Samverkan med Älvsborgs Egnahemsförening

SSIS söker i möjligaste mån föra samtal och samverka med andra intressenter som kan komma att ha intresse och krav kring parkeringsfrågan för Södra Skärgården.

Under hösten har vi fått kontakt och bra dialog med Älvsborgs Egnahemsförening (ÄEF) där syftet har varit att försöka skapa förståelse och samsyn för varandras behov kring en livskraftig skärgårdsmiljö såväl i Södra Skärgården som kring Saltholmsområdet. Dialogen föll väl ut och resulterade i en gemensam skrivelse som skall fungera som en utgångspunkt och plattform för vidare gemensam action i frågan.

För första gången i historien går vi enade fram i frågan. Det blir tydliga krav att föra fram till Göteborgs Stads politiker, förvaltningar och kommunala bolag om vad vi faktiskt gemensamt anser i frågan. Såväl SSIS som ÄEF kan konstatera att frågan går att lösa i samförstånd mellan öbor och fastlandsbor i Älvsborg.

”Det känns fantastiskt att vi äntligen kommer framåt och når resultat så att det underlättar för oss att bo och vara verksamma ute i skärgården året runt”, säger Patrik Gustavsson, Jan Kaaling och Lina Lundgren som fört samtalen med ÄEF.

Här kan du läsa den gemensamma skrivelsen:

Plattformsmanifest sid1

Plattformsmanifest sid2