Beslut i dag i kommunstyrelsen!

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om att utreda parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag, Dnr 0673/16

På kommunfullmäktiges uppdrag har stadsledningskontoret, i samverkan med berörda förvaltningar och bolag, genomfört en utredning av hur parkeringssituationen vid Saltholmen/Långedrag kan förbättras och utökas. Stadsledningskontorets bedömning är att, eftersom det krävs omfattande om- och nybyggnationer av terminalområdet och parkeringsanläggningar, så behövs stora investeringar och en ny detaljplan vilket kommer att ta flera år att genomföra.

Stadsledningskontoret lämnar därför förslag på åtgärder som kan göras utan att en ny detaljplan tas fram. Detta innefattar bland annat att Göteborgs Stads Parkering AB får i uppdrag att renodla befintliga parkeringsområdet för olika grupper, så att boende och verksamma inte konkurrerar om platser med besökare, att omvandla besöksplatser till platser för verksamma och boende i skärgården samt att utreda möjligheterna för större prisdifferentiering. Därtill får trafiknämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för styr- och ställcyklar i området.

M, L, KD vill i ett yrkande återremittera ärendet så att det följer kommunfullmäktiges beslut den 12 maj 2016 om att erbjuda boende i Södra skärgården egen parkeringsplats och att konsekvenserna av att omvandla samtliga besöksplatser för boende och verksamma i skärgården utreds och vilka kompensationsåtgärder som kan vidtas. Man vill dessutom att Parkeringsbolaget avvaktar med ytterligare prisändringar på Saltholmen/Långedrag i avvaktan på att kommunfullmäktiges uppdrag att utreda parkeringssituationen på Saltholmen Långedrag är slutfört.

S vill i ett yrkande ge Parkeringsbolaget och Grefab i uppdrag att omvandla Grefabs platser för båtuppställning till boendeparkering på Saltholmsgatan väster om terminalbyggnaden och erbjuda ersättningsplatser för båtuppställning. Man vill också ge Parkeringsbolaget i uppdrag att utreda om det går att utöka antalet parkeringsplatser på parkeringarna på Saltholmsgatan och Vikebacken. S vill också att trafiknämnden utreder möjligheten att etablera ett lånecykelsystem i området och verkar för utökad bilpool på Saltholmen samt ser över trafiksäkerheten i området.

Kommunstyrelsen beslutade att:

  • Bifalla ordföranden Ann-Sofie Hermanssons förslag till propositionsordning. Daniel Bernmar (V) reserverade sig
  • Avslå beslutssatserna 1 – 3 i yrkandet från Martin Wannholt om återremiss efter votering 9 – 2
  • Återremittera ärendet i enlighet med beslutssats 1 i yrkande från M, L och KD efter votering 6 – 7
  • Bifalla beslutspunkterna 1 – 5 i yrkandet från S
  • Bifalla beslutssats 2 i yrkande från M, L och KD efter votering 6 – 2
  • Avslå tilläggsyrkande från Lars Hansson (-)
  • Avslå beslutssats 4 i yrkandet från Martin Wannholt efter votering 11 – 1

Här kan du läsa handlingen inför beslut i sin helhet.

Parkering på Saltholmen/Långedrag – bakgrund, principer och konkreta förslag

SSIS har nu tagit fram ett PM som redovisar den bakgrund, de synpunkter och förslag som vi på olika sätt har fört fram till de av kommunens politiska partier som har visat intresse för frågan. SSIS har tillsammans med företrädare för Älvsborgs Egnahemsförening tagit initiativ till möten med ledande företrädare för kristdemokraterna, socialdemokraterna, moderaterna, miljöpartiet, liberalerna samt Martin Wannholt (partipolitiskt obunden ledamot i kommunstyrelsen). Samtliga möten har varit både positiva och konstruktiva. Vi har inte haft möjlighet att än så länge träffa vänsterpartiet, vägvalet, sverigedemokraterna eller feministiskt initiativ.

SSIS har nyligen inbjudits av såväl moderaterna som socialdemokraterna för fördjupade samtal. Socialdemokraterna mötte oss på Saltholmen för att på plats ta del av parkeringsfrågans omfattning och komplexitet. De efterfrågade därefter ett skriftligt underlag med synpunkter och förslag till lösningar. Denna PM omfattar den information och de synpunkter som SSIS har lämnat till olika politiska företrädare.

