Unikt skärgårdsbidrag försvinner

Det unika skärgårdsbidraget för frakten till Södra Skärgården försvinner. Detta skriver ETC Göteborg om idag.

I flera år har fraktkostnaderna för gods till Södra skärgården till stor del täckts av ett statligt bidrag. Men nu är stödet på väg att försvinna, något Donsös ICA-handlare Yngve Höglund oroar sig över. ”Ska vi ha en levande skärgård och landsbygd är detta ett måste”, säger han till ETC.

Frågan utreds nu av Trafikkontoret och väntas tas upp på trafiknämndens möte den 21 mars. SSIS arbetar på olika fronter för att motverka ett eventuellt negativt beslut.

Yrkande ang. inrättande av ett Skärgårdsråd under Kommunstyrelsen

Demokraterna har inkommit till Kommunstyrelsen med ett yrkande angående inrättande av ett skärgårdsråd under Kommunstyrelsen. SSIS föreslås som deltagande representanter. Ärendet ska upp på mötet den 30 januari 2019.

”Södra skärgården är en unik boendemiljö. Skärgården är basen för viktiga delar av Göteborgs näringsliv och området lockar också många besökare. Skärgårdens förutsättningar är annorlunda än på fastlandet vilket kräver att Göteborgs kommun hanterar området med särskild hänsyn.

Viktiga specifika frågor för Södra skärgården handlar bland annat om:

– Färjeförbindelser (inkl frakttrafik), anslutande kollektivtrafik och parkeringar
– Kommunala verksamheters anpassning till småskalighet
– Tillgång till akutsjukvård
– Näringslivets förutsättningar
– Samverkan med Försvarsmakten
– Hantering av turism

Flera av dessa frågor kräver omfattande samverkan mellan olika aktörer inom Göteborgs kommun och med andra aktörer. Inte sällan uppstår problem beroende på bristande kunskap om Södra skärgårdens förutsättningar.”

Indraget fraktstöd till Södra Skärgården

SSIS har fått besked om att det statliga frakstödet för godstransporter bl a till Södra Skärgården kommer att upphöra från den 1 januari 2019.

Vi kommer att söka information kring det eller de beslut som ligger bakom denna åtgärd. Om det är möjligt och lämpligt kommer vi att överklaga beslutet. Vi kommer också att söka kontakt med politiska företrädare för Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen för att diskutera möjligheterna att hålla Södra Skärgården skadeslös.

SSIS tar upp frågan om frakstödet på sitt ordinarie styrelsemöte i nästa vecka. Vi återkommer därefter med ytterligare information.

Insändare gällande indragen morgontidning

Bakgrund

Vi i SSiS har haft möte med GP och Västsvensk tidningsdistribution (VTD) i syfte att försöka hitta andra lösningar på utdelningen i södra skärgården. Tyvärr utan framgång eftersom de anser att kostnaden är för hög. 

Det visade sig att prenumeranter som försökt säga upp sin prenumeration på grund av ändrade förutsättningar inte kunnat få pengarna tillbaka. Därför har vi tagit tag i detta och fått igenom att man har rätt att få återbetalning på prenumerationsavgiften för återstående prenumerationsperiod.

Alla som inte vill hämta sin tidning på bryggan kan säga upp sin prenumeration och kräva återbetalning för återstående prenumerationstid. GP är inte så glada i att återbetala och man måste stå på sig och kräva återbetalning. Vill man kan man därefter starta en ny E-prenumeration som är något billigare.

Insändare

SSIS har idag gjort en insändare till GT gällande att utdelningen av Göteborgs-Posten (GP) i skärgården ska upphöra. GP ville inte ta emot en inlaga som klagade på dem själva! 

Här kan du läsa insändaren i sin helhet:

Slopad tidningsutdelning, en skam för GP!

Vi är många i skärgården som är mycket besvikna och irriterade på GP efter beskedet om att utdelningen av GP till oss ska upphöra. Många av oss är trogna kunder sedan flera årtionden tillbaka, mer än 30% av hushållen i södra skärgården är prenumeranter på pappers-GP. Vi förstår och uppskattar att GP hänger med i den digitala utvecklingen men nu helt upphöra med tidningsutdelningen i Göteborgs södra skärgård är inte rimligt.

Diskriminerande mot samhällets svaga.

