SSIS mötesanteckningar september 2016

Datum/tid | 2016-09-21 kl 18:00-20:30
Plats | Brännö Värdshus, Brännö

Deltagare |Helen Jansson (Donsö), Gustaf Asplund (Styrsö), Jan Kaaling (Styrsö), Anita Barring (Brännö), Stig Berggren (Brännö), Martin Ståludd (Asperö), Anders Lindqvist (Asperö), Jan Kristensson (Vrångö), Patrik Gustavsson (Köpstadsö) och Anna Palmers (Köpstadsö). Förhindrade | Lina Lundgren (Donsö), Marianne Bergman (Donsö), Jörgen Julin (Vrångö) och Patrik Nykvisst (Brännö)

Anita och Stig hälsade oss alla välkomna till Brännö och Brännö Värdshus som bjöd på utsökt kaffe och väldigt goda mackor – stort tack för det!

Formalia
Val av mötesordförande | Gustaf Aslund
Val av mötessekreterare | Jan Kaaling
Förslag till dagordning | Godkändes

 

FÖREGÅENDE MÖTES ANTECKNINGAR

Besöksberedskap | Varje ö hade ombetts summera erfarenheterna från turistsäsongen som underlag för SSIS´ kontakter med park- och naturförvaltningen inför nästa sommar. Hur har det fungerat med bajamajor, sopor, städning, badplatser, lekplatser etc? En behovsbild behöver tas fram inför nästa säsong. Arbetet med denna fråga har påbörjats på Asperö, Brännö och Köpstadsö. Donsö, Styrsö och Vrångö återkommer i frågan.

Parkeringsfrågan | Alla är överens om att parkeringsfrågan f n och sannolikt en lång tid framöver är en prioriterad fråga för SSIS.

Riktlinjer SSIS | De sedan tidigare beslutade riktlinjerna för SSIS verksamhet föreslogs läggas ut på SSIS webbsida www.livskraftigskärgård.se. Följande är riktlinjerna:

  • SSIS är en informell organisation med syfte att tillvarata och driva frågor av gemensamt intresse för samtliga helårsbebodda öar i Göteborgs södra skärgård. För att SSIS ska kunna driva en fråga gäller konsensusprincipen, d v s samtliga öar måste stå bakom. Om en eller flera öar i en fråga står emot de övriga, ska inte SSIS driva den frågan vidare. Det blir då upp till varje ö att driva sin mening vidare för egen del eller tillsammans med någon eller några av de övriga öarna.
  • Varje ö har utsett två företrädare med uppdrag att gemensamt företräda öns intressen inom ramen för SSIS verksamhet. Om företrädarna från någon ö sinsemellan har motstridiga uppfattningar, är det inte SSIS sak att avgöra frågan. Varje ö:s företrädare bör alltså försöka komma fram till en gemensam hållning innan beslut kan tas i SSIS styrelse.
  • SSIS är ett forum för samlade och avstämda synpunkter från respektive ö. Synpunkter från enskilda organisationer/personer ska inte riktas direkt till SSIS, utan i första hand till respektive ö:s samverkansorganisation, eller om en sådan saknas, till en eller de båda företrädarna för ön.

Lina Lundgren, Donsö, har hittills svarat för webbsidan. Helen kollar om Lina, som nu tyvärr lämnar SSIS, har möjlighet att ändå under en tid fortsätta med utveckling och ajourhållande av webbsidan.

Relationen mellan SSIS och Ö-dialogen diskuterades, bland annat utifrån frågan om det är lämpligt att delta i båda dessa fora.  Mötet konstaterade att det är upp till varje ö att för egen del avgöra vilka företrädare man vill ha i Ö-dialogen respektive SSIS.

Föregående mötes anteckningar godkändes efter ovanstående genomgång.

Information & kommunikation | Riktlinjerna för SSIS verksamhet (se ovan) läggs ut på webbsidan. Minnesanteckningarna läggs ut på Facebook. Anna tog på sig att utveckla en ”bra-idéer-sida”, en arbetslista för att skapa ordning internt i SSIS kring alla de olika frågor som kommer upp.  Där kan man också föra in information om vilka frågor som hanteras i andra sammanhang, t ex inom Ö-dialogen.

Södra skärgården som turistdestination | Då varken skärgårdsutvecklare Annica Berg eller någon företrädare från Göteborgs Stads Park- och naturförvaltning hade möjlighet att delta vid dagens möte, bordlades frågan.

 

PARKERINGSFRÅGAN

Rapporter från möten – och TPUSS/TPULS hur tar vi frågan vidare?

Möte med kommunalråd Johan Nyhus (S), kommunalråd | Johan hade tyvärr inte möjlighet att besöka SSIS, men gav oss i stället möjlighet att besöka honom redan den 13 september. Jan Kaaling och Patrik Gustavsson deltog. Vi fick därvid möjlighet att lägga fram och diskutera SSIS´ syn på parkeringsfrågan. Överenskoms om fortsatt kontakt i frågan. Jan och Patrik tar fram förslag om tänkbara åtgärder till övriga i styrelsen om tänkbara åtgärder på kort sikt, översänds till övriga i styrelsen för synpunkter.