Här kan du läsa vårt PM!

Samtal med politiken gällande parkeringsfrågan

SSIS har under de senaste veckorna inbjudits av såväl moderaterna (M) som socialdemokraterna (S) till samtal om parkeringsfrågan på Saltholmen/Långedrag. Vi har därvid redovisat våra synpunkter och lämnat förslag till principer och konkreta åtgärder för att lösa frågan på bästa sätt enligt SSIS mening.

Vi kommer givetvis att redovisa detta även vid eventuella ytterligare förfrågningar.

Yttrande inskickat till Kommunstyrelsen

Idag skickade SSIS in ett yttrande till kommunalråden i Göteborgs Stad gällande ärendet kring kommunfullmäktiges uppdrag om att utreda parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag som ska behandlas på Kommunstyrelsens sammanträde den 24 januari 2018.

Här kan du läsa yttrandet som SSIS lämnat till kommunstyrelsen i ärendet.

Till ärendet inkomna yrkanden M L KD SD Wannholt

Nu hoppas vi att kommunstyrelsen beaktar våra inspel för en hållbar och livskraftig skärgård!

På mindre än en månad har närmare 2000 medborgare ställt sig mot Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande i ett gemensamt upprop

samband med att Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande kom medborgarna till kännedom blev det ett stort engagemang i frågan. Många skärgårdsbor vände sig till SSIS och frågade ”Vad kan vi göra för att stoppa detta?” SSIS tog då initiativ och startade ett upprop i frågan.

På mindre än en månad har närmare 2000 medborgare i ett gemensamt upprop ställt sig mot Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, då det skulle få förödande konsekvenser för en livskraftig skärgård. 

Uppropet är nu inskickat till kommunstyrelsens ledamöter inför beslut i KS den 24 januari 2018. Vi håller tummarna att det blir ett beslut som gynnar skärgårdens framtid.

Stort tack till alla som engagerat sig i frågan!

Fortsätt läsa På mindre än en månad har närmare 2000 medborgare ställt sig mot Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande i ett gemensamt upprop

Protest mot Stadsledningskontorets förslag gällande parkeringssituationen på Saltholmen!

Detta är ett upprop som protest mot Stadsledningskontorets förslag gällande parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag där de föreslår att 300 befintliga parkeringsplatser på Saltholmen ska tas bort! Förslaget ska upp till politiskt beslut i den 24 januari 2018. Det är bråttom!!!

Bakom uppropet står SSIS – Södra Skärgården i samverkan. En gemensam utvecklingskraft i Göteborgs södra skärgård – för en hållbar livskraftig skärgård.

Film som förklarar finns här!

De bärande huvudpunkterna i Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande är följande:

 1)   Som följd av KF:s beslut om att Saltholmen fortsatt ska utgöra knutpunkt för skärgårdstrafiken, har Västtrafik beslutat att båtterminalen måste byggas om, bl a för att svara mot moderna krav på tillgänglighet även för rörelsehindrade.

2)   Denna ombyggnad medför enligt det ombyggnadsförslag som stadsledningskontoret valt att lyfta fram, att 300 befintliga parkeringsplatser på Saltholmen försvinner.

3)   Stadsledningskontoret påstår att dessa platser endast kan kompenseras genom utbyggnad av ett bergrumsgarage på yttre Saltholmen.

4)   Samtidigt konstaterar stadsledningskontoret att ett sådant garage inte är möjligt att genomföra av ekonomiska skäl.

5)   Sammanfattningsvis föreslår stadsledningskontoret en neddragning av totalt 300 platser.

Konsekvenser av ovanstående förslag

Ett beslut enligt Stadsledningskontorets förslag ovan skulle vara förödande, rent av en katastrof, för väldigt många boende och verksamma i skärgården samt för södra skärgårdens utveckling. Det skulle rent konkret till en början troligen innebära att de 300 personer som senast har tilldelats förhyrda platser eller parkeringstillstånd blir av med sina platser/tillstånd.

