SSIS mötesanteckningar mars 2017

Datum/tid | 2017-03-21 kl 18:00-20:30
Plats | Krabbegården, Asperö

Deltagare |Marianne Bergman (Donsö), Gustaf Asplund (Styrsö),  Jan Kaaling (Styrsö), Anders Lindqvist (Asperö), Martin Ståludd (Asperö), Åsa Bernlo (Asperö), Jan Kristensson (Vrångö), Jörgen Julin (Vrångö), Patrik Gustavsson (Köpstadsö), Peter Näslund (Brännö). Förhindrade|Anna Palmers (Köpstadsö), Helen Jansson (Donsö), Per Myrén (Asperö) och Lina Lundgren (webbansvarig) och Annica Berg (adjungerad skärgårdsutvecklare)

Mötets öppnande| Gustaf öppnar mötet, alla hälsas välkomna och speciellt Peter, ny representant från Brännö och Åsa tillträdande representant för Asperö. Ytterligare en ny företrädare är utsedd av Asperö, Per Myrén, men han hade förhinder att delta denna gång. Kort presentationsrunda.

Formalia
Val av mötesordförande | Gustaf Aslund
Val av mötessekreterare | Jan Kaaling
Förslag till dagordning | Godkändes
Föregående mötes anteckningar | Påpekades ett mindre fel rörande Asperö: Detaljplanen för byggande av 15 hus etc, är ej klar. Bedöms vara klar under 2018. Godkändes med denna ändring och läggs till handlingarna

Information och kommunikation |Val av Lina Lundgren som webbansvarig. Lina, som tidigare varit representant för Donsö, har sedan hon lämnade SSIS fortsatt att svara för SSIS’s webbsida. Det är utifrån detta lämpligt att hon formellt finns med och åter väljs in i SSIS, nu som ansvarig för webbsidan. Förslaget godkändes.

Patrik som ansvarig för FB-sidan efterlyser lite mer debatt. Frågan om kameraövervakning på Saltholmen (som avslogs av SDN Västra Göteborg) debatterades i ett annat forum, t ex Webbsidan får vi återkomma till när Lina är med. Flera uttryckte gillande av de faktauppgifter som finns att hämta där. Jan Kaa ska försöka ajourhålla dessa uppgifter i den takt som ny statistik från SCB publiceras.

Val av nya sammankallande| Gustaf erinrar om den överenskommelse vi hade vid SSIS’s bildande; att rollerna som sammankallande skulle skifta årligen mellan öarna. Mötesdeltagarna uttrycker tacksamhet för de sammankallandes hittillsvarande insatser att man gärna ser att Gustaf och Jan Kaaling fortsätter ytterligare en tid. Det accepteras, samtidigt som en stående inbjudan finns till övriga i gruppen att när som helst anmäla intresse av att gå in i rollen som sammankallande.

Skol- och utbildningsfrågan i södra skärgården |Rektorn för Styrsöskolan, Håkan Obbel, påminns av Gustaf att återkomma med en sammanfattande beskrivning av skolans situation i södra skärgården. Ett stort bekymmer är att det bara finns 34 elever i åk 9 f n. De delas in i två klasser om 17 vardera, små enheter som utlöser höga kostnader per elev. Problemet är att kommunens resurstilldelning till stadsdelarna inte fullt ut kompenserar för den typen av höga kostnader. Enligt skolans bedömning saknas 2 mkr per år för att möjliggöra en fullgod undervisningssituation på Styrsöskolan.

Marianne underströk vikten av att lobba mot berörda politiker  inför den organisatoriska förändringen när skolfrågorna lyfts ur SDN-organisationen och överförs till en kommuncentral ny nämnd, vilket troligen kommer att ske vid halvårsskiftet 2018.

Skärgården som turistdestination | Annica Berg, tyvärr förhindrad att delta denna gång, men har lämnat meddelande om toa-frågan. Under sommaren 2017 kommer det att finnas tillfälliga toaletter på alla öar (inkl. Styrsö Tången) och en förstudie ska påbörjas för att utveckla en mer permanent lösning av toa-frågan i Södra Skärgården.

Strategisk planering | Ett möte planeras på Styrsö den 4 maj med föredragning av och diskussion med Ulla Herlitz och Hans Arén kring deras bok Den första samhällsnivån (finns att ladda ned från SiS’s – Styrsö i samverkan – hemsida. SSIS’s bjuds in och alla har möjlighet att bjuda med andra intresserade från de olika öarna.

