Ö-dialogen – är den en demokratiprocess?

Från Göteborgs stads Demokrati och medborgarservice, avdelningen för utveckling och analys har Aldina Mehmedovic, planeringsledare demokrati skickat en särskild propå till oss att anmäla representanter till Ö-dialogen*). Mejlet lyder så här:

Här kommer en påminnelse om att skicka in underlag senast 25 maj angående rekrytering av nya/omvalda ö-representanter till Ö-dialogen.
Underlaget ska bestå av två delar:
• Ansökningsprocessens tillvägagångssätt – hur ni har gått till väga för att sprida information, hur många intervjuer har genomförts/vilka har visat intresse?
• Namn/kontaktuppgifter samt resonemang utifrån nedanstående kriterier i arbetsordningen:
• Ålder
• Representation från lokalt näringsliv och föreningsliv
• Nyinflyttad/levt i södra skärgården en längre tid
• Brett nätverk på ön
• Engagerad i övergripande skärgårdspolitiska frågor
• Kommunikativ – återkopplar till invånarna på ön
• Förmåga att sätta sig in i Göteborgs stads processer för beslutsfattande

Det har pågått en diskussion inom förvaltningen och med våra nämndrepresentanter angående frågan om två personer kan dela på en plats. I arbetsordningen står det att ”Ö-representanterna ansvarar för att sin ö har max tre representanter”. På så vis kan ni utse max tre representanter per ö.

På detta har Jan Kaaling replikerat med mejl till ett stort antal politiker och berörda:

Hej alla,
Som jag tidigare anfört så måste Ö-dialogen ses som en dialog mellan två i detta sammanhang jämbördiga parter; kommunen och Skärgården. Annars är det per definition inte en dialog. Och då bör den läggas ned.
Göteborgs Stad tar sig egenmäktigt rätten att utforma regelverket för denna dialog. Man utser själv ordförande, bestämmer själv dagordningen och tar sig t o m före att bestämma hur motpartens representation ska utses och kontrolleras.
Låt oss vända på steken. Hur utses Stadens företrädare i Ö-dialogen? Ställ exakt motsvarande frågor vad gäller er egen representation som ni riktar till oss från öarna!
Ska vi från Skärgården också ställa krav på en ansökningsprocess för deltagande från kommunens sida?
• Hur många intervjuer har gjorts bland kommunens företrädare?

Vilka har visat intresse?
Leverera dessutom namn- och kontaktuppgifter för Stadens företrädare, samt redovisa svar på motsvarande frågor som ni ställer till oss. T ex:
• Nyinflyttad/eller längre boende i kommunen?
• Brett nätverk i kommunen?
• Engagerad i övergripande skärgårdspolitiska frågor?
• Kommunikativ – Hur återkopplar du till kommunens invånare?
Vi skulle förstås kunna ställa en rad ytterligare frågor kring kommunens representation i Ö-dialogen om era representanters kunskap och erfarenhet av skärgårdslivet och de övergripande politiska processerna i fråga om detta.
Vi avstår från det, eftersom det vore både oförskämt mot och antagligen pinsamt för Stadens del.

Jag hoppas att Stadens företrädare inser att det inte är så här man bygger en dialog, utan genast drar tillbaka dessa kontrollambitioner på motpartens representation.
Hur vi från Södra Skärgårdens sida låter oss representeras är vårt problem – inte ert!
Så summa summarum är att:
•  ni i kommunen behöver inte prata med oss från Skärgården om ni anser att vi inte har förtroende att föra Skärgårdens talan,
Och
•  vi från Skärgårdens sida är inte intresserade av att prata med er om era företrädare om de inte visar vilja samt har reell möjlighet att utveckla Stadens skärgårdspolitik i positiv riktning.
De frågorna är avgörande för Ö-dialogens framtid.
Säger Staden nej till den första punkten och/eller vi från Skärgården till den andra så kan Ö-dialogen läggas ned. Det finns andra och mer direkta sätt för oss i Skärgården att arbeta för vår gemensamma framtid.


Så det är upp till Staden att ta ställning till om Ö-dialogen ska fortleva eller ej. Det gör man inte genom ett ensidigt ovanifrånperspektiv på dialogpartnen.


Jan Kaaling

*) Ö-dialogen är upprättad som ett rådgivande forum där inga formella beslut kan fattas.

Tanken med Ö-dialogen är god, men demokrati betyder faktiskt folkstyre. Erfarenheten från genomförda möten visar att kommunalråden visar ljumt intresse, trots att motsatsen hävdats. Här är en länk till senast protokollet.