SSIS mötesanteckningar juli 2016

Datum/tid | 2016-07-04 kl 18:00-20:30
Plats | Öbergska huset, Styrsö

Deltagare |Lina Lundgren (Donsö), Gustaf Asplund (Styrsö), Jan Kaaling (Styrsö), Anita Barring (Brännö), Patrik Nykvist (Brännö), Martin Ståludd (Asperö), Anders Lindqvist (Asperö), Jan Kristensson (Vrångö), Jörgen Julin (Vrångö), Patrik Gustavsson (Köpstadsö) och Anna Palmers (Köpstadsö). Förhindrade | Helen Jansson (Donsö)

Formalia
Val av mötesordförande | Gustaf Aslund
Val av mötessekreterare | Jan Kaaling
Förslag till dagordning | Godkändes
Föregående mötes anteckningar | Godkändes

Riktlinjer för verksamheten (diskussion)

  • Syfte – Olika begrepp/formuleringar diskuterades; Gemensam kraft för hela skärgården. Samverkan. Levande/ livskraftig skärgård.
  • Skolfrågan – hur skapa goda betingelser? Asperödialogen 20-30 pers. Fiber, affären, P-bolaget.
  • Lina: Med en bred representation och förankring från boende, näringsliv och ideella aktörer skapar vi en gemensam utveckling och kraft för en hållbar och livskraftig/levande skärgård.
  • Intressentkartläggning (lista) bör tas fram.

Information och kommunikation |Facebook och webbsida, vad har hänt sen sist? Lina arbetar med frågan. 263 följare på Facebook just nu. Registrering av domännamn www.livskraftigskärgård.se

Rapport från möte med representanter från Saltholmen/Långedrag |       Patrik redovisade från möte med Helene Pedersen och Håkan Höjer, båda boende utmed Saltholmsgatan. Håkan är dessutom vice ordf i Älsborgs Egnahemsförening. Gustaf och Jan K deltog också. Visade sig att det finns många frågor som är eller kan bli överens om; att Saltholmen ska finnas som terminal för skärgårdstrafiken, att besöksparkeringen bör styras över till Långedrag eller Hinsholmen, att fler terminallägen skulle kunna lätta på trycket på Saltholmen, att bommar skulle behövas vi områdena med förhyrda respektive tillståndsplatserna på Saltholmen/Långedrag. De önskar också fler busssturer, kompletterade med stopp t ex vid Fågelvägen, Kungssten, Järnvågen.

Parkeringsfrågan |Uppsägningar m m, hur går vi vidare? Hur ska kön fungera? Idag 4+1 köer för fasta platser och 2 köer för tillståndsplatser. På sikt bör p-platserna knytas till fastigheterna. M h t rådande omständigheter kräver vi en kö för Jan K försöker skriva ngt. Saltholmen (fasta + tillstånd), man köar för fast plats men kanske först får tillstånd. Ta ner de elektroniska skyltarna vid tillståndsparkeringarna samt välkomstskyltarna vid alla områden med fasta platser och tillståndsplatser. Jan och Gustaf fick i uppdrag att snarast formulera och skicka över en skrivelse till P-bolaget utifrån diskussionerna på dagens möte.

Rapport från möte med kommunen/TPUSS | Gustaf och Jan redovisade från ett möte med Henrik Levin, stadsledningskontoret och Carolin Folkesson Norkonsult samt projektledare för TPUSS. Henrik beskrev sitt uppdrag som ett genomförandeprojekt utifrån KF:s beslut i juni, ej som ett dialogprojekt. Han höll ändå med om att det är bättre arbeta med SSIS än med Ö-dialogen. Projektplan och direktiv för arbetet ska tas fram. Arbetet kommer att genomföras under hösten.

Rapport från SiS-möte med skärgårdutvecklare Annica Berg | Gustaf redovisade. Även SSIS bör bjuda in Annica. Också Bertil Pevantus, Styrsöbolagets vd, bör bjudas in.

Besöksberedskapen/turismen | Hur är den samt kan och bör vi göra något? Framtida fråga  – kapaciteten på båtarna. Affärsmöjligheter som ej utnyttjas. Ökande brottslighet? Polismyndigheten bjuds in?

Skolfrågan | Skolan i skärgården, hur tacklar vi den frågan? Gustaf – trafikutbildning i skolan på Styrsö, kanske är också övriga öar intresserade?

Övriga frågor | Möte med boende på Saltholmen 24 augusti samt Ö-dialogen den 8 september.

 

Nästa möte hålls den 1 september kl 18.00, Asperö (lokal meddelas senare).

Anteckningar gjordes av Jan Kaaling