Protest mot Parkeringsbolagets villkorsändring vid Saltholmen/Långedrag

Skrivelse från SSIS till | Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

För kännedom till | Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktiges gruppledare samt SSIS (för vidare spridning på respektive ö)

 

Parkeringsbolaget har översänt ett brev daterat 2016-09-22 till boende och verksamma i Göteborgs södra skärgård med förhyrd parkeringsplats eller parkeringstillstånd på Saltholmen eller i Långedrag. Brevet gäller ett av Parkeringsbolaget beslutat förtydligande av de särskilda krav som gäller villkoren för att få hyra parkeringsplats eller köpa parkeringstillstånd på Saltholmen och till viss del i Långedrag.

I själva verket rör det sig emellertid om nya villkor, vilka de boende och verksamheterna i södra skärgården enligt Parkeringsbolaget accepterar vid betalning av nästkommande faktura.

Parkeringsbolagets brev nådde adressaterna den 25 september eller senare. Nästkommande faktura ska för många betalas redan den 30 september.

Parkeringsbolaget redovisar i åtta punkter sitt s k ”förtydligande” av gällande villkor. Vad gäller åtminstone två av dessa punkter så är det uppenbart att det inte bara handlar om ett förtydligande, utan om nya villkor till mycket stor nackdel för såväl boende som verksamheter i södra skärgården. Dessa nya villkor har inte presenterats i sak varken för SDN Västra Göteborgs s k Ö-dialog eller för den av Parkeringsbolaget tillsatta samverkans-/arbetsgrupp för utvecklingsarbetet med Saltholmen/Långedrag. Inte heller i tid för dem som berörs för diskussion, trots att förändringarna var kända sedan länge av Parkeringsbolaget och uppenbart är kontroversiella. Vi vill här peka på framför allt två av de punkter som Parkeringsbolaget nu egenmäktigt lagt fast:

Punkt 4: ”Ett (1) fordon kan endast kopplas till ett parkeringstillstånd/förhyrd plats.”Detta innebär att den som t ex på grund av reparation eller av annan anledning, som inte har med upplåtelsen av parkeringen att göra, tillfälligt behöver använda en annan bil inte får nyttja den bilplats som man redan betalat för. Horribelt naturligtvis! Det är ju inte bilen som sådan som hyr platsen utan den person som har rättighet enligt övriga punkter i avtalet med Parkeringsbolaget att hyra en parkeringsplats och som självfallet måste tillåtas att tillfälligt använda sig av annat fordon än just det som anmälts för att visa behovet av parkeringsplats.

Punkt 7: ”Företag som är skrivet på någon av nedanstående öar samt bedriver verksamhet där kan som högst få köpa två (2) parkeringstillstånd eller hyra två (2) förhyrda platser på Saltholmens parkeringsområden.”Detta innebär att den av byggnadsnämnden antagna vägledningen för parkeringstal helt nonchaleras i just vår del av kommunen. Vägledningen anger rikttal vad gäller parkeringsplatser med utgångspunkt från respektive företags verksamhetsyta (uppdelat på industri och kontor). Parkeringsbolagets nya villkor för skärgården innebär att man totalt bortser från de faktiska behoven hos skärgårdens större företag, t ex inom den Sverigeledande rederinäringen, där det finns företag med ett trettiotal anställda. Att deras parkeringsbehov inte skulle vara större än för enmansföretag eller företag med ett fåtal anställda är naturligtvis helt ogenomtänkt och oacceptabelt!

Vi kräver mot denna bakgrund att Parkeringsbolaget omedelbart drar tillbaka dessa orimliga krav om ändringar av gällande villkor. Vi kräver vidare att ensidiga förändringar av kontraktsvillkor inte skall läggas fram på detta sätt utan förhandlas med motparten, alltså de som har gällande avtal med Parkeringsbolaget. Alla eventuella förändringar av större betydelse som rör parkeringen vid Saltholmen/Långedrag bör dessutom hänskjutas till det arbete benämnt T-puls som nyligen inletts under kommunstyrelsens/ stadsledningskontorets ledning. Att Parkeringsbolaget, som nu skett, går in och allvarligt stör den processen är anmärkningsvärt och tyder på bristande professionalitet.

Samtidigt som Parkeringsbolaget aviserar dessa försämringar så har vi nu också nåtts av beskedet att bolaget höjer priset för förhyrda platser med ca 9 % (från 660 kr/mån till 720) från kommande årsskifte. En närmast oslagbar timing från bolagets sida – samtidigt som man inför en rejäl försämring genom villkorsändringar så höjer man priset för den sämre produkt som bolaget levererar! Högst anmärkningsvärt – diplomatiskt uttryckt.

Parkeringsbolaget har under året drivit en samverkans-/arbetsgrupp där personer, boende och delårsboende, i södra skärgården (däribland SSIS-förträdare), Saltholmen (däribland en förträdare för Älvsborgs Egnahemsförening) och Saltholmens båtägarförening (dess ordförande) har ingått. Parkeringsbolaget har haft goda möjligheter att informera samverkansgruppen om planerade förändringar och vad de i sak innebär, så som den nu aktuella villkorsändringen. Det har bolaget inte gjort och därmed är vi från SSIS´ sida inte beredda att fortsatt delta i Parkeringsbolagets s k arbetsgrupp. Om Parkeringsbolaget däremot omgående tar tillbaka sitt beslut om villkorsändringar, kommer vi att överväga ett fortsatt deltagande i bolagets samverkans-/arbetsgrupp.

Vi vill samtidigt uppmana alla berörda i södra skärgården att till Parkeringsbolaget skriftligt bestrida bolagets villkorsändringar. Det är viktigt att så många som möjligt gör det inför den fortsatta processen i frågan. SSIS kommer att fortsatt agera i detta ärende. Ett kraftfullt stöd från alla berörda är av stor betydelse för att vi ska kunna nå ett positivt resultat i det arbetet.

Gustaf Asplund och Jan Kaaling
Sammankallande Södra Skärgården i Samverkan