Uppstart av Parkeringsbolagets arbetsgrupp

Parkeringsbolagets styrelse har gett i uppdrag att starta en referensgrupp tillsammans med representanter för dem som är berörda av parkeringsfrågorna på Saltholmen och i Långedrag.

Gruppen är nu tillsatt och har representanter från Asperö, Brännö, Styrsö, Köpstadsö, Donsö, Vrångö, Saltholmen, Långedrag, SSIS, Älvsborgs Egnahemsförening, samt tjänstemän från Parkeringsbolaget.

Arbetsgruppen hade sitt första möte i måndagen den 16 juni 2016.
Här kan du läsa minnesanteckningarna från mötet!

Konstituerande möte för bildande av ett forum för södra skärgården i samverkan (SSIS)

I juni 2016 hölls ett historiskt möte för södra skärgårdens framtida utveckling – ett konstituerande möte för bildandet av ett forum för södra skärgården i samverkan – SSIS.

SSIS består nu av två företrädare för var och en av de ovan nämnda öarna, således 12 personer. De är utsedda från respektive ö, utifrån dialog mellan företrädare för föreningar, företag, samfund, etc. för att skapa så bred förankring som möjligt på respektive ö. Sammantaget utgör SSIS därmed det mest representativa företrädarskapet som för närvarande finns för Göteborgs södra skärgård.

På nedanstående länk kan du läsa anteckningarna från bildandet:

SSIS konstituerande möte juni 2016

 

Vår uppgift

Vid ett konstituerande möte bildades ”Södra Skärgården I Samverkan” (SSIS) den 14 juni 2016. SSIS uppgift är i huvudsak att tillvarata och driva gemensamma frågor för de befolkningsmässigt största öarna i Göteborgs södra skärgård (Donsö, Styrsö, Brännö, Asperö, Vrångö och Köpstadsö).

SSIS består av två företrädare för var och en av de ovan nämnda öarna, således 12 personer. De är utsedda från respektive ö, utifrån dialog mellan företrädare för föreningar, företag, samfund, etc. för att skapa så bred förankring som möjligt på respektive ö. Sammantaget utgör SSIS därmed det mest representativa företrädarskapet som för närvarande finns för Göteborgs södra skärgård.

SSIS uppgift är att driva frågor av gemensamt intresse för södra skärgårdens öar i syfte att bidra till en levande och livskraftig skärgård till gagn för såväl Göteborgs stad som södra skärgården. SSIS är ett fristående och partipolitiskt obundet organ. SSIS är ett forum, en plattform för gemensamma skärgårdsfrågor.

Södra skärgårdens befolkningsutveckling 1984-2015

Södra skärgårdens befolkning ökade sammantaget med 775 personer under åren 1985-2001 – i genomsnitt med 48,4 personer (1,3%) per år. Göteborgs stad som helhet växte samtidigt med totalt 45.800  invånare, motsvarande 2 900 personer (0,7%) per år. Därefter, under perioden 2002-2015 har skärgårdens befolkningstillväxt praktiskt taget helt avstannat.

I dag bor knappt 4 600 personer i södra skärgården. Ökningen sedan ett drygt årtionde har stannat vid 65 personer totalt, motsvarande 4,6 personer (0,1%) per år. Detta samtidigt som Göteborgs stad haft en rekordartad befolkningstillväxt, från 475 000 invånare 2002 till 548 200 invånare 2015, en tillväxt med 73 300 personer, i genomsnitt 5 200 personer (1,1%) per år. Södra skärgårdens tillväxttakt når alltså under det senaste dryga årtiondet inte ens upp till en tiondel av Göteborgssnittet!

Jan Kaaling, Styrsö, fd samhällsanalytiker vid Göteborgs Stad Stadsledningskontoret har skrivit samman ett faktablad kring befolkningsutvecklingen i Södra Skärgården under åren 1984-2015.

Här kan du läsa mer!