Regionrådets svar på vårt brev

Bijan Zainali

Som svar på vårt öppna brev till politikerna den 29 maj har regionrådet Bijan Zainali (S) som är ordförande i Västtrafik inkommit med följande den 16 juni:

Hej Gustaf!

Tack för ert brev, och tack för att ni engagerar er i kollektivtrafiken.

Under 2022 genomfördes en förstudie för färjetrafiken i Södra skärgården. Det var ett omfattande arbete, och vi hade under den perioden, förutom möten med olika företrädare för Göteborgs stad, även möte med företrädare för SSIS 29 augusti samt Ö-dialogen vid ett flertal tillfällen under perioden november 2022 till januari 2023.  

Under förstudiearbetets gång justerades löpande trafikeringsförslaget, för att till slut landa i det förslag som framfördes på möte med Ö-dialogen den 10 januari i år. Förslaget var då justerat utifrån det som visades för SSIS i slutet av augusti, men främst på så sätt att ytterligare en snabbfärja i förslaget möjliggör snabbare resor från Vrångö/Donsö mot Saltholmen. Andra justeringar är exempelvis att trafikeringen för Knarrholmen och St Förö i slutförslaget innebär bytesresa. Redan på mötet med SSIS i augusti innehöll dock trafikförslaget samtrafik vid Styrsö Bratten i stället för vid Asperö Östra. Det förslag som redogjordes för vid mötet med Ö-dialogen den 10 januari var sedan det förslag som beslutades av Västtrafiks styrelse den 22 februari i år. Nedan följer svar på de frågeställningar ni skickat in till oss.

Fler båtbyten
Byten förekommer redan i dag i skärgårdstrafiken. De allra flesta öar kommer med förstudiens trafikförslag att fortfarande ha direktresa in till Saltholmen, undantaget är Knarrholmen och St Förö, vilka får byten vid Styrsö Bratten.

En brygga som i förslaget får byte i stället för direktresa är Styrsö Tången. Även med byte vid Styrsö Bratten kommer dock restiden att bli kortare än idag för de allra flesta turer eftersom Bratten trafikeras av linje 281, vilken endast trafikeras med snabbåtar. Bytena vid Styrsö Bratten kommer att vara samordnade så att båtarna väntar in varandra vilket ger ett snabbt och smidigt byte.  

Förslaget i förstudien innebär dessutom att det endast är en brygga (Styrsö Skäret) som får färre angöringar än idag (i högtrafik bibehålls dock samma antal angöringar som idag). Övriga bryggor får bibehållen eller fler angöringar per dag. Restiden kommer att vara likvärdig dagens eller snabbare.

Kapacitetsbrist turen Styrsö Bratten – Köpstadsö – Saltholmen och omvänt, samt kapacitetsminskning Brännö Rödsten – Saltholmen
Just nu genomför vi en fördjupad analys av passagerarkapaciteten, just för att säkerställa att vi inte får kapacitetsbrist. När det gäller stråket Brännö Rödsten – Saltholmen innehåller förslaget fler avgångar dagtid och helger. 

Färre möjligheter att ta sig mellan öarna
Linje 282 (Brännö Husvik – Styrsö Tången – Styrsö Bratten) kommer att säkerställa möjligheten att resa inom skärgården. Tillsammans med linje 281 (Vrångö – Donsö – Styrsö Bratten – Köpstadsö – Saltholmen), som blir huvudlinjen i skärgården, kommer det nya förslaget att innebära att resmöjligheter mellan öarna säkerställs på ett bra sätt.  Dessutom kommer Asperö Östra även fortsättningsvis trafikeras för att möjliggöra lokala resor inom skärgården.

Knarrholmen och St Förö
Det nya trafikeringsförslaget säkerställer resmöjligheter alla dagar i veckan året runt för dessa öar, en stor förbättring jämfört med idag. Resan innebär mycket riktigt ett byte, byten är en naturlig del av kollektivtrafikresan på många platser.

Styrsö Bratten klarar inte att bli en central ombytespunkt
Vi har noterat oron kring bytena vid Bratten. Byten sker redan idag vid Bratten där två fartyg angör flytbryggan samtidigt. Infrastrukturen fortsätter att analyseras och bytesmöjligheterna kommer att säkerställas inför kommande upphandling. Vi är även medvetna om utmaningarna med godsfärjans läge, något som också analyseras.