Att, genom att endast leverera tidningen till en låda på bryggan, tvinga ut oss på en halvtimmes promenad eller cykeltur i ofta förekommande snö, regn, blåst och/eller kyla är diskriminerande. Många av de trogna GP-läsarna är äldre, en del rullstolsbundna eller har på annat sätt svårt att sig till bryggan varje morgon och är dessutom inte inne i den digitala världen! Det är i huvudsak samhällets svaga som drabbas av GPs spariver. 

Ofattbara skäl och brist på smartare analys.

Om det varit så att GP av ekonomiska skäl tvingats upphöra med papperstidningen över huvud taget skulle man tvingats acceptera åtgärden men att bara vi som bor på öar ska drabbas är rent ut sagt både skamligt och diskriminerande. GP tycks ha utgått enbart från ett ytterst introvert perspektiv: Var har vi de högsta distributionskostnaderna per utdelad tidning? Att skärgårdsöarna utan bilförbindelser hör dit förvånar ingen. Så då väljer GP snabbt, och utan vidare reflektion, att “där drar vi in utdelningen”.

Om GP i stället hade tänkt ett varv till och i stället lagt ett kundperspektiv på frågan kanske man kommit till en annan slutsats: hur kan vi på bästa sätt minska våra samlade distributionskostnader samtidigt som våra kunder i lägsta möjliga utsträckning drabbas av sådana åtgärder?

Ett exempel vore att i flerfamiljshus, där det är utrymmesmässigt möjligt, rationalisera utdelningen genom att distribuera tidningen i entréplanet, i postfack t ex, för att spara tid från distribution i brevinkastet till varje hushåll. Det skulle reducera distributionskostnaderna avsevärt mer än indragningarna i skärgården. Visst skulle en sådan åtgärd säkert initialt skapa viss, men snabbt övergående, irritation hos berörda prenumeranter, men knappast till den grad att de av det skälet skulle säga upp sin prenumeration, vilket förmodligen blir fallet för många i skärgården.

Sättet att presentera åtgärden.

Även om det i sak är ointressant, är det häpnadsväckande hur nyheten om neddragen utdelningsservice i skärgården presenterats. I alla andra fall där medborgare drabbas av företags eller myndigheters negativa beslut brukar media (även GP) ha stora rubriker och intervjuer med drabbade om varför och vilka konsekvenser de får. Så vitt vi vet har GP inte ens nämnt det i tidningen. Däremot togs det upp en kort artikel i Göteborg Direkt. Det är dåligt, GP, att försöka dölja sina egna försämrade villkor!

Var prestigelösa, ändra beslutet!

Vi hoppas att ni har uppfattat eller kommer att höra den vrede ni förorsakat alla skärgårdsbor som troget och med stor glädje fått sin GP på morgnarna och att ni därför har kurage nog att ändra ert beslut. Hitta klokare sätt att göra distributionen mer ekonomisk än att stänga ute trogna läsare.

Västkustens största tidning.

Avslutningsvis anser vi att GP borde tänka på sin roll som Göteborgs och Västkustens absolut viktigaste morgontidning. Vi skärgårdsbor undrar vad GP:s kanske störste profil genom åren Harry Hjörne, som bodde många somrar på Styrsö, tänker när han ser detta från sin himmel.

SSiS, Södra Skärgården i Samverkan


Visste du att…?

Här finns rykande färsk statistik över Göteborgs Södra Skärgård hämtade från Göteborgsbladet. Du hittar bland annat:

 • folkmängd
 • personer i snitt per hushåll
 • bilinnehav
 • medelinkomst
 • andel födda i utlandet
 • befolkningsförändring
 • personer i långtidsberoende
 • arbetslöshet
 • bostäder (ägarkategorier, nybyggnation)
 • självförsörjningsgrad
 • utbildningsnivå

Källa: Statistik och Analys, Göteborgs stadsledningskontor

Strategimöte

I dag har SSIS haft sitt första strategimöte. Syftet var att lyfta blicken och arbeta fram en gemensam målbild som ska ligga till grund för fortsatt arbete.

Agendan för dagen innehöll följande:

 • Effektkedja för en livskraftig skärgård – en visuell översiktsbild för de frågor vi driver och varför de är viktiga
 • Utskott och arbetsgrupper – initiativ till fokusgrupper som driver olika frågor
 • Diskussion kring behov av samordning, koordinering och uppföljning gällande skärgårdsfrågor gentemot kommunens förvaltningar och bolag
 • Ny organisationsform – förslag till stadgar och presentationsmaterial
 • Mötesschema för höstens fortsatta arbete

Vi tackar Pensionat Skäret för att vi fick möjligheten att hålla konferensen hos er! Fantastiska lokaler, bemötande, mat och dryck.