SSIS konstituerande möte juni 2016

Konstituerande möte för bildande av ett forum för södra skärgården i samverkan (SSIS)

Datum/tid | 2016-06-14 kl 18:00-21:00
Plats | Gamla skolhuset, Köpstadsö

Deltagare |Helen Jansson (Donsö), Lina Lundgren (Donsö), Gustaf Asplund (Styrsö), Jan Kaaling (Styrsö), Anita Barring (Brännö), Patrik Nykvist (Brännö), Martin Ståludd (Asperö), Jan Kristensson (Vrångö), Patrik Gustavsson (Köpstadsö) och Anna Palmers (Köpstadsö). Förhindrade | Anders Lindqvist (Asperö) och Jörgen Julin (Vrångö).

Mötet inleddes med att Jan Kaaling som sammankallande hälsade alla hjärtligt välkomna till detta förhoppningsvis historiska möte för södra skärgårdens framtida utveckling. Köpstadsö hade genom upplåtande av en väldigt trevlig lokal och en fantastiskt läcker buffé (stort tack Anna!), skapat de bästa förutsättningar man kan tänka sig för ett framgångsrikt startmöte!

Därefter följde en presentationsrunda för att lära känna varandra och för att förstå hur de olika öarna fungerar och organiserar sig när det gäller att driva sina intressefrågor. Det var lärorikt och vi kunde konstatera att samtliga nominerade till SSIS har ett brett stöd bakom sig. Det innebär att SSIS nu kan ta på sig rollen att föra södra skärgårdens talan i frågor av gemensamt intresse för alla öarna.

Formalia

Efter denna inledning följde det mer formella mötet kring bildandet av södra skärgården i samverkan, SSIS.

Val av mötesordförande | Gustaf Aslund

Val av mötessekreterare | Jan Kaaling

Beslut om organisationsform |Vi startar som ett forum/en arena för samverkan i södra skärgården, d v s utan formella krav på stadgar, reglementen etc. Vi kan om det behövs senare välja att formalisera arbetet på annat sätt t ex som en förening.

Organisationens namn | Södra skärgården i samverkan, SSIS

 

Organisationens uppgifter och arbetsformer

Sammankallande | Som 1:a och 2:a sammankallande under SSIS första verksamhetsår (t o m halvårsskiftet 2017) utsågs Gustaf Asplund och Jan Kaaling.

Kommunikation | Lina Lundgren och Patrik Gustavsson svarar för inrättande och upprätthållande av domän och facebooksida.

Uppgifter | När det gäller vilka uppgifter som SSIS ska ta sig an konstaterades att det måste vara frågor av gemensamt intresse för samtliga öar.

Konsensusprincipen | ska gälla, d.v s. om någon ö inte är överens om drivande av en specifik fråga så ska inte SSIS driva den frågan – det blir då upp till varje ö att avgöra hur man vill förhålla sig i den typen av frågor.

Frågors initiering | När det gäller hur olika frågor lanseras till SSIS kom vi överens om att en lämplig ordning är att det sker via respektive ö:s företrädare i SSIS som då får möjlighet att bedöma om den väckta frågan ligger i linje med den egna öns intresse.

Fokusområden | Många förslag framfördes om vilka uppgifter som SSIS bör ta sig an; parkeringsfrågan, terminalfrågan, trafikfrågor i övrigt, TPUSS, räddningstjänsten, besöksfrågor, statushöjande av södra skärgården, skol-/utbildningsfrågor, strandskydd, återvinningsfrågor och frakttrafiken.

Målbild | Som ett övergripande mål antogs ”En levande skärgård”. Vi kom överens om att vid ett kommande möte försöka sortera de olika konkreta frågorna i tre – fyra huvudområden för att därmed enklare kunna arbeta vidare med dem.

Nästa möte hålls den 4 juli kl 18.00, Öbergska huset, Styrsö Bratten

Anteckningar gjordes av Jan Kaaling