Yttrande från SSIS företrädare i Ö-dialogen ang Trafikplan 2020

Vi har av SDF Västra Göteborg givits tillfälle att lämna synpunkter som underlag för stadsdelsnämndens yttrande till Göteborgs Stad som i sin tur har att yttra sig med avseende på Västtrafiks Trafikplan 2020. Våra synpunkter nedan är förankrade bland företrädarna för SSIS (Södra skärgården i samverkan) med hög legitimitet bland boende och verksamma på de helårsbebodda öarna i Göteborgs Södra skärgård.

Läs vårt yttrande med konkreta förslag!

Parkering på Saltholmen/Långedrag – bakgrund, principer och konkreta förslag

SSIS har nu tagit fram ett PM som redovisar den bakgrund, de synpunkter och förslag som vi på olika sätt har fört fram till de av kommunens politiska partier som har visat intresse för frågan. SSIS har tillsammans med företrädare för Älvsborgs Egnahemsförening tagit initiativ till möten med ledande företrädare för kristdemokraterna, socialdemokraterna, moderaterna, miljöpartiet, liberalerna samt Martin Wannholt (partipolitiskt obunden ledamot i kommunstyrelsen). Samtliga möten har varit både positiva och konstruktiva. Vi har inte haft möjlighet att än så länge träffa vänsterpartiet, vägvalet, sverigedemokraterna eller feministiskt initiativ.

SSIS har nyligen inbjudits av såväl moderaterna som socialdemokraterna för fördjupade samtal. Socialdemokraterna mötte oss på Saltholmen för att på plats ta del av parkeringsfrågans omfattning och komplexitet. De efterfrågade därefter ett skriftligt underlag med synpunkter och förslag till lösningar. Denna PM omfattar den information och de synpunkter som SSIS har lämnat till olika politiska företrädare.

Här kan du läsa vårt PM!

Saltholmen Resecentrum – förstudie av nytt terminalomrmåde

Västtrafik har i samband med att Göteborgs stad påbörjar uppdraget med att studera hur trafik- och parkeringsfrågan kan lösas inom Saltholmen vill Västtrafik samtidigt studera hur terminalområdet kan utvecklas och erbjuda resenärerna en attraktiv och effektiv bytespunkt.

Syftet med förstudien av Saltholmen är att studera hur terminalområdet kan utformas för att skapa en effektiv och attraktiv kollektivtrafikknutpunkt. Syftet är också att samverka med Gbg stads uppdrag avseende trafik- och parkeringsfrågan på Saltholmen.

Uppdraget omfattar arbetet att ta fram underlag för hur Saltholmens terminalområde kan utformas både avse- ende trafikslag, placering av resecentrumbyggnad samt verkstadsbyggnad för båttrafiken.

Uppdraget omfattar även idéskisser för Resecentrums terminalbyggnad och Styrsöbolagets verksamheter. Västtrafiks Arkitekturmanual och Västtrafiks Miljöprogrogram har beaktats för att utforma ett välfungerande och miljömässigt hållbart terminalområde vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

Här kan du se förslaget:

Saltholmen Resecentrum Förstudie av nytt terminalområde Västtrafik

 

Beställare av uppdraget: Carolina Lundberg, Västtrafik

Medverkande från Sweco:

  • Arkitektur: KNUTPUNKT SALTHOLMEN Jonas Reutherborg, Sweco Architects Pekka Leppänen, Sweco Architects
  • Trafik: Rikard Lannemyr, Sweco Society
  • Visualisering: Stefan Brodd, Sweco Architects