Saltholmen Resecentrum – förstudie av nytt terminalomrmåde

Västtrafik har i samband med att Göteborgs stad påbörjar uppdraget med att studera hur trafik- och parkeringsfrågan kan lösas inom Saltholmen vill Västtrafik samtidigt studera hur terminalområdet kan utvecklas och erbjuda resenärerna en attraktiv och effektiv bytespunkt.

Syftet med förstudien av Saltholmen är att studera hur terminalområdet kan utformas för att skapa en effektiv och attraktiv kollektivtrafikknutpunkt. Syftet är också att samverka med Gbg stads uppdrag avseende trafik- och parkeringsfrågan på Saltholmen.

Uppdraget omfattar arbetet att ta fram underlag för hur Saltholmens terminalområde kan utformas både avse- ende trafikslag, placering av resecentrumbyggnad samt verkstadsbyggnad för båttrafiken.

Uppdraget omfattar även idéskisser för Resecentrums terminalbyggnad och Styrsöbolagets verksamheter. Västtrafiks Arkitekturmanual och Västtrafiks Miljöprogrogram har beaktats för att utforma ett välfungerande och miljömässigt hållbart terminalområde vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

Här kan du se förslaget:

Saltholmen Resecentrum Förstudie av nytt terminalområde Västtrafik

 

Beställare av uppdraget: Carolina Lundberg, Västtrafik

Medverkande från Sweco:

  • Arkitektur: KNUTPUNKT SALTHOLMEN Jonas Reutherborg, Sweco Architects Pekka Leppänen, Sweco Architects
  • Trafik: Rikard Lannemyr, Sweco Society
  • Visualisering: Stefan Brodd, Sweco Architects