Nu ser vi ljuset i tunneln vad gäller parkeringssituationen på Saltholmen

Information 2022-05-19

Södra Skärgården i Samverkan, SSIS, har haft ett samarbete med Göteborgs Stads Parkeringsbolag i flera år. Tillsammans har vi stött och blött möjliga lösningar för att förbättra läget och också för att få fram bättre information om hur läget egentligen är. P-bolaget är ju de som tar beslut och genomför, men samarbetet har lett till att situationen nu är betydligt bättre än vad som var fallet för ett par år sedan.

Idag tänkte vi att det var dags att, med en presentation från P-bolaget som bakgrund, berätta om läget idag och möjligheterna framöver.

Först en bild av Saltholmen från ovan för att påminna om parkeringsytornas läge:

TILLSTÅNDSPLATSER
Det finns 331 parkeringsrutor i Inre Hamn där vi har områdestillstånd (stora markområdet norr om Saltholmsgatan, där Grefab också har en del som inte är medräknat i antalet rutor) och 95 p-rutor i Slingan, totalt 426 platser.

P-bolaget har sålt 530 tillstånd med boendekrav, d v s en överinskrivning med ca 24%, vilket är normalt med tanke på att alla inte är där samtidigt. Vi som dagligen parkerar där vet av erfarenhet att detta fungerar. Tillståndssystemet tillåter också dubbelanvändning av platserna genom att 67 dagtillstånd också har sålts, då en del av de boendes bilar är borta under vardagarna.

Köerna var mycket långa förr, i hög grad för att det fanns möjlighet att ställa sig i flera olika köer. Detta har sakta arbetats bort genom ”rensning” i samband med att fler tillstånd släppts och den kö för tillstånd på Saltholmen som 2018 var 425 personer lång, har nu minskats till 270, trots att endast 70 nya platser har tillkommit. Men detta är fortfarande många i kö och den som har stått där längst har gjort det i 4 år.

Men, av de 270 som står i Saltholmens tillståndskö idag så är inte alla utan parkeringsmöjlighet: 101 personer har tillstånd i Långedrag och Saltholmsgatan (mitt emellan Långedrag och Saltholmen). Dessutom har 8 i kön en förhyrd plats idag (och alltså vill byta platstyp). Det betyder att endast 160 personer, som söker tillståndsplats på Saltholmen inte har någon parkeringslösning alls i närområdet.

FÖRHYRDA PLATSER
Det finns en kö för förhyrda platser som är hela 946 personer lång. Det låter förskräckligt men av dessa har 456 redan tillståndplats på Saltholmen, 81 har tillståndsplats i Långedrag, 121 har redan en förhyrd plats på Saltholmen och 12 har en förhyrd plats på Saltholmsgatan. Vi kan alltså dra slutsatsen att det är 280 personer som till synes inte har en parkeringslösning som står i kö för en förhyrd plats på Saltholmen.

Men… Det är ju väldigt troligt att många av dem som står i kö för en förhyrd plats på Saltholmen också har ställt sig i kö för en tillståndsplats på Saltholmen, vilket inte är kontrollerat ännu. I så fall är det troligt att en stor del av de 280 i kön är samma personer som vi just räknade in i tillståndskön, kanske till och med de flesta av de 160 nämnda ovan.

Eftersom det då skulle vara 120 personer som inte står i annan kö än till förhyrd plats så kan vi möjligtvis ifrågasätta om de egentligen vill ha en plats eller om de i realiteten gett upp för länge sedan. Alla köer minskade drastiskt när det släpptes nya tillståndsplatser. Det var många som egentligen inte ville ha en plats alls, för de kanske varken har eller ska skaffa bil, med mera, med mera.

Här finns mycket erfarenhet att få när fler platser släpps i framtiden.

FRAMTIDENS MÖJLIGHETER
Vi kan också konstatera att om Grefab följde kommunens beslut om att flytta en del av sin båtuppläggning och dessutom släppa en del av de andra parkeringsytor som de förfogar över under del av året, så skulle åtminstone 100-150 nya platser skapas. Här bör kommunen ställa krav på Grefab att följa tagna beslut och se till att det skapas nya ytor på andra ställen än Saltholmen för vinterförvaring av fritidsbåtar.

