledamot i Byggnadsnämnden

 

 

Nu ska p-platserna på Saltholmen bli fler

Skärgårdsborna kan få fasta p-platser på Saltholmen. Dessutom vill politikerna att båtuppställningsplatser görs om till p-platser för de boende.
– Om vi inte skapar förutsättningar för folk att leva och verka i Skärgården kan vi heller inte skapa förutsättningar för turismen, säger kommunalrådet David Lega (KD).

Som GP tidigare berättat vill S att båtuppställningsplatser i Saltholmen görs om till parkeringar för boende i Södra Skärgården och att båtägarna får andra platser istället. Det handlar om runt 70 parkeringar.

Förslaget klubbades igenom på onsdagens kommunstyrelsesammanträde.

Dessutom vann S-förslaget att utreda hur ytterligare 50-100 p-platser i Långedrag kan tas fram.

– Folk kan ta vagnen två hållplatser, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S).

Man kommer också behålla 93 besöksparkeringar som föreslogs omvandlas till boendeparkeringar.

Alliansen: Det räcker inte

Men det räcker inte, enligt Alliansen som fick igenom sitt förslag om att de boende behöver fasta p-platser.

– Vi vill ha en nära och levande skärgård, för skärgården, näringslivet och turismen. Det närmar vi oss nu, säger David Lega (KD).

Parkerings- och trafiksituationen vid Saltholmen har länge varit akut. Idag måste de boende i skärgården köa i flera år för en parkeringsplats. För två år sedan tillsattes en utredning om hur situationen skulle förbättras och hur de boende skulle kunna erbjudas en egen p-plats. Men utredningen la aldrig fram något förslag om fasta platser. Det skulle vara dyrt och påverka miljön rejält att bygga ett tillräckligt stort parkeringshus, enligt utredningen.

– Vi tror inte på att spränga i berget, säger Ann-Sofie Hermansson (S).

Stadsledningskontoret föreslog istället att alla förhyrda platser ska omvandlas till tillståndsplatser där man får ställa sig i mån av plats.

LÄS MER: Så vill politikerna få fram fler p-platser på Saltholmen

Boendeparkeringar ska utredas

Alliansen är kritisk till att de boende i Södra skärgården inte skulle få möjlighet att hyra en egen parkeringsplats. På onsdagens kommunstyrelsemöte vann deras förslag om en ny utredning av hur de boende ska få fasta platser tas fram.

– Det beslutet vi fattade idag är väldigt bra för skärgården. Men skärgårdsborna kan inte sova lugnt förrän valet är klart, säger David Lega.

V, MP och S röstade emot förslaget.

– Det viktiga är att skapa fler platser, även till dem som inte är bofasta. Vi tror att det här är en mer pragmatisk lösning, säger Ann-Sofie Hermansson.

(Källa: Göteborgs-Posten, 2018-03-28)

Så vill politikerna få fram fler p-platser på Saltholmen

Ta bort båtuppställningsplatserna för att ge plats för fler bilar. Det föreslår Socialdemokraterna för att lösa p-problemen på Saltholmen.

För få platser för de boende. Och en halvt kaotisk situation en varm sommardag när folk som vill ta sig ut till öarna letar efter p-plats. Parkeringssituationen på Saltholmen har varit ett akut problem under en längre tid.

För närmare två år sedan fattade kommunfullmäktige beslutet att utreda hur den ska kunna förbättras. Utredningen blev klar i november, men sedan dess har ärendet återkommande bordlagts av kommunstyrelsen – eftersom ingen är riktigt nöjd.

Till onsdagens möte har Socialdemokraterna lagt fram ett nytt förslag till lösning, där den bärande delen handlar om att ta bort de båtuppställningsplatser som Grefab har i dagsläget för att skapa fler platser.

Båtägarna får andra platser

– Båtplatserna har ett premiumläge, närmast färjeterminalen. Det känns inte rätt prioriterat att använda den marken till båtar som tas upp någon gång per år, säger Shahbaz Khan, kommunalråd (S), med ansvar för trafikfrågor.

Båtägare som berörs av den föreslagna förändringen ska, om den blir verklighet, erbjudas andra platser istället.

