Begäran om ändrat kösystem för södra skärgårdens parkeringsbehov

Från Södra Skärgården I Samverkan, SSIS 2016-07-11

Till Göteborg Stads Parkeringsaktiebolag
För kännedom till Göteborgs Stads Kommunstyrelse

 

Begäran om ändrat kösystem m m för södra skärgårdens parkeringsbehov

Vid ett konstituerande möte bildades ”Södra Skärgården I Samverkan” (SSIS) den 14 juni 2016. SSIS uppgift är i huvudsak att tillvarata och driva gemensamma frågor för de befolkningsmässigt största öarna i Göteborgs södra skärgård (Donsö, Styrsö, Brännö, Asperö, Vrångö och Köpstadsö).

SSIS består av två företrädare för var och en av de ovan nämnda öarna, således 12 personer. De är utsedda från respektive ö, utifrån dialog mellan företrädare för föreningar, företag, samfund, etc. för att skapa så bred förankring som möjligt på respektive ö. Sammantaget utgör SSIS därmed det mest representativa företrädarskapet som för närvarande finns för Göteborgs södra skärgård.

SSIS uppgift är att driva frågor av gemensamt intresse för södra skärgårdens öar i syfte att bidra till en levande och livskraftig skärgård till gagn för såväl Göteborgs stad som södra skärgården. SSIS är ett fristående och partipolitiskt obundet organ. SSIS är ett forum, en plattform för gemensamma skärgårdsfrågor.

Vid SSIS senaste möte den 5 juli 2016 beslutades enhälligt att tillskriva Parkeringsbolaget rörande bland annat bolagets kösystem för parkeringsområdena på Saltholmen och Långedrag.

Bakgrund – vår utgångspunkt

Vår grundläggande utgångspunkt när det gäller parkeringsfrågan är att Plan- och bygglagens (PBL) bestämmelser om att det, i såväl detaljplane- som bygglovsskedet, till alla bostadsfastigheter (bebyggda eller planerade) skall finnas ”skäligt utrymme för parkering av fordon, lastning och lossning på tomten eller i dess närhet”, givetvis gäller även för Göteborgs södra skärgård. Det är kommunens ansvar och skyldighet att svara för och anordna den övergripande infrastruktur som detta krav innebär. Om PBLs så kallade allmänna tillgänglighetskrav inte kan tillgodoses skall varken detaljplan antas eller bygglov beviljas.

Vi konstaterar att Göteborgs Stad allt sedan införlivningen av den f d Styrsö kommun 1974 har antagit många detaljplaner och beviljat ett stort antal bygglov för bostadsändamål i södra skärgården, utan att samtidigt öka parkeringsmöjligheterna. Stadsbyggnadskontoret har vid upprepade tillfällen hävdat att PBL:s krav på ”skäligt utrymme för parkering…” inte gäller i södra skärgården. Den har betraktats som ”ett undantag”.

PBL medger emellertid inga undantag i denna fråga. Kravet på eller behovet av skäligt utrymme avtar inte med avståndet till bostadsfastigheten. Därmed kan det fastslås att kommunen har skyldighet att anordna ”skäligt utrymme för parkering, etc.” för all befintlig och planerad bostadsbebyggelse i skärgården. Motsvarande skyldighet finns när det gäller detaljplaner och bygglov för olika verksamhetsändamål.

Vid bedömningen av vad som är ”skäligt” måste Kommunallagens likställighetsprincip beaktas. Vi utgår från att de generella principer och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om för stadens olika bostadsområden med avseende på läge, tillgänglighet m.m. tillämpas på i princip samma sätt för södra skärgården som för andra perifert belägna och småhusdominerade områden i kommunen.

Det finns mot denna bakgrund i princip tre möjligheter för kommunen att lösa frågan:

  1. Fasta förbindelser mellan fastlandet och öarna i form av tunnlar eller broar
  2. Fordonsfärjor mellan fastlandet och öarna
  3. Tillgodose lagens krav om skäligt parkeringsutrymme på fastlandssidan i anslutning till passagerartrafiken till öarna.

Kommunen kan inte med hänsyn till PBL:s krav för antagande av detaljplaner eller beviljande av bygglov, avstå från samtliga dessa tre möjligheter. Om man inte klarar eller är beredda att lösa det enklaste alternativet (nr 3), så återstår att aktualisera alternativen nr 1 eller 2, varvid skäligt utrymme för parkering får anordnas på några av öarna.

Trots att skärgårdens bostadsområden, precis som andra, självfallet skall ha likvärdig tillgång till ”skäligt utrymme för parkering etc” så inser vi att det på Saltholmen, åtminstone på kort sikt, är svårt att tillgodose det antal parkeringsplatser som skulle krävas om Göteborgs Stad skulle följa PBL, kommunallagens likställighetsprincip och de egna i praktiken tillämpade och dokumenterade principerna när det gäller parkering för småhusområden med tillhörande verksamhetsområden.