Ö-dialogen den 15 september | Anna och Patrik informerade om mötet. Anna presenterade vid mötet en kort presentation av SSIS och dess syfte och verksamhet.

Parkeringsbolagets arbetsgrupp den 20 september | Patrik, Jan Kaaling och Lina från SSIS deltog. Jan Kaaling och Patrik Gustavsson redovisade. Parkeringsbolagets anteckningar från mötet är upplagda på bolagets hemsida. Styrelsen konstaterade att det är viktigt att skilja på kort- och långsiktiga frågor. På kort sikt handlar det om att få en bättre ordning än dagens beträffande de platser som f n finns på Saltholmen och i Långedrag, t ex genom att förlägga huvuddelen av besöksparkeringen till Långedrag/Hinsholmen, öppna upp vissa av Grefabs ytor även för annan parkering m m. På lite längre sikt kan det handla om strategier för tillskapande av nya p-platser för skärgårdens nuvarande och framtida parkeringsbehov.  Alla i styrelsen ombads fundera på såväl vision som konkreta punkter/frågeområden.

TPUSS | Uppdraget TPUSS (trafik- och parkeringsutredning för södra skärgården) är vilande som följd av kommunfullmäktiges beslut i maj. Fullmäktige beslutade då följande:

  1. Det fastställs att Saltholmen också fortsättningsvis ska vara angöringspunkt för skärgårdstrafiken.
  2. Det fastställs att staden fortsatt ska erbjuda de boende och företag i södra skärgården möjlighet att hyra en egen parkeringsplats på Saltholmen/Långedrag.
  3. Göteborgs Stads Parkerings AB uppmanas att avvakta med ytterligare beslut tills rättsläget kring eventuella myndighetsbeslut är klargjort.
  4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag om hur parkeringssituationen kan förbättras och utökas på Saltholmen/Långedrag enligt ovan.

Som följd av detta fullmäktigebeslut är det kommunstyrelsen (med stöd av stadsledningskontoret) som nu har det överordnade ansvaret att lösa parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag.

De i praktiken underliggande nämnderna/bolagen och deras förvaltningsorganisationer (d v s byggnadsnämnden/stadsbyggnadskontoret, trafiknämnden/trafikkontoret, fastighetsnämnden/fastighetskontoret och Parkeringsbolaget/bolagets kontor) måste därmed respektera kommunstyrelsens (stadsledningskontorets) överordnade roll i detta ärende.

Samtidigt har nu även kommunstyrelsen (och därmed även övriga nämnder och bolag) i ansvar att följa kommunfullmäktiges beslut enligt ovan redovisade fyra punkter, d v s en tydlig skyldighet att agera inom ramen för kommunfullmäktiges beslut.

TPULS | Stadsledningskontoret ansvarar för det praktiska utredningsarbetet som bedrivs under hösten. Inriktningen på utredningen är nu formulerat i ett s k uppdragsdirektiv benämnt ”Trafik och Parkeringssituationen Långedrag/Saltholmen – TPULS”. SSIS styrelse hade vid mötet ännu inte haft möjlighet att ta del av uppdragsdirektivets innehåll. Vid mötet fastslogs dock att det är mycket viktigt att SSIS aktivt följer och försöker påverka arbetet. Fastslogs att SSIS bör verka för möjlighet till deltagande i en referensgrupp inom ramen för TPULS. Samtidigt underströks vikten av att SSIS aktivt är med och påverkar idéerna om ett nytt resecentrum vid Saltholmen.

Befolkningsutvecklingen i Södra Skärgården | Vad fick den att vända nedåt kring 2001? Vad kan vi göra för att få en positiv befolkningsutveckling i skärgården. Bordlades p g a tidsbrist. Jan skickar ut material om skärgårdens befolkningsutveckling.

 

 

 

ÖVRIGA FRÅGOR

Avgående SSIS-deltagare |Lina Lundgren (Donsö) har meddelat att hon tyvärr inte har fortsatt möjlighet att delta i SSIS. Vi tackar Lina varmt för hennes engagerade deltagande i SSIS med bl a etableringen av organisationens webbsida. Vi hoppas att Lina, åtminstone under en övergångsperiod, har möjlighet att hjälpa oss vidare i det utvecklingsarbetet. Marianne Bergman ersätter Lina som representant för Donsö.

Även Anita Bärring kommer tyvärr att lämna SSIS under hösten. Vi tackar även Anita varmt för hennes värdefulla medverkan baserad på lång erfarenhet såväl av boende i skärgården som inom yrkeslivet. Stig Berggren ersätter Anita. Honom når vi via mail: stigbranno@hotmail.se och tfn: 031-970219 eller 0708970219.

Marianne och Stig hälsas med detta mycket hjärtligt välkomna till SSIS!

Miljöklassning av mark vid småbåtshamnar | Martin anmälde att Länsstyrelsen ska miljöklassa marken vid småbåtshamnar, vilket kan leda till framtida krav på sanering. En fråga som beslutades sättas upp på SSIS lista för kommande frågor.

 

Nästa möte hålls den 31 oktober kl 18.00, Vrångö (ev Vrångöhuset).
Mötet därefter hålls den 28 november kl 18:00, Donsö.

Anteckningar gjordes av Jan Kaaling