Hur många det skulle frigöra är oklart. Shahbaz Khan bedömer antalet till omkring 75 stycken, vilket är för få för att vara hela lösningen på p-frågan. Socialdemokraterna vill därför också utreda möjligheten att skapa fler platser på Saltholmsgatan och Vikebacken, etablera lånecykelsystem i området samt verka för utökad bilpool.

Hampus Magnusson, kommunalråd (M), tycker att Socialdemokraternas förslag är ”ganska bra”.

– Det är ett försök att göra det bättre för de boende i skärgården, men det når inte riktigt ända fram.

Skärgårdsborna måste få egen plats

Han är positiv till att omvandla båtuppställningsplatser och de andra konkreta åtgärder som Socialdemokraterna föreslår och tycker att de är värda att gå vidare på.

– Men de som bor i skärgården måste erbjudas en egen plats. Det går inte att åka runt och leta efter en plats med barn och matkassar i bilen och se färjan gå, säger han.

När fullmäktige fattade beslut i frågan för två år sedan handlade en del av det utredningsuppdrag man lade just om att se till att boende erbjuds möjlighet att hyra en egen plats. Men något sådant förslag finns inte i utredningen, som istället slår fast att det skulle kosta stora belopp samt göra stora ingrepp i miljön att bygga ett tillräckligt stort parkeringshus. Man pekar också på att det är tveksamt om den smala vägen ut till Saltholmen skulle kunna svälja så mycket tillkommande trafik.

– Där har tjänstemännen inte gjort sitt jobb. Därför vill vi återremittera ärendet, säger Hampus Magnusson.

MP vill sprida skärgårdstrafiken

Miljöpartiet har en lite annan ingång i frågan och menar att det viktigaste är att få bort besöksparkeringarna från ytan längst ut på Saltholmen. I dag åker många besökare runt på Saltholmen utan att hitta en ledig p-plats, vilket genererar onödig trafik. Därför vill partiet öronmärka de platser som finns där till boende – och hänvisa besökare till Långedrag.

– Därifrån får ta en promenad eller en spårvagnstur. Det är två hållplatser, säger Ulf Kamne, kommunalråd (MP).

Miljöpartiet föreslår också att man på sikt ska titta på möjligheterna att sprida skärgårdstrafiken, så att man också kan åka från Fiskebäck, så att belastningen på Saltholmen inte skulle vara lika stor.

– Det finns ingen utredning eller så om det än, men vi tror inte att det skulle vara en så stor sak att göra det, säger Ulf Kamne.

(Källa: Göteborgs-Posten, 2018-03-28)

 

Utöka parkeringsplatserna på Saltholmen

(Källa: GT, 2018-03-27)

Parkeringsfrågan på Saltholmen har blivit till en hämsko för hela Södra skärgården. Det är inte rimligt med flera år långa kötider för en boendeparkering. Med vårt nya förslag lyckas vi även slå vakt om besöksparkeringen i området, skriver Shahbaz Khan (S), trafikkommunalråd i Göteborg.

Parkeringssituationen på Saltholmen är ett gammalt och välkänt problem. Antalet parkeringsplatser är helt enkelt för få. Under vintern har jag träffat företrädare för skärgårdsborna, vardagspendlare, politiskt aktiva såväl som flera djupt engagerade medborgare. Det har varit en tydlig och respektfull dialog om en fråga som under mycket lång tid inte fått en bra lösning.

På onsdag föreslår vi socialdemokrater att kommunstyrelsen ska fatta beslut om att utöka antalet parkeringsplatser för boende i Södra skärgården, och gå vidare med ett paket av lösningar för att förbättra parkeringssituationen och trafiksäkerheten i Saltholmen.

Förslaget handlar om att skapa nya parkeringar i lägen nära färjeterminalen, på platser som i dag i bästa läge används som båtuppställningar. Rent konkret innebär det att Grefabs platser för båtar vid Saltholmen omvandlas till boendeparkeringar. Båtuppställningsplatserna ska givetvis ersättas.

Saltholmen är en trång plats, dit alla färjor från Södra skärgårdens öar anländer, och är samtidigt noden för kollektivtrafiken och skärgårdens bilparkeringar. Det är där i stort sett alla vardagsresor till och från skärgården möts. Vi ser hur parkeringsfrågan till slut blivit en hämsko för Södra skärgården, där kötiden för en boendeparkering sträcker sig flera år. Det är inte rimligt.