Södra Skärgården har inget att invända mot att båtterminalen byggs om och anpassas till moderna krav på tillgänglighet. Tvärtom –  det måste vi naturligtvis bejaka. Men en sådan ombyggnad måste kunna genomföras utan att antalet parkeringsplatser på Saltholmen för de boende/verksamma i södra skärgården reduceras vilket skulle motverka möjligheterna till en livskraftig skärgård!

Du protesterar mot Stadsledningskontorets förslag genom att skriva under detta upprop här!

Fortsätt läsa Protest mot Stadsledningskontorets förslag gällande parkeringssituationen på Saltholmen!

Skrivelse till Kommunstyrelsen från Ö-dialogen

Till kommunstyrelsens ledamöter

Med anledning av tjänsteutlåtandet ”Redovisning av kommunfullmäktigs uppdrag om att utreda parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag”, vill vi framföra följande:

Förslaget till beslut under punkt ett strider mot fullmäktiges uppdrag från maj 2016, i avseende att bereda boende och verksamma möjlighet till en egen p-plats på Saltholmen. I likhet med kommunfullmäktige motsätter vi oss bestämt att de förhyrda platserna omvandlas till tillståndsplatser. Det skulle ytterligare komplicera den ansträngda situationen för boende och verksamma. Företrädare för öborna har i en så kallad parkeringsgrupp redan belyst denna problematik i dialog med Göteborgs Stad Parkering AB, och vi är därför förvånade att den lyfts upp som ett förslag till beslut.

Vi motsätter oss också en ökad prisdifferentiering. Priserna för en p-plats på Saltholmen är redan idag alldeles för höga i jämförelse med andra liknande områden i staden, sett till avstånd från centrum. Ytterligare prishöjningar skulle innebära smärtgränsen för många. Vi har svårt att förstå vad som föranleder förslagen, då öborna redan idag har betydligt färre bilar per invånare jämfört med Göteborgssnittet. Däremot ställer vi oss bakom att samtliga platser på Saltholmen reserveras för boende och verksamma i skärgården, vilket är ett positivt förslag.

I texten framkommer flera felaktiga siffror om antalet tillgängliga p-platser varför vi nedan skickar med uppgifter som dels belyser ovan nämnda bilinnehav och dels tillgång på möjliga platser.

Med vänliga hälsningar,
Ledamöterna i Ö-dialogen

genom ordförande Marianne Bergman och Jan Kaaling, Styrsö.

Närvarande
Marianne Bergman KD, ordförande
Eva Sunden M
Henrik Munck MP
Anette Bernhardsson S
Niklas Hall Sekreterare
John Granqvist Styrsö
Jan Kaaling Styrsö
Karin Sandström Asperö
Thomas Larsson Asperö
Ingemar Taube Asperö
Leif Sjöberg Vrångö
Patrik Gustavsson Köpstadsö
Håkan Broberg Donsö
Benny Fhager Donsö

 

Samverkan kring Saltholmen med Älvsborgs Egnahemsförening

Under hösten har SSIS fått kontakt och bra dialog med Älvsborgs Egnahemsförening (ÄEF) där syftet har varit att försöka skapa förståelse och samsyn för varandras behov kring en livskraftig skärgårdsmiljö såväl i Södra Skärgården som kring Saltholmsområdet.

Dialogen föll väl ut och resulterade i en gemensam skrivelse som skall fungera som en utgångspunkt och plattform för vidare gemensam action i frågan.

Här kan du läsa mer!

 

Protest mot Parkeringsbolagets villkorsändring vid Saltholmen/Långedrag

SSIS har gjort en skrivelse till Göteborgs Stads Parkeringsbolag med kopia till Göteborgs Stads Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktiges gruppledare gällande protest mot Parkeringsbolagets villkorsändring vid Saltholmen/Långedrag.

Se skrivelsen i sin helhet på nedanstående länk.

Protest mot Parkeringsbolagets villkorsändring vid Saltholmen/Långedrag

Begäran om ändrat kösystem för södra skärgårdens parkeringsbehov

Den 11 juli 2016 skickade SSIS in en hemställan till Göteborgs Stads Parkeringsbolag gällande begäran om ändrat kösystem mm för södra skärgårdens parkeringsbehov. Skrivelsen gick även med kopia till Göteborgs Stads Kommunstyrelse.

Se skrivelsen i sin helhet på nedanstående länk.

Begäran om ändrat kösystem för södra skärgårdens parkeringsbehov