Elektrifiering
Eftersom det nya förslaget bygger på elektrifiering av båtarna finns redan tid för laddning med i trafikeringsförslaget. Även med laddtid inräknad kommer restiden att vara likvärdig eller snabbare än idag.  

Eftersom vi just nu är mitt i ett upphandlingsprojekt har vi inte möjlighet att offentliggöra detaljerad information som exempelvis turlista eller detaljer kring fartyg. Som redogjorts för här ovan genomför vi dock just nu en fördjupad analys av passagerarkapaciteten, eftersom det är avgörande att vi dimensionerar fartygsflottan på rätt sätt vid upphandlingen.

Mot bakgrund av ovanstående hoppas jag att ni fått svar på era frågeställningar. Vår ambition är alltid att utveckla trafiken och säkerställa att fler vill åka kollektivt. Det innebär i vissa fall nödvändiga förändringar som ur ett helhetsperspektiv gör trafiken både ändamålsenlig och effektiv.

Vänligen, Bijan Zainali

******************************************************

Gustaf Asplund har den 21 juni kommenterat svaret från Västtrafik:

Hej och tack för svar. Här kommer några kommentarer till ditt svar.

Att säga att det varit en god dialog är nog en överdrift, skulle det vara fallet hade vi inte behövt påtala det vi nu påpekar. Bra att ni börjat se över kapaciteten.

Fler båtbyten
Det vi menar på här är att i stort sett ingen kommer att åka från Styrsö Tången för att byta båt på Styrsö Bratten utan man kommer att köra golfbil eller moped eller cykla till Styrsö Bratten. Att öka trycket på Styrsö Bratten med de ca 100-200 resenärer som kommer från Styrsö Tången klarar inte Styrsö Bratten av rent logistiskt, då här redan är fullt på dem begränsade parkeringsytor som finns i dag. Att på denna linje lägga in Knarren och Förö med den restid dessa får och kalla det för en förbättring känns inte riktigt förankrat med verkligheten. Vi pratar om att de får restider på sannolikt ca 1,5 tim för att ta sig mellan Saltholmen och ex Knarren.

För att vara tydlig i debatten när det framförs att vissa får fler avgångar så är det självklart bra. Men om avgångarna är på tider då ingen åker så är det ju ingen förbättring.

Kapacitetsbrist turen Styrsö Bratten – Köpstadsö – Saltholmen och omvänt, samt kapacitetsminskning Brännö Rödsten – Saltholmen
När ordinarie båt minskar får en minskad kapacitet med ca 150 resenärer så hjälper det inte att man i det nya förslaget lagt in någon mer tur mitt på dagen (vilket i sig är väldigt positivt). Det hjälper inte när tillströmningen av resenärer på morgon och eftermiddag tar fart.

Färre möjligheter att ta sig mellan öarna
Här är det svårt att kommentera när inte turlistan finns, men det är viktigt att det verkligen blir bättre än i dag

Knarrholmen och St Förö
Se ovan.

Styrsö Bratten klarar inte att bli en central ombytespunkt
Som vi skriver ovan så rör denna fråga mer än bara angöringspunkten och båten, utan även trafiksituationen som kommer att bli väsentligt sämre när fler fordon och cyklar skall ta sig genom den trånga byn på Styrsö liksom även parkeringssituationen på Styrsö Bratten.

Elektrifiering
Eftersom ni inte kan presentera en turlista med kapacitet så kan vi inte kommentera detta påstående fullt ut, men enligt våra egna efterforskningar så kommer det bli svårt att svara upp till dagens nivå. Framför allt när man tittar på det totala antalet fartyg och prestandan på dessa!

Eldrift är något som sannolikt de allra flesta är positiva till, men att välja den implementeringen som görs här är ett feltänkt anser vi då vi blir först i värden med att ha en sån stor flotta på turlista med eldrift. Klokare borde vara att ta tiden mellan 2025-2040 till att göra fältstudier och pröva sig fram för att i nästa upphandling 2040 kunna gå över helt till eldrift.

Som du skriver i slutet så vill ni att fler skall åka kollektivt. Det är bra, men då måste det finnas något att åka med också!

Vi ser också ett stort problem med hur snabbåtarna skall ersättas när de är borta flera veckor på varv för klassning och översyn/service samt när de går sönder. Att ersätta med en långsamtgående båt, slår ju ut hela den delen av turlistan. 

Gustaf Asplund
SSIS, Södra Skärgården i Samverkan