Parkeringsfrågan – rapport och diskussion |Jan Kaa beskriver läget just nu. P-bolaget har tagit några beslut som kan innebära vissa förändringar inför sommarsäsongen. Fler fasta platser för rörelsehindrade skapas på Yttre Saltholmen. Rörelsehindrade kommer också att prioriteras i kösystemet. Kösystemet görs om så att det nu i stället för separata köer för varje enskilt p-område blir en kö för fasta platser och en kö för områdestillstånd, köer som ska utgå från registrerade anmälningsdatum.

35 p-platser bakom kiosken och vid infarten till gamla vagnhallen vilka idag är tillgängliga för besökande kommer att reserveras för personer med områdestillstånd. Slingans besöksparkering (96 platser) reserveras för besökande.

Grefabs område vid Inre hamnen (51 platser) blir under sommarmånaderna tillgängliga även för personer med områdestillstånd på Saltholmen. Även småbåtsägarna med Grefab-tillstånd kommer fortsatt att kunna parkera där.

Vi saknar fortfarande beslut om in- och utfartsbommar till de områden som är särskilt avsatta för fasta platser respektive områdestillstånd. Likaså att även särskilt avgränsade p-områden bör tillskapas för dem med områdestillstånd som endast gäller Vikebacken och Saltholmsgatan. Vidare bör besöksparkering kunna ordnas enkelt på Hinsholmens båtuppläggningsområde, med uppmålade p-rutor och tydlig skyltning från Torgny Segerstedtsgatan, åtgärder som kan inledas efter sjösättningsperioden.

Rapportering från öarna | Inga särskilda rapporter utom det som nämns under nästa punkt.

Representationsprinciper i SSiS |Diskuterades åter möjligheten av att vara tre företrädare från respektive ö för att bättre säkerställa representationen vis våra möten. Förslaget avvisades med hänsyn till att det redan idag är svårt att få folk att ställa upp.

Asperö kommer att organisera sitt arbete med att koppla samman SSIS-verksamheten med öns lokala föreningsliv. På så sätt förbättras den lokala dialogen och informationsutbytet, samtidigt som ersättare enkelt kan utses om någon av SSIS-företrädarna har förhinder att delta vid våra möten. Samtidigt har Asperö nu utsett två nya företrädare i SSIS, Åsa och Per (Välkomna!) som ersätter Anders och Martin (de kommer dock även i fortsättningen att finnas med i bakgrunden och kan därigenom komma att vara ersättare vid behov).

Även Brännö har en ny företrädare, Peter Näslund, efter en tids vakans. Det är också välkommet naturligtvis och vi hoppas att det också går att finna ytterligare en Brännöföreträdare. Peter undersöker den möjligheten.

Beslutas att principen om två företrädare från varje ö kvarstår, men också att det är ok att skicka ersättare vid förhinder för ordinarie företrädare. Informationen i övrigt antecknas.

Ö-dialogens senaste och kommande möte | För senaste mötet hänvisas till stadsdelsförvaltningens anteckningar. Inget särskilt togs upp nu. Ö-dialogens kommande möte den 4 maj ligger samtidigt som SSIS’s planerade öppna möte på Styrsö med inbjudan av Ulla Herlitz och Hans Arén. Det är svårt att ändra datum på. Gustaf undersöker möjligheten att få Ö-dialogen att ändra tid.

Övriga frågor |Jan Kaa informerade kort om Bohusläns Skärgårdsråd (BSR) och Skärgårdarnas Riksförbund. Föreslår att ordf för BSR bjuds in till något kommande SSIS-möte och att vi därefter tar ställning till om SSIS ska gå med i BSR. Sms-livräddare. Anders informerar om ett smart system för livräddning som man överväger att etablera på Asperö. Kan vara intressant även för övriga öar.  Ordf för BSR bjuds in. Anders återkommer med ytterligare info. Diskuterades kort, vi får återkomma i frågan

Flytbryggor för skärgårdstrafiken.– Peter pekar på att behov finns av flera sådana på flera av öarna.

Nästa möte hålls den 26 april kl 18:00 på Styrsö. Mötet därefter sker den 7 juni på Brännö.

Anteckningar gjordes av Jan Kaaling