Yttrande från SSIS företrädare i Ö-dialogen ang Trafikplan 2020

Vi har av SDF Västra Göteborg givits tillfälle att lämna synpunkter som underlag för stadsdelsnämndens yttrande till Göteborgs Stad som i sin tur har att yttra sig med avseende på Västtrafiks Trafikplan 2020. Våra synpunkter nedan är förankrade bland företrädarna för SSIS (Södra skärgården i samverkan) med hög legitimitet bland boende och verksamma på de helårsbebodda öarna i Göteborgs Södra skärgård.

Läs vårt yttrande med konkreta förslag!

Ett samarbete som gör skärgården tillgänglig för fler

(Källa: go:teborg&co, 2017-12-07)

Genom att sätta in båtturer mellan Stenpiren och öarna kan fler göteborgare och turister enklare ta sig mellan skärgården och city. Satsningen att knyta ihop skärgården med stan ännu bättre inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 startade sommaren 2016. Tack vare ett samarbete mellan Styrsöbolaget och Västtrafik blir, från och med måndag 11 december, båtlinjen permanent. Året runt varje vardag.

I samband med Västtrafiks nya vintertidtabell, som startar i december 2017, knyts Södra Skärgården och stan ännu närmre varandra. Båtar kommer gå från Stenpiren och Lindholmspiren till Södra Skärgården med en tur fram och tillbaka på morgonen samt en tur på eftermiddagen.

− Vår vision har sedan länge varit att skapa ett Göteborg med skärgård. Nu när Stenpiren är färdig är det helt naturligt att åka direkt till och från city vilket avlastar Saltholmen. Vi vill ge göteborgarna och turisterna fler möjligheter att komma ut till skärgården och öborna en möjlighet att pendla till city, säger Bertil Pevantus, VD för Styrsöbolaget.

”Tillgänglig skärgård” är en jubileumssatsning inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 utifrån göteborgarnas önskan att komma närmare vattnet. Det startades 2014 som ett samarbete mellan stadsdelen Västra Göteborg, Öckerö kommun och Göteborg & Co med målbilden: År 2021 ska det vara enkelt att nå hav och skärgård. Skärgårdsbåtar går från Stenpiren med täta avgångar och genom utökat samarbete får fler tillgång till Göteborgs Skärgård. Det skapar möjligheter och tillväxt inom såväl turism som andra näringar.

År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. Hela vägen fram till jubileumsåret. Och långt därefter.

Kontakt:

Annica Berg, Göteborgs Skärgård, annica.berg@ockero.se 070-258 52 09

Ellinor Svensson, Styrsöbolaget, ellinor.svensson@styrsobolaget.se 031-69 64 04

Västtrafik presstjänst, press@vasttrafik.se 0771-41 43 99

Therese Brusberg, Göteborg & Co, Göteborgs 400-årsjubileum 2021,

therese.brusberg@goteborg.com 031-368 40 90

Saltholmen Resecentrum – förstudie av nytt terminalomrmåde

Västtrafik har i samband med att Göteborgs stad påbörjar uppdraget med att studera hur trafik- och parkeringsfrågan kan lösas inom Saltholmen vill Västtrafik samtidigt studera hur terminalområdet kan utvecklas och erbjuda resenärerna en attraktiv och effektiv bytespunkt.

Syftet med förstudien av Saltholmen är att studera hur terminalområdet kan utformas för att skapa en effektiv och attraktiv kollektivtrafikknutpunkt. Syftet är också att samverka med Gbg stads uppdrag avseende trafik- och parkeringsfrågan på Saltholmen.

Uppdraget omfattar arbetet att ta fram underlag för hur Saltholmens terminalområde kan utformas både avse- ende trafikslag, placering av resecentrumbyggnad samt verkstadsbyggnad för båttrafiken.

Uppdraget omfattar även idéskisser för Resecentrums terminalbyggnad och Styrsöbolagets verksamheter. Västtrafiks Arkitekturmanual och Västtrafiks Miljöprogrogram har beaktats för att utforma ett välfungerande och miljömässigt hållbart terminalområde vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

Här kan du se förslaget:

Saltholmen Resecentrum Förstudie av nytt terminalområde Västtrafik

 

Beställare av uppdraget: Carolina Lundberg, Västtrafik

Medverkande från Sweco:

  • Arkitektur: KNUTPUNKT SALTHOLMEN Jonas Reutherborg, Sweco Architects Pekka Leppänen, Sweco Architects
  • Trafik: Rikard Lannemyr, Sweco Society
  • Visualisering: Stefan Brodd, Sweco Architects