Oro inför Västtrafiks upphandling

Sedan förstudien med förslag till anbudsförfrågan om båttrafik offentliggjorts har oron bland engagerade öbor lett till ifrågasättande över Västtrafiks hantering. Namnlistor med krav på svar har lämnats in och flera artiklar i Göteborgs-Posten beskriver konflikten. Bijan Zainali på Västtrafik manar till tålamod i artikeln ”Tusentals öbor kräver bättre båttrafik i Södra skärgården” den 2 juli, vilket föranledde ”Kommuninnevånare” till det berättigade påpekandet i en insändare den 9 juni att ”Om man vill påverka ett beslut kan man inte sitta och vänta tills det redan är fattat” och kräver insyn i beslutsprocessen i demokratisk anda.

Idag den 16 juli svarar Frida Antonsson för Västtrafik i GP på insändaren och påstår att kontakter med öborna förevarit och att ”Förändringar i båttrafiken innebär förbättringar för många”. Övriga svar på vem som skall bekosta ombyggnaden till eldrift och hur man skall få fram tillräcklig kapacitet för laddning på Saltholmen framgår inte. Vi citerar hela svaret härnedan.

Frida Antonsson är presskommunikatör för Västtrafik

Västtrafik förklarar

”När Västtrafik gör en ny trafikupphandling, undersöker vi våra resenärers behov och ser över samtliga inkomna synpunkter som berör linjerna som ska upphandlas. Vi har haft dialoger med representanter från varje ö, bland annat lokala föreningar och verksamheter samt Göteborgs stad som även varit med på möten där förstudierna och förslag på framtida trafikering presenterats.

I dialogerna och under förstudien har vi sett att det går att förbättra trafiken i södra skärgården. På grund av att upphandlingen inte är klar kan vi inte gå in på detaljer kring förändringarna, men vi ser att vi kan skapa enklare och tydligare linjesträckningar och tidtabeller, där resmöjligheterna för arbetspendlarna är detsamma även under sommaren. Dessutom kan vi skapa färre byten och bättre passning till skoleleverna.

Vi följer Västra Götalandsregionens uppsatta klimatmål, vilket kommer generera att vi kommer elektrifiera trafiken i södra skärgården. Båtarna blir både renare och tystare och eftersom de behöver laddas kan det påverka tidtabellen.

Efter varje förändring utvärderar vi och ser över resultatet, men vi känner oss trygga i att de förändringar som genomförs kommer att innebära förbättringar för de allra flesta. Varje år gör vi en ny trafikplan där vi ser över trafiken för nästkommande år.

Frida Antonsson, Västtrafik”