Riktlinjer

Här är de beslutade riktlinjerna för SSIS verksamhet

SSIS är en informell organisation med syfte att tillvarata och driva frågor av gemensamt intresse för samtliga helårsbebodda öar i Göteborgs södra skärgård. För att SSIS ska kunna driva en fråga gäller konsensusprincipen, d v s samtliga öar måste stå bakom. Om en eller flera öar i en fråga står emot de övriga, ska inte SSIS driva den frågan vidare. Det blir då upp till varje ö att driva sin mening vidare för egen del eller tillsammans med någon eller några av de övriga öarna.

Varje ö har utsett två företrädare med uppdrag att gemensamt företräda öns intressen inom ramen för SSIS verksamhet. Om företrädarna från någon ö sinsemellan har motstridiga uppfattningar, är det inte SSIS´ sak att avgöra frågan. Varje ö:s företrädare bör alltså försöka komma fram till en gemensam hållning innan beslut kan tas i SSIS´ styrelse.

SSIS är ett forum för samlade och avstämda synpunkter från respektive ö. Synpunkter från enskilda organisationer/personer ska inte riktas direkt till SSIS, utan i första hand till respektive ö:s samverkansorganisation, eller om en sådan saknas, till en eller de båda företrädarna för ön.