Juridiskt PM kring ett eventuellt beslut om borttagande av fasta parkeringsplatser vid Saltholmen

Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolags (”Parkeringsbolaget”) styrelse har föreslagits besluta bl.a. om att förändra upplåtelseformen för parkeringsplatser från förhyrd till tillstånd på områdena Saltholmen Inre Hamnen, Saltholmen Yttre Hamnen, Kallbadhuset, Saltholmsgatan och Rattgatan. Styrelsen beslutade den 15 januari 2016 att återremittera frågan för fortsatt utredning.

Advokaterna Emilie Steen och Ida Dahlborg på Wistrand har för skärgårdens räkning på uppdrag av företagare på Donsö i början av 2016 gjort en utredning kring de juridiska förutsättningarna för Parkeringsbolaget att besluta enligt förslaget.

Den sammanfattande bedömningen är följande:

Enligt plan- och bygglagen har kommunen en skyldighet att se till att kravet på lämpligt utrymme för parkering uppfylls. I dagsläget uppfylls inte denna skyldighet fullt ut för Södra Skärgården generellt.

Redan 1991 gav kommunfullmäktige byggnadsnämnden i uppdrag att planlägga området vid Saltholmen, bl.a. för att ta ett helhetsgrepp på parkeringssituationen för åretruntboende och dem som arbetar i Södra Skärgården. Kommunfullmäktiges beslut har inte upphävts/ändrats. Något samlat grepp om området har fortfarande inte tagits.

Det är inte möjligt att överklaga ett beslut från ett kommunalt bolag.

Enligt Parkeringsbolagets bolagsordning ska Parkeringsbolaget inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande avseende beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Vi bedömer att den nu aktuella frågan om att förändra upplåtelseformen för parkeringsplatser sannolikt är ett beslut av sådan principiell beskaffenhet och/eller större vikt, dels med anledning av den betydelse frågan har för förutsättningarna att bibehålla och utveckla levande och fungerande samhällen i den Södra skärgården, dels på grund av att effekten av förslaget avviker markant från kommunens parkeringspolicy och övriga riktlinjer. Även det faktum att kommunfullmäktige beslutat att planlägga området vid Saltholmen i syfte att ta ett helhetsgrepp på parkeringssituationen, och att det beslutet varken genomförts eller upphävts, innebär enligt vår uppfattning att det nu aktuella förslaget om Parkeringsbolagets åtgärder är en sådan fråga som ska behandlas av kommunfullmäktige.

Om Parkeringsbolaget beslutar enligt förslaget utan att frågan först behandlats av kommunfullmäktige går styrelsen, enligt vår bedömning, alltså utanför sin befogenhet.

Ett beslut från kommunfullmäktige i frågan kan överklagas genom kommunalbesvär.

Föreslaget beslut är inte förenligt med gällande översiktsplan med fördjupningar, studien Planeringsförutsättningar för Södra Skärgården, Parkeringspolicy för Göteborgs stad och vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov.

Som motivering till föreslaget beslut hänvisar Parkeringsbolaget till likställighetsprincipen. Argumentationen går ut på att det rör sig om en strategi som genomförs i hela Göteborg och för att det ska vara lika för alla ska även parkeringarna kring Saltholmen omfattas av strategin. Enligt vår bedömning bryter dock kommunen redan idag mot likställighetsprincipen eftersom den parkeringssituation som råder i fråga om parkeringsmöjligheter för boende och de som arbetar i Södra Skärgården är betydligt sämre än vad som gäller för kommunens invånare i övrigt. Ett beslut enligt förslaget skulle, enligt vår bedömning, därtill ytterligare försämra situationen för fastighetsägare, boende och företag i skärgården och skulle därmed stå i strid med såväl likställighets- som proportionalitetsprincipen.

Genom befintliga fasta parkeringsplatser uppfyller kommunen delvis sin skyldighet att se till att kravet på lämpligt utrymme för parkering uppfylls då kommunens upplåtelse utgör en form av s.k. parkeringsköp.

En uppsägning av avtalen utan erbjudande av annan motsvarande fast parkering bedöms kunna utgöra ett skadeståndsgrundande brott mot egendomsskyddet i Europakonventionen och regeringsformen. Genom de beslut som kommunen tagit och den inställning som redovisats sedan lång tid tillbaka och genom gällande lagstiftning om parkering har skapats berättigade förväntningar hos de berörda att ordningen med fasta parkeringsplatser skulle bestå och utvecklas. Genom att istället besluta om uppsägning av dessa platser – som uppenbarligen är av stort värde för innehavaren och i många fall en förutsättning för att över huvud taget kunna bo eller arbeta i skärgården – vidtas en expropriativ åtgärd av det allmänna. Vid ett sådant ingrepp ska kompensation utges. Det föreslagna sättet, med möjlighet att få p-tillstånd, bedöms inte utgöra en skälig kompensation till dem vars arrendeavtal sägs upp.

Ett beslut enligt Parkeringsbolagets förslag bedöms utgöra myndighetsutövning. Tillhandahållandet av parkeringsplatserna vid Saltholmen är en följd av kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen. Ett beslut av aktuellt slag får därför inte fattas av annan än myndighet. Ett bolag får inte besluta i en fråga som avser myndighetsutövning om detta inte är särskilt föreskrivet i lag. Ett sådant beslut skulle strida mot såväl grundlagen som kommunallagen.

Sammanfattningsvis kan således konstateras:

  • att föreslaget beslut är en fråga av sådan principiell beskaffenhet och större vikt att den ska behandlas av kommunfullmäktige,
  • att föreslaget beslut står i strid med en mängd kommunala riktlinjer samt likställighets- och proportionalitetsprincipen samt
  • att föreslaget beslut utgör myndighetsutövning och därför inte får behandlas av Parkeringsbolaget,
  • att uppsägning av befintliga avtal för fasta parkeringsplatser utan erbjudande av annan motsvarande fast parkering bedöms medföra att kommunen kan bli skadeståndsskyldig.

Bifogat kan du läsa det PM som utredningen visar i sin helhet.