SSIS mötesanteckningar januari 2017

Datum/tid | 2017-01-11 kl 18:00-21:00
Plats | Gamla skolhuset (FKGS), Köpstadsö

Deltagare |Helen Jansson (Donsö), Marianne Bergman (Donsö), Gustaf Asplund (Styrsö), Anders Lindqvist (Asperö), Jan Kristensson (Vrångö), Patrik Gustavsson (Köpstadsö) och Anna Palmers (Köpstadsö). Förhindrade | Jan Kaaling (Styrsö),  Martin Ståludd (Asperö) och  Jörgen Julin (Vrångö) Gäster | Håkan Obbel (Rektor Styrsöskolan) och Annica Berg (Skärgårdsutvecklare)

Formalia
Val av mötesordförande | Gustaf Aslund
Val av mötessekreterare | Anna Palmers
Förslag till dagordning | Godkändes
Föregående mötes anteckningar | Godkändes och läggs till handlingarna

Information och kommunikation |SSiS Facebook-sida idag 345 medlemmar. Hur gör vi oss mer synliga? Publicerade protokoll bör både länkas på SSiS fb-sida och länk till inlägget publiceras på Anslagstavlan Södra Skärgården med en kort text om fokus på mötet. Beslut vilket fokus i slutet på detta möte. Frågor och ansökningar som inkommer till SiS, som hör hemma på SSiS bör hänvisas vidare, för att fånga upp så många som möjligt.

Lina ombeds publicera protokoll på tre ställen. Gustaf ber SiS administratörer Gunnlaug och Martina att hänvisa vidare till SSiS. Godkändes att Anna uppdaterar Dropbox inom gruppens ekonomi.

Skol- och utbildningsfrågan i södra skärgården | Styrsöskolans rektor Håkan Obbel berättade om bakgrunden till dagens situation. Varje onsdag träffas rektorerna i södra skärgården. ”Fördelningsmodellen” som gör att skolorna i skärgården får samma tilldelning av medel som fastlandet, ger ett underskott, då glesbygdsproblematiken ger högre kostnader (mindre klasser, färre elever att dela fasta kostnader, som inte skiljer sig från fastlandet). I Göteborg i stort är det svårt att få tag på personal. Skulle parkeringsplatser för lärare och vikarier hjälpa? Wifi ombord för möjlighet att börja arbeta redan på Saltholmen? Diskussioner kring intraprenad pågår, preliminärt blir i så fall Kalvhagskolan och Styrsöskolan först ut, då dessa ska flytta ihop. Glesbygdsbidraget otillräckligt.

SSiS bjöds in att träffa rektorerna och prata vidare kring skolans behov.  Håkan tar upp frågan på sitt möte för att se vad SSiS kan hjälpa till med. Håkan sammanfattar information och tankar och skickar till Gustaf.

Skärgården som turistdestination Annica Berg presenterade sig, Skärgårdsutvecklare för Norra och Södra Skärgårdarna, en samverkan mellan Öckerö kommun och Göteborgs Stad, och arbetar där med hållbar destinationsutveckling, allts med besöksnäringarna. (Också studerat liknande projekt som fått stöd från Tillväxtverket: Åre, Stockholms skärgård, Vimmerby, Kiruna och Bohuslän). Det finns en styrgrupp för projektet. Park och Natur ingår numera i styrgruppen. Ola Tulldahl gör det för skärgården. Utredning av förra sommarens toaletter görs. Kostnaden då ½ miljon. Det har påtalats att toaletter varit låsta och därmed inte fyllts, dock inte verifierats. Fråga om tankar på att ha toaletterna på pråm kommit upp? Vrångö transport oklart antal tömningar. I toalett-frågan finns ett ansvarsvakuum enligt Annica. Projektet ”Tillgänglig Skärgård” för jubileet 2021, Annica sitter som projektledare. Vi borde kanske hålla fortsatt kontakt där.

Inspirationsdag för Gbg’s skärgårds besöksnäring planerad 13/3. Borde bevakas.

Strategisk planering | Vad behövs per ö? Strukturera upp oss. Skapa skrivelse. Sammanställa basinformation, dela upp områden, formulera något mer detaljerad strategi.

Boka arbetsmöte, där vi endast skapar dokumentation och strukturerar och prioriterar vårt arbete. Gustaf och Jan börjar arbeta fram en struktur. Annas Dropbox blir plattform för alla att delge sina tankar.

Parkeringsfrågan – rapport och diskussion | 4 punkter bifalles och föreslås att Patrik tar med på nästa arbetsgruppsmöte med Parkeringsbolaget; 1) Skärgårdsbor ska ha prioritet över andra i Långedrag. Minska besök/Grefab-platser för att få ett rimligare p-tal. 2). Områdestillstånden ska ligga på 120 tillstånd /100 p-platser. 3) P-bommar 4) Stenpiren som pendlingsbrygga för att avlasta Saltholmen.  P-bolaget har planer på att ha p-värdar på plats i sommar. Förslag kom på att rita om inre hamnen till diagonala platser, och på så sätt skapa fler. Frågan hur en BRF på Saltholmsgatan kan få över 20 platser, men inte en motsvarande i skärgården tas också med till arbetsgruppen.  Möte med ÄEF – Älvsborgs Egnahemsförening i mitten av december. Planen är att komma överens om en gemensam plattform. Jan och Patrik fortsätter diskussionen med ÄEF.

Rapportering från öarna | Donsö: 2000 deltagare anmälda till ShipMeet i september. Donsö hamn beslutat att bygga 150 m pontonbrygga. Frihamnen stänger 1/12 2017, då Donsö hoppas ta hand om dagens fiskebåtar. Asperö: Detaljplan klar och byggnation för 15 hus, 5 tomter och 4 lägenheter beslutade. Säljstart preliminärt 2019. Styrsö: Fiberinstallationerna orsakar vissa problem. Gods till Sandvik endast löst 1 år framåt. Endast Bratten som godsmottagning skapar stora mängder transporter över öns underdimensionerade vägar.

Gemensamt presentationsmaterial bör skapas till användning för alla, där valda delar kan användas i kontakt med föreningar, myndigheter etc. Även ett huvuddokument med alla tillgängliga fakta och frågor gruppen hanterar bör finnas. Alla hjälps åt i början till insamling. Strukturering under våren. Beslut att alla deltagare bidrar med material på dropbox.

Representationsprinciper i SSiS | Asperö kommer utse nya representanter till nästa möte. Brännö fattas oss. Annica tar upp frågan på ett möte följande dag och berörda deltagarna tar upp det på nästa ö-dialog-möte med förhoppning om att väcka frågan på ön igen. Uppdrag att kontakta Brännö på nästa ö-dialog.

Övriga frågor | Inga övriga frågor

Nästa möte hålls den 8 februari 2017 kl 18.00, Styrsö (lokal Öbergska, Bratten). Mötet därefter sker den 21 mars på Asperö.

Anteckningar gjordes av Anna Palmers