Statistisk sammanställning för Södra Skärgården

I stort bekräftas den bild som vi tidigare sett – Södra skärgården hade en väldigt bra befolkningstillväxt t o m 2001. Den stagnerade därefter under många år.

Först 2015 fick vi en högre befolkningssiffra än 2001. Detta samtidigt som befolkningen i Göteborg som helhet ökade mer än någonsin. Sedan 2015 har vi dock haft en marginell befolkningsökning. Befolkningsförändringar kan förklaras av två faktorer; dels födelseöverskott (födda- döda) dels flyttnetto (inflyttade-utflyttade).

För skärgårdens del kan det troligen handla om en sjunkande inflyttning som orsak till vår uteblivna befolkningstillväxt sedan 2001 och vi har svårt att se någon annan förklaring än att det, åtminstone till stor del, beror på bristen på parkeringsmöjligheter på Saltholmen. Det beror i varje fall inte på bristande bostadsbyggande i skärgården.

Det har under denna period byggts fler hus än vad befolkningen har ökat. Det vi ser är alltså en samtidig utglesning av boende i det befintliga bostadsbeståndet. Byggande leder alltså inte alltid till befolkningsökning, vilket är en vanlig missuppfattning. 

Till viss del kan nog befolkningsstagnationen också förklaras av den stora inflyttningen från 80-talet och fram till sekelskiftet. De som flyttade in då bor kvar samtidigt som deras barn blivit vuxna och flyttat hemifrån. Det är inte en ovanlig följd av ett sådant inflyttningsmönster.

När det gäller ålderssammansättningen är de diagram som statistiken visar på ytterst intressanta. Det är närmast tragiskt att konstatera att samtliga åldersklasser upp till 49 år minskar stadigt, medan de äldre ökar sin andel och speciellt från 60 år och uppåt. Detta är en typisk glesbygdsutveckling. Den måste brytas om vi ska kunna tala om en levande och livskraftig skärgård!

Här kan du se de statistiska sammanställningarna. Källhänvisningar finns i respektive dokument.

Befolkningsutvecklingen, vad fick den att vända?

Hur arbetar vi för att vända den tillbaka? Lutz Ewert, expert på befolkningsstatistik och delområdesutveckling, ger oss fakta om södra skärgårdens befolkningsutveckling, vad som präglar den jämfört med andra områden och vilken utveckling vi har att se fram emot (om det rullar på som hittills). Både intressant, oro- och tankeväckande för oss alla.

Här kan du läsa mer!

Södra skärgårdens befolkningsutveckling 1984-2015

Södra skärgårdens befolkning ökade sammantaget med 775 personer under åren 1985-2001 – i genomsnitt med 48,4 personer (1,3%) per år. Göteborgs stad som helhet växte samtidigt med totalt 45.800  invånare, motsvarande 2 900 personer (0,7%) per år. Därefter, under perioden 2002-2015 har skärgårdens befolkningstillväxt praktiskt taget helt avstannat.

I dag bor knappt 4 600 personer i södra skärgården. Ökningen sedan ett drygt årtionde har stannat vid 65 personer totalt, motsvarande 4,6 personer (0,1%) per år. Detta samtidigt som Göteborgs stad haft en rekordartad befolkningstillväxt, från 475 000 invånare 2002 till 548 200 invånare 2015, en tillväxt med 73 300 personer, i genomsnitt 5 200 personer (1,1%) per år. Södra skärgårdens tillväxttakt når alltså under det senaste dryga årtiondet inte ens upp till en tiondel av Göteborgssnittet!

Jan Kaaling, Styrsö, fd samhällsanalytiker vid Göteborgs Stad Stadsledningskontoret har skrivit samman ett faktablad kring befolkningsutvecklingen i Södra Skärgården under åren 1984-2015.

Här kan du läsa mer!