Skärgårdsbornas boendeparkering ligger inte vid hemmet utan i själva verket vid en bytespunkt, där de måste passa en färja för att komma hem. De boende i skärgården har redan i dag bland de lägsta bilinnehaven i Göteborg men trots det råder en stor brist på parkeringar. Klart är att fler parkeringsplatser behövs.

Därför föreslår vi också att parkeringsbolaget får i uppdrag att utreda möjligheten att utöka antal parkeringsplatser på parkeringarna på Saltholmsgatan och Vikebacken.

Saltholmen är också en intensiv trafikplats, där trafikslagen och oskyddade trafikanter korsar varandra. Den behöver moderniseras. Därför föreslår vi även att Trafikkontoret skall ta ett helhetsgrepp över trafiksäkerheten för att kunna modernisera Saltholmen till en trygg och säker plats för alla att vistas och röra sig på.

Inför onsdagens beslut i kommunstyrelsen fanns två förslag på bordet. Det ena var ett dyrt och mycket omfattande ingrepp genom att spränga in ett garage i berget i Saltholmen. Det andra var att förskjuta alla besöksplatser från Saltholmen. Vi såg tidigt att ingendera av lösningarna höll måttet och inledde därför en dialog med engagerade föreningar och medborgare om en tredje väg fram, ur vilken vårt förslag nu tagit form.

Vi väljer att slå vakt om besöksparkeringen i området, för skärgården är en skatt för hela Göteborg. Det är en av våra mest unika och fantastiska miljöer och det är viktigt att skärgården är lättillgänglig för alla göteborgare och besökare. Vi vill inte tränga undan möjligheten att besöka Saltholmen med bil.

Saltholmen är en viktig knutpunkt, där kollektivtrafiken spelar en avgörande roll. Vi är glada att den färja vi bekostade i sommartrafiken mellan Saltholmen och Stenpiren var så framgångsrik att Västtrafik nu har valt att ta över driften säsongen runt. Det är en välkommen förbättring av kollektivtrafiken. Ju mer kollektivtrafiken utvecklas och enkelt når större delar av staden, desto mindre blir behovet att använda bilen i vardagen. Detta är också en plats där bilpool och andra mobilitetslösningar har goda förutsättningar eftersom skärgårdsbornas startpunkt är samlad till just Saltholmen snarare än utspridd. Därför föreslår vi socialdemokrater att också förbättra möjligheten för bilpooler och att samtidigt undersöka möjligheten att etablera ett lånecykelsystem i området.

Liksom kollektivtrafiken är bilen nödvändig för en levande skärgård och vardagspusslet för många av dem som bor där. Summan av mina samtal med boende och föreningar samt stadens utredningar är att vi nu äntligen kan ta kan ett stort och viktigt steg framåt i ett problem som pågått under en mycket lång tid. Därför tar vi nu initiativet till att lösa skärgårdsbornas parkering och bidra till en bättre fungerande vardag.

Shahbaz Khan (S)
Trafikkommunalråd i Göteborg

Om man bara vill!

SSIS, Södra skärgården i samverkan, har länge försökt få Göteborgs Stad att inse att bristen på parkeringsmöjligheter på Saltholmen för boende och verksamma i södra skärgården kan lösas enkelt, billigt och snabbt – OM MAN BARA VILL!

Det behövs inga jätteinvesteringar för garageanläggningar varken i berg eller på mark. Det finns redan tillräckligt med befintliga parkeringsytor på Saltholmen och Aspholmen för att kunna tillgodose skärgårdens behov.

Bilden ovan visar en fortsatt öken på Tallatagatans parkeringsområde. Nästan ingen väljer under vintersäsong, september – april, att parkera här. Samtidigt är parkeringsrutorna på Yttre Saltholmen, alldeles intill skärgårdsbåtarnas angöringsbrygga, ockuperade av vinterupplagda småbåtar. Varför kan inte de läggas upp på Talattagatan så att boende och verksamma i södra skärgården kan ges rimliga möjlighet att kunna bo, leva och verka i skärgården?

Om Göteborgs Stad erbjuder Grefab och småbåtsägarna på Saltholmen/Aspholmen fullgoda alternativ för båtuppläggning i Långedrag och Hinsholmen, så är har de säkert inga större motsättningar mot det och då är saken löst. Åtminstone under överskådlig tid.