Det finns därför, i avvaktan på en kommande väl underbyggd och integrerad lösning, skäl att diskutera hur en lösning på kort sikt skulle kunna se ut, samt hur Parkeringsbolagets tilldelning av parkeringstillstånd och förhyrda platser går till.

Parkeringsbolagets kösystem

Parkeringsbolaget inrättade för några år sedan ett flertal olika köer, i princip en kö för varje litet delområde på Saltholmen. Tidigare fanns en gemensam kö för förhyrd (fast) parkeringsplats på Saltholmen och en kö för parkeringstillstånd. Än tidigare fanns enligt uppgift endast en kö, för förhyrd plats. Dessvärre missade Parkeringsbolaget att informera de redan köande om det nya systemet i samband med dess införande. Det ledde till att de som råkade få vetskap om att det nu fanns flera köer tillgängliga, kunde anmäla sitt intresse i samtliga köer, medan de som inte fick denna vetskap stod kvar endast i den gamla kön. De blev därvid utan egen vetskap kopplad till en specifik delområdeskö. Vi har fått uppgifter om att turordningen (kötiden) för att få förhyrd plats/tillståndsplats därigenom delvis har satts ur spel av Parkeringsbolaget. Det är naturligtvis oacceptabelt med hänsyn till att det inverkar starkt på människors och företags levnadsvillkor.

SSIS hemställer nu om att Parkeringsbolaget gör om sitt kösystem

En kö för förhyrd (fast) plats på Saltholmen | Plats ska tilldelas utifrån kötid (oberoende av vilken kö för fast plats vederbörande står i), den som stått längst i kö ska få första erbjudandet. Om vederbörande tackar nej, med hänsyn till särskilda omständigheter, ska den sökanden flyttas ned en plats (eller flera, om vederbörande bedömer att det inte är aktuellt i närtid att anta ett erbjudande) på kölistan, samtidigt som nr 2 på listan får överta erbjudandet.

En kö för områdestillstånd på Saltholmen |Samma villkor som ovan. Motsvarande principer som ovan gäller även för parkeringsområdet Saltholmsgatan, där även alla platser bör reserveras för fasta platser och tillståndsplatser för fastighetsägare och verksamheter i södra skärgården.

SSIS hemställer dessutom om:

  • Att även de elektroniska skyltarna vid infarterna till övriga delområden med förhyrda och/eller tillståndsplatser (Saltholmen Inre och Kallbadhuset) nedmonteras.
  • Att även de skyltar som monterats upp vid alla delområden med förhyrda platser eller tillståndsplatser, med texten ”Välkommen till Rattgatan/Yttre Saltholmen etc och med baksidestexten ”Välkommen tillbaka”, tas bort, eftersom även de kan leda till missförstånd och felparkeringar.
  • Att samtliga parkeringsområden med endast förhyrda platser och/eller tillståndsplatser förses med bommar, så som GREFAB:s vid Saltholmen Yttre.
  • Att samtliga besöksparkeringar till södra skärgården förläggs till Långedrag och Hinsholmen. Besöksparkeringsplatser för rörelsehindrade ska dock finnas nära båtarna.
  • Att nuvarande besöksparkeringsplatser som då frigörs på Saltholmen (bl a i Slingan), därmed omvandlas till parkering endast för dem med områdestillstånd. På så sätt kan den oförsvarliga överförsäljningen av 155 tillstånd per 100 p-platser reduceras till en anständig nivå. Vårt mål är att möjligheterna till förhyrda (fasta) platser knutna till planerade och befintliga bostäder/verksamheter dimensioneras på motsvarande sätt som gäller kommunens småhusområden i övrigt. I avvaktan på det kan en nivå om max 120 tillstånd per 100 fysiska parkeringsplatser accepteras. Metoden för att nå ner till den nivån är inte att dra in antalet tillstånd, utan att utöka antalet platser på Saltholmen för utnyttjande enbart för personer/organisationer med områdestillstånd.
  • Att Parkeringsbolaget i samband med sina uppsägningar av befintliga hyresavtal agerar moget, ansvarsfullt och omdömesgillt, och inte som t ex mot Donsös Missionsförsamling. Vi förväntar oss ett gott beteende i fortsättningen från Parkeringsbolagets sida.

SSIS erbjuder sig samtidigt:

Att som kontaktpunkt till Södra Skärgårdens befolkning bidra med ett kontinuerligt samarbete med Parkeringsbolaget för att lösa parkeringssituationen på Saltholmen.

 

För Södra Skärgården I Samverkan, SSIS
Gustaf Asplund Jan Kaaling Sammankallande Sammankallande