Man kan ju även inse att i takt med att antalet elbilar ökar och därmed krav på ytterligare laddstolpar, så kommer tillståndsplatser att vara det som en majoritet av Skärgårdens bilägare behöver. Laddstolpar för parkerade bilar kan nämligen bara ordnas inom områden med tillståndsplatser.

Med allt detta som bakgrund kan vi nog dra slutsatsen: Parkeringseländet går att lösa – detta kan vi redan se. Och vi fortsätter att samarbeta med Parkeringsbolaget för att så ska ske!

SSIS, Södra Skärgården i Samverkan, i maj 2022/GA

Läs mer på Parkeringsbolagets hemsida!

SSIS tar nya tag

På senaste mötet bestämde vi att forma en aktuell verksamhetsplan. Ungefär så här skulle det kunna se ut:

 1. Förstärka sambanden mellan Göteborgs kommunledning, politiskt och förvaltningsmässigt, ev. genom:
  • utvecklad Ö-dialog, oftare och mer resultatinriktad
  • utökat direkt samarbete mellan kommunens nämnder och förvaltningar och skärgårdens organisationer
 2. Stärka omsorgen om skolor, förskolor och social service för att försäkra att alla öar har likvärdig service i samarbete
 3. Förbättra kommunikationerna med central Göteborg med bl a fler förbindelsepunkter utefter Göta Älv
  d. Förbättra möjligheterna att flytta ut till skärgården, bl a med förbättrad parkering på Saltholmen, korta köerna och i framtiden erbjuda parkering på fler angöringspunkter (t ex Arendal)
 4. Förbättra servicen för besökare och stödja lokala initiativ inom besöksnäringen
 5. Stödja kultur- och idrottsutövning och evenemang, särskilt med inriktning på ungdomar
Gustaf Asplund
ordförande i SSIS

Alla öbor är välkomna att kommentera på vårt Facebook

Kallelse

Södra Skärgården i Samverkan, SSIS, kallar härmed till ordinarie Årsstämma den 2 april kl 11-13 i Församlingshemmet, Styrsö

Alla föreningar i Södra Skärgården som är medlemmar i SSIS kallas till ordinarie årsstämma. Eftersom förra årsstämman hölls i november 2021, p g a corona-situationen, så är det första gången SSIS har kunnat kalla till ordinarie årsstämma, vilket kan ses som ytterligare ett steg för att få ordning på medlemskap och medlemsmöten.

Detta gör att den verksamhetsberättelse som presenteras, för tydlighets skull, kommer att upprepa en del av det som presenterades på den Extra Årsstämman i november 2021. Detta lämnar då utrymme till en mer djupgående diskussion om SSIS uppgifter framöver. Av den anledningen hoppas styrelsen på god uppslutning från medlemmarna från de olika öarna. Styrelsen vill gärna här också påpeka att årsstämman, som egentligen borde hållas i mars, är lagd till början av april för att medge alla medlemsföreningar att ta upp medlemskapet och SSIS uppgifter på sina egna årsstämmor, vilka de flesta hålls i mars.

Medlemmarna, föreningarna på Brännö, Asperö, Köpstadsö, Styrsö, Donsö och Vrångö, är mycket välkomna att delta i årsstämman, men ska också, enligt stadgarna, utse två representanter för varje ö att ingå i SSIS’ styrelse fram till nästa ordinarie årsstämma 2023. Enligt stadgarna kommer representanter för Donsö, Köpstadsö och Vrångö att väljas om 2022, medan representanter för Brännö, Asperö och Styrsö valdes 2021 för en period av 2 år med nyval 2023. Styrelsen kommer, som brukligt, efter att de av öarna utsedda representanterna noterats av stämman, att konstituera sig själv, d v s inom sig utse ordförande, kassör, sekreterare, mm.

Medlemmarna skall också ge förslag till revisor och revisorssuppleant till stämman.

SSIS’ stadgar samt förslag till dagordning bifogas denna kallelse.

Vi är tacksamma om ni skickar ett meddelande till info@livskraftigskärgård.se  om vilka som kommer så vi kan arrangera därefter.

Hjärtligt välkomna!

Gustaf Asplund

Ordf. SSIS

Hämta årsberättelsen och dagordningen här!