SSIS mötesanteckningar oktober 2016

Datum/tid | 2016-10-31 kl 18:15-20:15
Plats | Vrångöhuset, Vrångö

Deltagare |Helen Jansson (Donsö), Marianne Bergman (Donsö), Gustaf Asplund (Styrsö), Jan Kaaling (Styrsö), Jan Kristensson (Vrångö), Patrik Gustavsson (Köpstadsö) och Anna Palmers (Köpstadsö). Förhindrade |Martin Ståludd (Asperö), Anders Lindqvist (Asperö), Stig Berggren (Brännö), Jörgen Julin (Vrångö). Gäst | Lutz Ewert, ansvarig för Statistik och analys, Göteborgs Stad Stadsledningskontoret.

Jan Kri hälsar oss alla välkomna till Vrångöhuset och berättar om dess tillblivelse och det beundransvärda lokala engagemang som låg bakom. Mycket intressant och en inspirationskälla som ett framgångsrikt lokalt utvecklingsarbete! SSIS tackar också Jörgen Juhlin som tydligen fixat mycket goda mackor och kaffe, men som inte själv kunde delta. Krya på dig Jörgen!

Marianne Bergman, Donsö, hälsas välkommen som ny ö-företrädare i SSIS efter Lina Lundgren. Lutz Ewert hälsas välkommen som inbjuden föredragande från Stadsledningskontoret, Statistik och analys.

Konstateras att Asperös båda företrädare meddelat förhinder samt att Brännös företrädare saknas.

Formalia
Val av mötesordförande | Gustaf Aslund
Val av mötessekreterare | Jan Kaaling
Förslag till dagordning | Godkändes

Föregående mötes anteckningar | Kort genomgång och diskussion. Anteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.

Information & kommunikation | Patrik informerar om Facebook-sidan – inget nytt. Helén har haft kontakt med Lina Lundgren som fortsätter att tills vidare sköta webbsidan (SSIS tackar Lina särskilt för det). Den tilltänkta gratisversionen visade sig inte vara funktionell, så Lina har valt en annan där webbhotell kostar 1200 kr per år. Beslut taget att SSIS styrelsemedlemmar finansierar kostnaden för webbsidan med 100 kr var.

Södra skärgården som turistdestination | Punkten utgår och flyttas till ett möte längre fram.


PARKERINGSFRÅGAN

Parkeringsfrågan och TPULS, rapport från möten. Hur tar vi frågan vidare? SSiS som referensgrupp till TPULS?

Rapport från Parkeringsbolagets arbetsgrupp 21 oktober |Patrik redovisar mötets innehåll. Vid mötet diskuterades frågan om tillit mellan bolaget och skärgårdens företrädare. P-bolaget bad om ursäkt för brister i kommunikationen beträffande förtydliganden och villkorsändringar vad gäller parkeringen på Saltholmen. I fortsättningen ska alla beslut i bolagets styrelse rörande Saltholmen/Långedrag föregås av dialog i arbetsgruppen.

Inspel till Parkeringsbolagets nästa arbetsgruppsmöte 9 november| Parkeringsbolagets nästa arbetsgruppsmöte ska handla om åtgärder som kan genomföras på kort sikt. Jan Kaaling och Patrik redovisar SSIS mål när det gäller vad som kan åstadkommas på kort sikt; att så många platser som möjligt tillkommer till förmån för skärgårdens boende och företag/organisationer. Antalet områdestillstånd får inte överstiga 120 tillstånd per 100 fysiska p-platser, vilket ska gälla både Saltholmen och Långedrag. (Idag säljer P-bolaget 155 tillstånd dagtid mellan 06.00 0ch 20.00 per 100 p-platser på Saltholmen. På Långedrag säljs tillstånd utan att några platser över huvud taget är särskilt avsatta för dessa kunder). Detta kan lösas på något eller några av följande olika sätt:

  • Tydligare prioritering av all terminalnära parkering till förmån för boende/verksamma i skärgården (fr a på bekostnad av besöksparkeringen)
  • Ianspråktagande av vissa av GREFAB:s platser för skärgårdens behov
  • Smärre utbyggnadsåtgärder för tillskapande av nya platser
  • Tillskapande av särskilt område för innehavare av områdestillstånd på Långedrag

Patrik redovisade närmare vilka relativt enkla fysiska åtgärder som är möjliga att genomföra ganska omgående. Patriks bilder över dessa möjliga åtgärder bifogas.

Vid Långedrag förutsätter vi att P-bolaget reserverar sammantaget minst 80 % p-platser per försålt tillstånd för personer/företag/organisationer i södra skärgården som innehar områdestillstånd endast gällande i Långedrag. Området vid Saltholmsgatan bör i sin helhet reserveras för skärgårdens behov.

Generellt för alla parkeringsområden som är avsedda för förhyrda platser eller områdestillstånd förutsätter vi att bommar monteras, en per in- respektive utfart. Detta för att eliminera risken för felparkeringar på dessa områden. Därför är det också nödvändigt att dessa områden renodlas och inte blandas med andra parkeringsändamål.

Med dessa åtgärder som går att genomföra på kort sikt, till stor del t o m före nästa sommarsäsong, så klaras de mest akuta problemen ut. Förhoppningsvis kan det också genomföras i enighet med önskemålen från de boende på Saltholmen och i Långedrag.

Parkeringsbolagets svar på SSIS skrivelser redovisas | Konstateras att få svar lämnas i svarsskrivelsen, men också att bolaget avser att besvara resterande frågor vid nästkommande möte i P-bolagets arbetsgrupp.

Älvsborgs Egnahemsförening | Jan Kaaling har efterhört intresset från Älvsborgs Egnahemsförening att tillsammans med SSIS göra en framställan om att gemensamt få ingå i en referensgrupp till TPULS-utredningen. ÄEF är positiva och vill gärna ha ett förberedande möte med några från SSIS.

 

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

Befolkningsutvecklingen, vad fick den att vända? Hur arbetar vi för att vända den tillbaka? Lutz Ewert, expert på befolkningsstatistik och delområdesutveckling, berättar om södra skärgårdens befolkningsutveckling, vad som präglar den jämfört med andra områden och vilken utveckling vi har att se fram mot (om det rullar på som hittills). Både intressant, oro- och tankeväckande för oss alla. Här hittar du faktamaterialet som Lutz visade.

ÖVRIGA FRÅGOR

Strategisk utvecklingsplan för Södra Skärgården | Mötet konstaterade att det behövs en strategisk utvecklingsplan(ering) för hela södra skärgården inklusive skärgårdens integrering med fastlandet och vice versa. Tillstyrks. Detta ska vi verka för. Återstår att se hur.

Nästa möte | 28 november kl 18:00, Donsö.
Därefter på Köpstadsö den 11 januari 2017.

Anteckningar gjordes av Jan Kaaling