Samtidigt måste, om Göteborgs Stad vill ha en levande och livskraftig skärgård som också ska fungera som turistmagnet för Staden, långsiktigt fler angöringsplatser för skärgårdsbåtarna planeras utmed ömse sidor i hamninloppet till centrala staden etableras. Det skulle avlasta trycket på Saltholmen/Långedrag och samtidigt förbättra för turist- och besöksnäringen. Skärgårdstrafiken till Stenpiren är en bra början, men den måste utökas med fler turer och fler angöringsplatser.

SSIS hävdar bestämt att bristen på parkeringsmöjligheter för södra skärgården boende och verksamma kan lösas enkelt, snabbt och billigt om Göteborgs Stad bara vill.

Stadens högsta beslutande organ Kommunfullmäktige gav 2016-05-12 kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan och återkomma med förslag om hur parkeringssituationen ska kunna ”förbättras och utökas” på Saltholmen/Långedrag.

Dessutom angavs som en förutsättning för utredningen ”att staden fortsatt ska erbjuda boende och företag i södra skärgården möjlighet att hyra en egen parkeringsplats på Saltholmen/Långedrag”.

Stadsledningskontoret (SLK), som är kommunstyrelsens utredande tjänstemannaorganisation, här nu lyckats med det fullständigt unika, nämligen att gå emot uppdragsgivaren direktiv utan att kunna åberopa några sakligt grundade skäl.

SLK:s förslag, som tas upp för beslut i kommunstyrelsen den 24 januari, innebär nämligen att man föreslår en neddragning med 300 (!!!) parkeringsplatser på Saltholmen, samtidigt som man föreslår att alla förhyrda parkeringsplatser ska tas bort och ersättas med s k områdestillstånd. Båda förslagen står alltså direkt i motsättning till det uppdrag man har betalt för att följa. Dessutom utan att sakliga skäl kan åberopas.

Jag kan inte påminna mig att jag under mina 40 år på SLK och stadsbyggnadskontoret någonsin hört talas om ett tjänstemannaförslag som så uppenbart obstruerar mot sin egen uppdragsgivare uppdrag, dessutom utan att sakligt grundade skäl kan åberopas!

Den ledningsgrupp inom SLK som lett arbetet med TPULS borde allvarligt överväga sitt framtida yrkesval. Om man som välavlönad tjänsteperson inte har integritet nog att följa demokratisk fattade beslut, bör man avsäga sig sitt uppdrag.

Om inte den insikten infinner sig så får väl vi kommunmedborgare försöka medverka till ett valresultat som ger möjlighet att städa upp även i tjänstepersonsorganisationerna. De bäddar själva genom sitt agerande för en sådan reaktion.

Jan Kaaling, Södra Skärgården i Samverkan

Saltholmen Resecentrum – förstudie av nytt terminalomrmåde

Västtrafik har i samband med att Göteborgs stad påbörjar uppdraget med att studera hur trafik- och parkeringsfrågan kan lösas inom Saltholmen vill Västtrafik samtidigt studera hur terminalområdet kan utvecklas och erbjuda resenärerna en attraktiv och effektiv bytespunkt.

Syftet med förstudien av Saltholmen är att studera hur terminalområdet kan utformas för att skapa en effektiv och attraktiv kollektivtrafikknutpunkt. Syftet är också att samverka med Gbg stads uppdrag avseende trafik- och parkeringsfrågan på Saltholmen.

Uppdraget omfattar arbetet att ta fram underlag för hur Saltholmens terminalområde kan utformas både avse- ende trafikslag, placering av resecentrumbyggnad samt verkstadsbyggnad för båttrafiken.

Uppdraget omfattar även idéskisser för Resecentrums terminalbyggnad och Styrsöbolagets verksamheter. Västtrafiks Arkitekturmanual och Västtrafiks Miljöprogrogram har beaktats för att utforma ett välfungerande och miljömässigt hållbart terminalområde vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

Här kan du se förslaget:

Saltholmen Resecentrum Förstudie av nytt terminalområde Västtrafik

 

Beställare av uppdraget: Carolina Lundberg, Västtrafik

Medverkande från Sweco:

  • Arkitektur: KNUTPUNKT SALTHOLMEN Jonas Reutherborg, Sweco Architects Pekka Leppänen, Sweco Architects
  • Trafik: Rikard Lannemyr, Sweco Society
  • Visualisering: Stefan Brodd, Sweco Architects