SSIS uppstartsmöte maj 2016

Uppstartsmöte inför bildandet av ett forum för en god utveckling av södra skärgårdens framtid

Datum/tid | 2016-05-02 kl 18:00-19:00
Plats | Donsö; Donsötank

Deltagare |Ingvar Lorensson (Donsö), Gustaf Asplund (Styrsö), Jan Kaaling (Styrsö), Stig Berggren (Brännö), Leif Sjöberg (Vrångö), Andreas Olsson (Vrångö) och Patrik Gustavsson (Köpstadsö). Förhindrad | Martin Ståludd (Asperö)

Formalia
Ingvar hälsade alla välkomna till mötet. Jan redovisade syftet med mötet; ett förberedande samtal, utan formell beslutsrätt, inför ett eventuellt kommande konstituerande möte för bildande av ett gemensamt intresseorgan för hela södra skärgården. Gustaf berättade om hur ”Styrsö I Samverkan” (SIS) hade bildats som ett forum (plattform) för öns större föreningar, församlingar och företag, samt vilka arbetsformer m m man bestämt sig för inom SIS. Gustaf mailar ut ett papper som beskriver SIS.

Gruppen enades om ett antal utgångspunkter som SSIS vid sitt konstituerande möte bör besluta om:

 • Som namn på det nya samverkansorganet föreslås ”Södra Skärgården I Samverkan” (SSIS).
 • SSIS bör åtminstone till en början drivas som ett forum/en plattform och inte som en förening.
 • SSIS skall vara ett forum för att fånga upp och driva ö-gemensamma frågor av väsentlig betydelse för södra skärgårdens utveckling.
 • SSIS är partipolitiskt fristående
 • SSIS är en övergripande organisation, ett ”paraply”, för de samverkansorgan som redan finns eller kommer att bildas på respektive ö (Asperö, Brännö, Donsö, Köpstadsö, Styrsö och Vrångö).
 • SSIS består av två representanter från varje ö samt eventuella adjungerade ”specialister” för viktiga sakområden som kommunal kunskap, demografi och statistik, arkitektur och samhällsplanering, kommunikation/media, juridik, ekonomi etc.
 • SSIS´ beslut bör bygga på konsensusprincipen. SSIS driver bara sådana frågor som ö-representanterna från samtliga öar står bakom. Om någon ö inte ställer sig bakom en fråga, så drivs den inte vidare av SSIS. Då blir det upp till varje ö att driva frågan vidare för egen del.
 • SSIS är inte ett forum för direkt access från enskilda föreningar, sådana kontakter får hanteras av respektive ö:s samverkansorgan.
 • SSIS har möte en gång per kvartal eller oftare vid behov. Datum för mötena under det första året bör fastställas vid det konstituerande mötet.
 • SSIS utser för ett år i sänder inom sig en sammankallande, en första vice sammankallande och en andra vice sammankallande, som utgör SSIS´s presidium. De sammankallande är bosatta på olika öar.
 • Presidiet bemannas med representanter från öarna enligt följande; år 1: Styrsö, Brännö och Vrångö – år 2: Donsö, Asperö och Köpstadsö. Därefter beslutas om nya konstellationer för de kommande två åren.
 • Presidiet ansvarar för verksamhetens löpande planering och ekonomi, kallelser till möten, dagordningar etc.
 • Patrik ser över frågan om hemsida och/eller facebookgrupp för SSIS. Eventuellt kan den befintliga ”Södra skärgårdens anslagstavla” användas. Kontakt tas med Maria Falk, Donsö, om detta.
 • SSIS inriktar sig till en början endast på frågorna om Saltholmens parkering och den s k TPUSS-utredningen.
 • Mötesdeltagarna tar nu med sig frågan om bildandet av SSIS hem till den egna ön för förankring och utseende av ledamöter från respektive ö. Återkoppling görs till Jan om hur processen går på öarna, om möjligt redan före det av Göteborgs Stad påkallade dialogmötet om södra skärgårdens framtid den 16 maj i Styrsöskolan.
 • Jan tog på sig uppgiften att vara sammankallande inför SSIS kommande konstituerande möte.

Mötet avslutades med ett särskilt tack till Ingvar som ordnat lokal och fika!

Anteckningar gjordes av Jan Kaaling