Beslut i dag i kommunstyrelsen!

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om att utreda parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag, Dnr 0673/16

På kommunfullmäktiges uppdrag har stadsledningskontoret, i samverkan med berörda förvaltningar och bolag, genomfört en utredning av hur parkeringssituationen vid Saltholmen/Långedrag kan förbättras och utökas. Stadsledningskontorets bedömning är att, eftersom det krävs omfattande om- och nybyggnationer av terminalområdet och parkeringsanläggningar, så behövs stora investeringar och en ny detaljplan vilket kommer att ta flera år att genomföra.

Stadsledningskontoret lämnar därför förslag på åtgärder som kan göras utan att en ny detaljplan tas fram. Detta innefattar bland annat att Göteborgs Stads Parkering AB får i uppdrag att renodla befintliga parkeringsområdet för olika grupper, så att boende och verksamma inte konkurrerar om platser med besökare, att omvandla besöksplatser till platser för verksamma och boende i skärgården samt att utreda möjligheterna för större prisdifferentiering. Därtill får trafiknämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för styr- och ställcyklar i området.

M, L, KD vill i ett yrkande återremittera ärendet så att det följer kommunfullmäktiges beslut den 12 maj 2016 om att erbjuda boende i Södra skärgården egen parkeringsplats och att konsekvenserna av att omvandla samtliga besöksplatser för boende och verksamma i skärgården utreds och vilka kompensationsåtgärder som kan vidtas. Man vill dessutom att Parkeringsbolaget avvaktar med ytterligare prisändringar på Saltholmen/Långedrag i avvaktan på att kommunfullmäktiges uppdrag att utreda parkeringssituationen på Saltholmen Långedrag är slutfört.

S vill i ett yrkande ge Parkeringsbolaget och Grefab i uppdrag att omvandla Grefabs platser för båtuppställning till boendeparkering på Saltholmsgatan väster om terminalbyggnaden och erbjuda ersättningsplatser för båtuppställning. Man vill också ge Parkeringsbolaget i uppdrag att utreda om det går att utöka antalet parkeringsplatser på parkeringarna på Saltholmsgatan och Vikebacken. S vill också att trafiknämnden utreder möjligheten att etablera ett lånecykelsystem i området och verkar för utökad bilpool på Saltholmen samt ser över trafiksäkerheten i området.

Kommunstyrelsen beslutade att:

  • Bifalla ordföranden Ann-Sofie Hermanssons förslag till propositionsordning. Daniel Bernmar (V) reserverade sig
  • Avslå beslutssatserna 1 – 3 i yrkandet från Martin Wannholt om återremiss efter votering 9 – 2
  • Återremittera ärendet i enlighet med beslutssats 1 i yrkande från M, L och KD efter votering 6 – 7
  • Bifalla beslutspunkterna 1 – 5 i yrkandet från S
  • Bifalla beslutssats 2 i yrkande från M, L och KD efter votering 6 – 2
  • Avslå tilläggsyrkande från Lars Hansson (-)
  • Avslå beslutssats 4 i yrkandet från Martin Wannholt efter votering 11 – 1

Här kan du läsa handlingen inför beslut i sin helhet.