SSIS mötesanteckningar april 2017

Datum/tid | 2017-04-24 kl 18:00-20:30
Plats | Öbergska huset, Styrsö

Deltagare |Donsö: Marianne Bergman, Håkan Broberg, Styrsö: Gustaf Asplund, Jan Kaaling, Brännö: Peter Näslund, Köpstadsö: Patrik Gustavsson, Anna Palmers, Vrångö: Jan Kristensson,  Asperö: Åsa Bernlo, Per Myrén | Webbansvarig: Lina Lundgren | Förhindrade | Jörgen Juhlin (Vrångö) samt en vakans (Brännö)

Mötets öppnande
Gustaf öppnar mötet, alla hälsas välkomna och speciellt Per ny representant för Asperö och Lina Lundgren, Donsö, som nu återinträder i SSIS men i en ny roll som webbansvarig. Kort presentationsrunda.

Formalia
Val av mötesordförande | Gustaf Aslund
Val av mötessekreterare | Jan Kaaling
Förslag till dagordning | Godkändes
Föregående mötes anteckningar | Godkändes. Påpekades att alla inte hade fått anteckningarna. Jan och Gustaf ber om ursäkt för det. En ny sändlista upprättas för att utskicken ska fungera fullgott i fortsättningen.

Information och kommunikation |Patrik som ansvarig för FB-sidan berättar att ryktet om att den s k Ö-hålan, fritidsgården vid Styrsöskolan ska läggas ned, var felaktigt. I samband med en framtida utbyggnad av Styrsöskolan för att kunna inrymma eleverna från Kalvhagsskolan, som ska läggas ned, kan Ö-hålans lokalisering inom Styrsöskolan komma att förändras. Mötet konstaterade att det är viktigt att följa frågan och därvid värna att Ö-hålans även i framtiden förläggs i direkt anslutning till skolans sporthall.

Patrik berättade vidare om att kritik framförts gällande brister i busstrafiken.

Lina meddelar att hemsidan nu är i funktion efter lite strul igår. Jan Kaa kommer att leverera ny statistik från SCB, bl a rörande skärgårdens bostadsbestånd, efter bearbetning från stadsledningskontoret.

Anna uppmanar alla i gruppen att uppdatera och använda drop-box. Gå in och pröva Dropbox inför nästa möte.

Bohusläns Skärgårdsråd (BSR), diskussion med representant för BSR ch beslut om vi ska gå med| Inbjudan till BSR senareläggs, troligen till efter sommaren eftersom vi vid nästa möte vill reservera tid till ett möte med Caroline Folkesson, projektledare för TPULS. Jan Kaa bjuder in Caroline till nästa möte

Strategisk planering av skärgården Ulla Herlitz och Hans Aréns skrift. Möte på Styrsöskolan, matsalen kl 18.15. Rapport runt vilka som bör bjudas in. Hur tar vi sedan frågan vidare? Konstaterades att detta möte kolliderar med Ö-dialogens nästa möte, känt sedan tidigare, men tyvärr inte beaktat från Ö-dialogens sida. Förhoppningsvis väljer Ö-dialogens skärgårdsföreträdare att delta i mötet på Styrsö. En strategisk fråga på Styrsömötet blir hur Göteborgs Stad ser på frågan om hur den lokala kompetensen ska tas tillvara och det lokala inflytandet ska säkerställas när stadsdelsorganen marginaliseras och sannolikt helt försvinner i närtid. Göteborgs Stad kommer snabbt att tappa det lokala perspektivet och den lokala kompetensen. Det gäller nu att finna nya former för lokalt inflytande. Vi hoppas att detta möte i Styrsöskolan kan vara ett startskott för en levande dialog om hur en livskraftig och hållbar utveckling för södra skärgården ska säkerställas.

Parkeringsfrågan |Jan Kaa och Patrik redovisade vad som diskuterats vid senaste mötet med Parkeringsbolagets arbetsgrupp. Vi konstaterade att vissa förbättringar uppnåtts, även om mycket ännu återstår. SSIS har under sin knappt ettåriga verksamhet aktivt bidragit till att alla de med förhyrda platser har fått behålla dem trots Parkeringsbolagets förslag om att de skulle tas bort. Vi har vidare drivit på för kommunfullmäktiges beslut att Saltholmen fortsatt ska kvarstå som huvudterminal för skärgårdstrafiken, något som tidigare ifrågasattes av kommunens TPULS-utredning.

SSIS har genom sin medverkan i Parkeringsbolagets arbetsgrupp fått bolaget att se över sitt kösystem, som man haft bristande kontroll över. SSIS arbetar nu också med att få till stånd in- och utfartsbommar till samtliga p-områden med förhyrda platser respektive områden för områdestillstånd i syfte att förhindra olovlig parkering på våra platser.

Vi arbetar också vidare för att få tillräckligt antal p-platser för dem med områdestillstånd. Ett första steg är att ytterligare 35 p-platser bakom kiosken nu reserveras för områdestillstånd från att tidigare varit tillgängliga även för besökare. Det är bra, men ytterligare platser för dem med områdestillstånd behövs för att det systemet ska få trovärdighet (max 120-125 sålda tillstånd per 100 fysiska p-platser. Hittills har P-bolaget sålt 155 tillstånd per 100 p-platser!

P-bolaget har också överenskommit med GREFAB om att personer med områdestillstånd på Saltholmen kan parkera på Inre Saltholmens p-område under sommarmånaderna i viss tid av vinterhalvåret (se P-bolagets hemsida för närmare information om detta).

Tillsammans med företrädare för ÄEF (Älvsborgs Egnahemsförening) har SSIS genomfört uppvaktningar av centrala kommunpolitiker för att lägga fram vår syn på och diskutera parkerings- och trafikförhållandena på Saltholmen/Långedrag. Hittills har vi träffat (S), (KD) och (MP). Det har varit bra möten, där vi tycker oss ha fått förståelse för våra gemensamma synpunkter; att i första hand prioritera de ytor som finns på Saltholmen för skärgårdens behov och att snarast påbörja ett utredningsarbete om fler kompletterande angöringsmöjligheter för skärgårdstrafiken i syfte att underlätta direktresor för skärgårdsbefolkningen till fler destinationer i staden, att avlasta Saltholmen från en stor del av turisttrafiken samt att skapa en mer levande sjöfart i Göteborgs hamn.

Rapport från öarna |Donsö: Planerad utbyggnad med pontonbrygga utanför Donsö hamn – Länsstyrelsen ifrågasätter planerna på detta. Donsö Shipping Meet äger rum i sommar 5-6 september. Besök den! Vrångö: 5 hyresrättslägenheter byggda. Fortsättning följer. Köpstadsö: Förankring av SSIS pågår bland öns föreningar. Asperö: Detaljplanearbete för bostäder (?) pågår.

Ö-dialogen | Ö-dialogens senaste möte. Vad hände och vad bör vi föra vidare till nästa möte? Se anteckningarna på SDF Västra Göteborgs hemsida.

Övriga frågor | Inga

Mötets avslut | Nästa möte hålls den 13 juni 18.00. Peter återkommer om plats på Brännö. Vi tackar särskilt Styrsös Hembygdsförening för upplåtelse av Öbergska och Gustaf för mackor och utsökt kaffe från Etiopien!

Anteckningar gjordes av Jan Kaaling